26.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΔιακήρυξη με στοιχεία των (6), που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ...

Διακήρυξη με στοιχεία των (6), που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»

Διακήρυξη με στοιχεία των (6), που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» Π.Δ. 395.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του λογαριασμού μας.

 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας

Project

INTEGRATED GREEN CITIES / InGreenCi

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΕΡΓΟ:  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                    ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΥΔΑΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 395.000,00 ΕΥΡΩ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νº  37

 

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση της οδού 28ης Οκτωβρίου με μεθόδους διαχείρισης όμβριων υδάτων», προϋπολογισμού  τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (395.000,00 € )  με ΦΠΑ.

Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

200.341,08

ΓΕ+ΟΕ 18%   36.061,39  €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   35.460,37  €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ   34.000,00  €
ΓΕ+ΟΕ 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ     6.120,00  €
     
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ     9.155,37  €
     
  321.138,21  €
ΦΠΑ   73.861,79  €
ΣΥΝΟΛΟ 395.000,00  €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους,  από τα γραφεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, οδός Κλεάνθους 18, 2ος όροφος, πληροφορίες κ. Νικόλαος Παππούς τηλ.:231331 8370, 8387, 8371, 8389, μέχρι τις 31/07/2014 (Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη,  η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ενοποιημένη διακήρυξη τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05/08/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 – 10:00 πμ (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή δημοπρασία»της περ. α) του άρθρου 3 του ΚΔΕ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης , σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008 του ΚΔΕ.

4.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

    Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

   α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην:

    –  Α2 (’λφα δύο), 1ης (πρώτης) ή 2ης (δεύτερης) τάξης για έργα κατηγορίας οδοποιίας, και

    –  Α1(’λφα ένα), Α2 (’λφα δύο) ή 1ης (πρώτης) τάξης για έργα κατηγορίας πρασίνου.

   β.  Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου,  στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

  γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

  Β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε      οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

   Γ)  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό του όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.

  Δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη κατηγορίας Α2 (’λφα δύο), 1ης (πρώτης) ή 2ης (δεύτερης) τάξης για έργα κατηγορίας οδοποιίας, και Α1 (’λφα ένα), Α2 (’λφα δύο) ή 1ης (πρώτης) τάξης για έργα κατηγορίας πρασίνου, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ.

  Ε) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  έξη χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα έξη λεπτών (6.239,66 €)  και χρόνου ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημέρα  διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο εντάσσεται στο project INTEGRATED GREEN CITIES/ακρωνύμιο InGreenCi στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-1013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15% και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93), καθώς και της κράτησης 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν.4013/2011.

Είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής (έως ποσοστό 5%) στον Ανάδοχο του έργου μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από αυτόν επί τόπου του έργου.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
(Αρχείο zip)

ΣΧΕΔΙΑ
(Αρχείο zip)

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ