30.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιακήρυξη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για...

Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης γειτονιών Δήμου Θεσσαλονίκης”, προϋπολογισμού (6.200.000,00 €) έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

Ανακοίνωση ματαίωσης αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης γειτονιών Δήμου Θεσσαλονίκης”, προϋπολογισμού (6.200.000,00 €) έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

Ανακοινώνεται η ματαίωση της αποσφράγισης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης γειτονιών Δήμου Θεσσαλονίκης”, με α/α συστήματος 92905, λόγω καραντίνας του προέδρου, του αναπληρωτή προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Θα ακολουθήσει σχετική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης με ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας &  Δικτύων

 

Νικόλαος Μεσημέρης

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο16Ε/2020

 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης γειτονιών Δήμου Θεσσαλονίκης”, προϋπολογισμού (6.200.000,00 €) έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.
 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Δαπάνη Χωματουργικά, καθαιρέσεις, αποξηλώσεις       700.073,69 €

Δαπάνη Σκυροδέματα, ξυλότυποι, οπλισμοί                      442.151,81 €

Δαπάνη Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες                          552.689,76 €

Δαπάνη Κράσπεδα, πλακοστρώσεις, επιστρώσεις       1.289.609,43 €

Δαπάνη Οδοστρωσία, ασφαλτικά                                          294.767,87 €

Δαπάνη Κατασκευές Ξύλινες ή Μεταλλικές                        184.229,92 €

Δαπάνη Εργασίες Πρασίνου                                                    221.075,90 €

 Σύνολο δαπάνης εργασιών       3.684.598,38 €

ΓΕ & ΟΕ (18%)                                      663.227,71

Άθροισμα                                             4.347.826,09 €

Απρόβλεπτα (15%)                             652.173,91 €

Άθροισμα                                             5.000.000,00 €

ΦΠΑ (24%)                                          1.200.000,00 €

Άθροισμα                                             6.200.000,00€ 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr .
 2. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
 3. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 10η-11-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 17η-11-2020, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1,  γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος  από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

 1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα του επί μέρους ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

 1. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 2. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
 4. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα, μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.
 5. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
 6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

12.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Πρασίνου, με βάση το ισχύον ανώτατο όριο προϋπολογισμού και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

12.2  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

12.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημέρα υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
 3. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΤΕΠ κατά 75% και Π.Δ.Ε κατά 25% για το έτος 2020.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2020, με την ένδειξη Κ.Α. 30.003/7324.51.01 & 64.003/7324.51.01, με τίτλο: “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης γειτονιών Δήμου Θεσσαλονίκης” – Τ.Π.  Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 καθώς και της κράτησης 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών ΤΕ της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4612/2019 (με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016.

16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  

ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Προκήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ