Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων E΄ Δημοτικής Κοινότητας Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ

27 Σεπτεμβρίου 2019 - 9:48

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων E΄ Δημοτικής Κοινότητας  Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προκηρύξει δημόσια ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων E΄ Δημοτικής Κοινότητας  Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ», με CPV:

45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
45112720-8 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για γήπεδα αθλητισμού και χώρους αναψυχής

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 2.200.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% (καθαρή αξία 1.774.193,55 €, ΦΠΑ 24% 425.806,45 €) και βαρύνει  τις πιστώσεις του  Κ.Α.Ε.  30/7331.80.01 «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων E΄ Δημοτικής Κοινότητας  Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (παρ. 2α άρθρο 95 του Ν.4412/2016). Το έργο κατατάσσεται στις κατηγορίες Οικοδομικών & Η/Μ Έργων.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων

Μαρία Ιορδανίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
με Α΄βαθμό

Για να κατεβάσετε το έγγραφο της δημοσιοποίησης πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων Πράσινο Δώμα στο 32ο Νηπιαγωγείο – 53ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)»

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος- Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων, για την παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο την «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΕΞΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 74.398,76 €

Περισσότερα
X