31.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “Φωτισμός ανάδειξης μνημείων πλησίον του άξονα της Εγνατίας οδού”, εκτιμώμενης αξίας 45.448,99€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 19Ε /2018

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/2016 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016).

1. Κύριος του Έργου: ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Εργοδότης – Αναθετούσα Αρχή: ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Προϊστάμενη Αρχή : η Οικονομική Επιτροπή

Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η Οικονομική Επιτροπή, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές:

Οδός : Βασ. Γεωργίου Α΄1
Ταχ.Κωδ. : 546 40
Τηλ. : 2313317788
fax : 2313317801
E-mail : financialquality@thessaloniki.gr

Διευθύνουσα Υπηρεσία : η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης, οδός Γιάννη Χαλκίδη 20, πληροφορίες κα Σουσάνα Αναστασιάδου  τηλ.: 23133 18331. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης, στα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης,  οδός Γιάννη Χαλκίδη 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς  από την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης   στη διεύθυνση thessaloniki.gr

2. Αντικείμενο της Σύμβασης

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 45.448,99 άνευ Φ.Π.Α. (56.356,75 με Φ.Π.Α.). Στα πλαίσια αυτής προβλέπεται η ανάδειξη έντεκα μνημείων που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω ειδικού φωτισμού, τα περισσότερα εκ των οποίων περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της UNESCO.

 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 45.448,99 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

      1. 36.784,13€ (χωρίς ΦΠΑ) για μελέτη κατηγορίας 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές μελέτες)

       2.  2.736,73€ (χωρίς ΦΠΑ) για σύνταξη Τευχών δημοπράτησης

       και 5.928,13 € (χωρίς ΦΠΑ) για απρόβλεπτες δαπάνες

       ΣΥΝΟΛΟ       45.448,99 € (χωρίς ΦΠΑ)

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

3.1  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

3.2  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

3.3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

4. Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 255 ημέρες.

5. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο σκέλος των εξόδων, οικονομικού έτους 2018 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑ 20.002/7412.02.01 “ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ UNESCO” και πηγή: ανταποδοτικές πιστώσεις και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011.

6.Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής.

7. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 15.2 αναλυτικής διακήρυξης).

8. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

9. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10/10/2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο  έως την 12/10/ 2018. Επίσης μέχρι την ημέρα αυτή, οι  οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο δημόσιας σύμβασης μελέτης” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του.

10. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 18/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

11. Οι προσφορές θα ισχύουν για 6 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών

12. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή την Οικονομική Επιτροπή.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το κείμενο της Διακήρυξης, κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ