Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄, Β’ ,Γ’ Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ»

17 Δεκεμβρίου 2019 - 14:32

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α’,Β’,Γ’
Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προκηρύξει δημόσια ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο
«Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄, Β’ ,Γ’ Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ», με CPV:
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
45112720-8 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για γήπεδα αθλητισμού και χώρους αναψυχής
Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 3.217.999,99€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% (καθαρή αξία 2.595.161,28€,
ΦΠΑ 24% 622.838,71€) και βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 30/7331.81.01 «Συντήρηση
Σχολικών Κτιρίων Α΄, Β’ ,Γ’ Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου
Θεσσαλονίκης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (παρ. 2α
άρθρο 95 του Ν.4412/2016). Το έργο κατατάσσεται στις κατηγορίες Οικοδομικών & Η/Μ Έργων.

Για να κατεβάσετε τη δημοσίευση πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Ηχητικών Συστημάτων Προειδοποίησης ατόμων με προβλήματα όρασης για διαβάσεις πεζών, εγκατάστασης των στις προβλεπόμενες θέσεις σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας καθώς και τεχνικής υποστήριξης τόσο των νέων όσο και των ήδη υφισταμένων συστημάτων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων

Περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια φωτογραφικού υλικού του φωτογραφικού εκτυπωτή της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών

Περισσότερα

Υποβολή ερωτήματος σχετικά με το διαγωνισμό: “«Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών και του εξοπλισμού καλαθόσφαιρας (μπασκέτες) του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 61.380,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. “

Περισσότερα
X