Διαβούλευση προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για το Δήμο Θεσσαλονίκης

16 Ιουνίου 2017 - 13:14

Διαβούλευση προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για το Δήμο Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού 148.800,00 € (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει ένα ενιαίο δίκτυο δεδομένων και φωνής, το οποίο επεκτείνεται διαρκώς προκειμένου να καλύπτει επαρκώς ολοένα και περισσότερα περιφερειακά κτίρια και χρήστες, ώστε να παρέχει καλύτερες, σύγχρονες, ασφαλείς και προηγμένες υπηρεσίες με τελικό σκοπό την ασφαλέστερη, ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στις υπηρεσίες που θα ωφεληθούν τα μέγιστα από την εν λόγω προμήθεια σημαντική θέση κατέχει η τηλεφωνία, ενώ δεν είναι μικρότερης σημασίας η ωφέλεια που θα προκύψει από τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση του δικτύου του ΔΘ.

Στα πλαίσια των επεκτάσεων αυτών, προκύπτουν διαρκώς νέες ανάγκες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υποδομών τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού, όσο και σε επίπεδο λογισμικού, ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, διαθεσιμότητα, οικονομία σε πόρους και λειτουργικές δαπάνες και αποδοτικότερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του ΔΘ και των πολιτών ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών.

Εκτός όμως από τις εκάστοτε επεκτάσεις, απαιτείται η διαρκής λειτουργία και συντήρηση των υποδομών μέσα στα χρονικά πλαίσια που μπορούν να παρέχουν υποστήριξη οι κατασκευαστές, αλλά και μετά τη λήξη των περιόδων αυτών, όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού με διαδικασία τακτικού διαγωνισμού και στην αναβάθμιση-επέκταση του υφιστάμενου εξοπλισμού, προκειμένου να καταστούν εφικτά τα εξής:
1. Η επέκταση της ΙΡ τηλεφωνίας σε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα 130 περιφερειακά κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ).
2. Η αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που οφείλονται στο γεγονός ότι η υφιστάμενη έκδοση λογισμικού του ΙΡ τηλεφωνικού κέντρου ΔΕΝ υποστηρίζεται πλέον από τον κατασκευαστή (Cisco Systems) από το έτος 2015.
3. Η άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων που οφείλονται στο γεγονός ότι η εν λόγω προμήθεια δεν κατέστη εφικτή για τεχνικοοικονομικούς λόγους τα προηγούμενα 4 χρόνια.
4. Η αποκατάσταση ομαλής επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η οποία υποφέρει από χρόνια προβλήματα λόγω της μη αναβάθμισης των συστημάτων του ΔΘ σε αντίθεση με τα συστήματα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, τα οποία αναβαθμίζονται όποτε αυτό απαιτείται.
5. Η πληρέστερη διαλειτουργικότητα με το υπό κατασκευή MPLS VPN δίκτυο του ΔΘ, στο οποίο θα συνδέονται εφεξής όλα τα περιφερειακά κτίρια του ΔΘ.
6. Η περαιτέρω θωράκιση των πληροφοριακών συστημάτων του ΔΘ απέναντι σε απειλές τύπου malware, αναβαθμίζοντας το firewall που ο ΔΘ προμηθεύτηκε πρόσφατα (όταν έγινε η εν λόγω προμήθεια δεν υπήρχε ακόμα η δυνατότητα αυτή).
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαία η προμήθεια κεντρικού και περιφερειακού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε 3 τομείς: (α) αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου τηλεφωνικού κέντρου ΙΡ του Δήμου (β) προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών ΙΡ και (γ) προμήθεια anti-malware protection module για το firewall του ΔΘ.

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο της μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους, την ποσοτική περιγραφή – ενδεικτικό προϋπολογισμό και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 1/2021 μελέτης της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία που αφορά στην προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, μικρομηχανημάτων, εργαλείων χειρός, εργαστηριακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρελκόμενων, περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 45.126,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Περισσότερα

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της από 11-1-2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την «Ανάθεση υπηρεσιών δράσης εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού, σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας μέσω ΕΣΠΑ» π.δ. 59.934,00 € απαλλασσομένου του Φ.Π.Α.

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.32/2020 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την “Προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων και διαφόρων τύπων σακουλών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του π.δ. 287.703,00 € με το Φ.Π.Α. 24%”

Περισσότερα
X