27.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΔημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων

Δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων

Δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 288.066,00 €

 

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Νο 10/2014   

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

1) Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317535, fax  2313 317544, e-mail: e.skentou@thessaloniki.gr, ιστοσελίδα (site) του Δήμου : www.thessaloniki.gr, πληροφορίες Ε.Σκέντου.

2) Αντικείμενο της σύμβασης : Πλαστικοί σάκοι αποκομιδής απορριμμάτων

3) Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή

4) Είδος της σύμβασης : Προμήθεια

5) Τόπος παράδοσης : αυτός που θα οριστεί ύστερα από συνεννόηση με τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

6) Περιγραφή της σύμβασης : Προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά: Πλαστικούς σάκους οδικών-αστικών απορριμμάτων 82.000 κιλά π.δ. 181.548,00 €, πλαστικούς σάκους για την ανακύκλωση 10.000 κιλά π.δ. 22.140,00 €, πλαστικούς σάκους για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 7.000 κιλά π.δ. 15.498,00 €, πλαστικούς σάκους για μεταλλικά δοχεία απορριμμάτων 34.000 κιλά π.δ. 66.912,00 €, πλαστικούς σάκους για ειδικές χρήσεις-δράσεις 1.000 κιλά π.δ. 1.968,00 €.

7) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ναι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές είτε για σύνολο των ειδών είτε για κάποια από αυτά όχι όμως για ποσότητες μικρότερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος.

8) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης : 288.066,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (234.200,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

Νόμισμα : EUR.

9) Kύριοι όροι χρηματοδότησης : ΄Ιδιοι Πόροι.

10) Γλώσσα προσφορών : Ελληνική.

11) Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

12) Δικαιούμενοι συμμετοχής : Ημεδαπά και αλλοδαπά, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή και  εμπορία των ζητούμενων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών ούτε καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.

13) ΄Οροι συμμετοχής :

 α) Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων

– Απόσπασμα ποινικού μητρώου (μόνο για φυσικά πρόσωπα)

– Πιστοποιητικά αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό διαδικασία για όλα τα παραπάνω και ότι δεν έχει λυθεί η εταιρία

– Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου

– Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

– Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούν ούτε πρόκειται να απασχολήσουν καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό και δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς και δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

– Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι ο χρόνος παράδοσης των ειδών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης

– Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

– Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής των ειδών ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση

– Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (μόνο για συνεταιρισμούς)

– Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ (μόνο για ενώσεις προμηθευτών).

β) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

– Δημοσιευμένους ισολογισμούς των τριών (3) προηγούμενων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων (2011-2012-2013) ή (2010-2011-2012) για την περίπτωση που δεν έχει δημοσιευθεί ο ισολογισμός χρήσης του 2013 με μέσο όρο ίσο με το 25% τουλάχιστον του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα είδη που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα Ε1, Ε3 και Ε5 των αντίστοιχων ετών από όπου προκύπτει ο κύκλος εργασιών του διαγωνιζόμενου.

γ) Τεχνική Ικανότητα

– Δείγματα

– Δειγματολόγιο-χρωματολόγιο για την επιλογή του χρώματος των σάκων

– Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι το υλικό των σάκων θα έχει πυκνότητα 0,910-0,925 g/cm3

– Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του κατασκευαστικού οίκου

14) Εγγυήσεις : Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 5%  της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης με το Φ.Π.Α. η οποία αντικαθίσταται από εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

15) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων :

Τεύχη της διακήρυξης από τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, οδός Βασ.Γεωργίου Α΄ 1, Κτίριο Β, 1ος όροφος, γραφείο 109/1Β, αρμόδια Ε.Σκέντου, τηλ. 2313 317535 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) και αναλυτικά οι όροι στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης και στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού από τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας, Ποσειδώνος 30  (έναντι ΜΑΚΡΟ), αρμόδιοι υπάλληλοι Ι.Καραγιάννη-Π.Βοϊδης τηλ. 2310 494545 και  Ν.Χατζηιωάννου τηλ.2310 494471 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ημερομηνία :  17-4-2014                                ΄Ωρα : 14:00 μ.μ.

16) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών

Ημερομηνία:  24-4-2014                                ΄Ωρα : 10:00 π.μ.- 10:30 π.μ.

17) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : εννέα (9) μήνες

18) Διάρκεια της σύμβασης : ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 19)΄Οροι για το άνοιγμα των προσφορών :

Ημερομηνία : 24-4-2014                                 ΄Ωρα : 10:30 π.μ.

20) Τόπος υποβολής προσφορών : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020.

21) Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση προσφορών :

Διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.

Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι προμηθευτές που συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

22) Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 12-3-2014

23) Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 12-3-2014

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Χ. ΚΑΠΟΝ

 

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ