27.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΔημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων

Δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του.

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   No   7/2014   

    Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του.

1)Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317535, fax  2313 317544, e-mail : e.skentou(@)thessaloniki.gr, ιστοσελίδα (site) του Δήμου : www.thessaloniki.gr, πληροφορίες Ε.Σκέντου.

2)Αντικείμενο της σύμβασης : Ελαστικά οχημάτων και μηχανημάτων και αεροθάλαμοι

3)Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή

4)Είδος της σύμβασης : Προμήθεια

5)Τόπος παράδοσης : Δημοτικό Μηχανουργείο

6)Περιγραφή της σύμβασης : Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά: Ελαστικά φορτηγών τεμ.178 π.δ. 55.627,98 €, μηχανημάτων έργου τεμ.130 π.δ. 44.114,44 €, απορριμματοφόρων τεμ.431 π.δ. 236.885,70 €, ημιφορτηγών-επιβατικών-οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τεμ.124 π.δ. 16.007,22 €, δικύκλων-τρικύκλων τεμ.159 π.δ. 15.749,54 € και αεροθαλάμων τεμ.28 π.δ. 1.615,11 €.

7)Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ναι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των πινάκων του διαγωνισμού ή για κάποιους από αυτούς. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος ή για το σύνολο των ειδών κάθε πίνακα.

8)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης : 370.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (300.813,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

Νόμισμα : EUR.

9)Kύριοι όροι χρηματοδότησης : ΄Ιδιοι Πόροι.

10)Γλώσσα προσφορών : Ελληνική.

11)Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

12)Δικαιούμενοι συμμετοχής : Ημεδαπά και αλλοδαπά, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή και  εμπορία των ζητούμενων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών ούτε καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.

13)΄Οροι συμμετοχής :

α)Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου (μόνο για φυσικά πρόσωπα)

-Πιστοποιητικά αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό διαδικασία για όλα τα παραπάνω και ότι δεν έχει λυθεί η εταιρία

-Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου

-Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούν ούτε πρόκειται να απασχολήσουν καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό και δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς και δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

-Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα

-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (μόνο για συνεταιρισμούς)

-Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ (μόνο για ενώσεις προμηθευτών).

β) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

-Δημοσιευμένους ισολογισμούς των τριών (3) προηγούμενων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων (2010-2011-2012) με μέσο όρο ίσο με το 50% τουλάχιστον του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα είδη που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα Ε1, Ε3 και Ε5 των αντίστοιχων ετών από όπου προκύπτει ο κύκλος εργασιών του διαγωνιζόμενου.

-Κατάλογο παραδόσεων όμοιων ειδών για τα τρία τελευταία έτη συνολικής αξίας ίσης με το 50% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα είδη που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.

γ)Τεχνική Ικανότητα

-Πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών

-Κατάλογοι των κατασκευαστικών οίκων

-Υπεύθυνη δήλωση για την έδρα της εταιρίας παραγωγής των ελαστικών και την χώρα κατασκευής τους.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν θα είναι από αναγόμωση.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι οι προδιαγραφές κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού ETRTO ή άλλου ισοδύναμου, την οδηγία 92/23/31-3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε. και το ΦΕΚ 589/τεύχος Β΄/30-9-1992 που ενσωματώνει την ανωτέρω οδηγία.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι οι προσφερόμενες τιμές θα ισχύουν για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ελαστικά θα έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό ECE και την ελληνική νομοθεσία, θα αναγράφεται σ’αυτά η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού.

-Υπεύθυνη δήλωση για την εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών με δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών ελαστικών.

-Υπεύθυνη δήλωση για παροχή εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση, τεχνική βοήθεια και μεταφορά τεχνολογίας-τεχνογνωσίας εκ μέρους του προμηθευτή σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης.

14)Εγγυήσεις : Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 5%  της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης με το Φ.Π.Α. η οποία αντικαθίσταται από εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

15)Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων :

Τεύχη της διακήρυξης από τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, οδός Βασ.Γεωργίου Α΄ 1, Κτίριο Β, 1ος όροφος, γραφείο 109/1Β, αρμόδια Ε.Σκέντου, τηλ. 2313 317535 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) και αναλυτικά οι όροι στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης και στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού από τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας, Ποσειδώνος 30  (έναντι ΜΑΚΡΟ), αρμόδιοι υπάλληλοι Ι.Καραγιάννη-Π.Βοϊδης τηλ. 2310 494545 και  Ν.Χατζηιωάννου τηλ.2310 494471 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ημερομηνία :  10-4-2014                                ΄Ωρα : 14:00 μ.μ.

16)Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών

Ημερομηνία:  16-4-2014                                ΄Ωρα : 10:00 π.μ.- 10:30 π.μ.

17)Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : εννέα (9) μήνες

18)Διάρκεια της σύμβασης : έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

19)΄Οροι για το άνοιγμα των προσφορών :

Ημερομηνία : 16-4-2014                                 ΄Ωρα : 10:30 π.μ.

20) Τόπος υποβολής προσφορών : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,                                                          Βασ.Γεωργίου Α΄αρ.1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020.

21)Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση προσφορών :

Διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.

Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι προμηθευτές που συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

22)Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 5-3-2014

23)Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 5-3-2014

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Χ.ΚΑΠΟΝ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ
Έγγραφο διευκρινίσεων για την διακήρυξη 7/2014

Έγγραφο διευκρινίσεων για την διακήρυξη 7/2014 (1-4-2014)

Έγγραφο διευκρινίσεων για την διακήρυξη 7/2014 (9-4-2014)

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ