Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. Α1/2021 Μελέτης του Τμήματος Ανακύκλωσης και Σχεδιασμού Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, που αφορά στη «Διοργάνωση 4ήμερου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 49.600,00€ με Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ)

29 Νοεμβρίου 2021 - 14:06

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. Α1/2021 Μελέτης του Τμήματος Ανακύκλωσης και Σχεδιασμού Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, που αφορά στη «Διοργάνωση 4ήμερου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 49.600,00€ με Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ).

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).

Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. Α1/2021 Μελέτης του Τμήματος Ανακύκλωσης και Σχεδιασμού Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, που αφορά στη «Διοργάνωση 4ήμερου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 49.600,00€ με Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ), με κωδικό 21DIAB000020951 έληξε και δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. 8/2021 Μελέτης (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην Προμήθεια Εξοπλισμού Αποχιονισμού Πολιτικής Προστασίας “Προμήθεια Λεπίδων Αποχιονισμού και Μηχανημάτων Διασκορπιστών Άλατος (Αποσπωμένων)”, π.δ. 81.840,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.18/2021 μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με την “Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων του Τμήματος Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 299.999,40 € με το Φ.Π.Α. 24%”

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 21/2021 μελέτης της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για την προμήθεια υποδομών τύπου “Smart Cities” για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (ΑΚΕ) της περιοχής «Δημητρίου Γούναρη» του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ), συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 449.748,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Περισσότερα
X