27.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΑπευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια τροφίμων για ένα δίμηνο,π.δ.67.798,87€,...

Απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια τροφίμων για ένα δίμηνο,π.δ.67.798,87€, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμ. Θεσ/νίκης, του ΟΒΡΕΠΟΜ, του Βρεφ. Σταθμού «Άγιος Στυλιανός» και της Δ/νσης Κοιν.Προστ.& Δημ.Υγείας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, θα προβεί στην απευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, για την προμήθεια τροφίμων για ένα δίμηνο, π.δ. 67.798,87 €, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, του ΟΒΡΕΠΟΜ, του Βρεφονηπιακού Σταθμού «’γιος Στυλιανός» και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, θα προβεί στην απευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, για την προμήθεια τροφίμων για ένα δίμηνο, π.δ. 67.798,87 €, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, του ΟΒΡΕΠΟΜ, του Βρεφονηπιακού Σταθμού «’γιος Στυλιανός» και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας. Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί : α) με την πλέον συμφέρουσα από άποψη τιμής για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, β) με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας που αφορούν τις τιμές στα σουπερ- μάρκετ για τα Νωπά πουλερικά (κοτόπουλα) και γ) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας που αφορούν τις τιμές σε Καπάνι-Μοδιάνο, ανά ομάδα για Νωπό κρέας και νωπό κιμά..

Αναλυτικότερα η Υπηρεσίες αφορούν :

Νωπά πουλερικά ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 15112130-6 «Κοτόπουλα»ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΒΡΕΠΟΜΠΟΣΟΤΗΤΑ «ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΟΥ»ΠΟΣΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ.ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥΣΥΝΟΛΟ

Κοτόπουλο 1500 600 400 900 3400 3,50 11900
Φ.Π.Α. 13% 1998,36
ΣΥΝΟΛΟ 13447
Νωπό κρέας και νωπός κιμάς (CPV 15111200-1) «Μοσχαρίσιο κρέας», 15131620-7 «Ζωικά προϊόντα»
Κρέας μόσχου 800 400 160 400 1760 7,5 13200,00
Κιμάς μόσχου 894 400 140 400 1834 7,5 13755,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26955,00
Φ.Π.Α 13% 3504,15
30459,15 35595,00
Γαλακτοκομικά (CPV 15540000-5) «Τυροκομικά προϊόντα»
Τυρί φέτα Συσκ. 8 κιλών 0 0 0 400 400 7 2800,00
Τυρί φέτα Συσκ. 17 κιλών 700 700 240 0 1640 7 11480,00
Κασέρι παραδοσιακό Συσκ. 4 και 8 κιλών 300 0 72 200 572 12 6864,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21144,00
Φ.Π.Α. 13% 2748,72
ΣΥΝΟΛΟ 23892,72
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
59999,00
ΦΠΑ 13% 7799,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 67798,87

• Η απευθείας ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 26-8-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00:00 π.μ. μέχρι την 4-9-2016 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 18:00:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι την ΠΕΜΠΤΗ 8-9-2016 και ώρα 10:30 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
• Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται με την εμπορία ή την παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια.
• Δικαιούχοι συμμετοχής: Έλληνες, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις προμηθευτών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.
• Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν προηγμένη ψηφ. υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη : www.promitheus.gov.gr).
• Η ψηφιακή υπογραφή χορηγείται από πιστοποιημένη προς τούτο αρχή και πρέπει να είναι σκληρής αποθήκευσης, δηλαδή να δημιουργείται μέσω Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (USB token). Ο κατάλογος των αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: http:/www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/ Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html
• Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό ταυτοποιούμενοι ως εξής:
• Όσοι διαθέτουν ελλην. Α.Φ.Μ. ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γεν. Γραμ. Πληρ. Συστ. Εφόσον γίνει η ταυτ/ση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμ. της Γεν. Δ/νσης Κρατ. Προμηθειών.
• Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.
• Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρ. Ταχ. σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Προσφορές :
• Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf, σύμφωνα με το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθ. 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχν. Λεπτομ. και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ»., όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.
Οι υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες.
• Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ ένα μήνα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
• Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον προμηθευτή, που πρόκειται να εκπροσωπηθεί στο διαγωνισμό.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή τους προς το Δήμο από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους.
• Κατάθεση από τους συμμετέχοντες για την ομάδα προμήθειας ειδών κρεοπωλείου της άδειας κρεοπωλείου ή άδεια λειτουργίας για παρασκευή και εμπορία νωπού κιμά και νωπού κρέατος και πιστοποιητικό ποιότητας HACCP ή ISO για την συγκεκριμένη ομάδα.
• Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων στα είδη κρεοπωλείου ότι θα δηλώσουν κατάστημα, με αντίστοιχη άδεια λειτουργίας, εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, στον οποίο θα κόβεται το κρέας και ο κιμάς παρουσία των τεχνολόγων τροφίμων καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης του εν λόγω καταστήματος για την συνεργασία με τον συμμετέχοντα.
• Κατάθεση από τους συμμετέχοντες για την προμήθεια νωπών πουλερικών: α) άδεια κρεοπωλείου ή β) άδεια εγκατάστασης ψυκτικών αποθηκών(μόνο για εμπόρους που μπορούν να εμπορεύονται συσκευασμένα ή τυποποιημένα ζωικά προϊόντα) και γ) εγγραφή στο μητρώο εμπόρων για τη διακίνηση ζωικών προϊόντων ειδικότερα για νωπά πουλερικά.
• Κατάθεση από τους συμμετέχοντες της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει μέρος ο προμηθευτής.
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (μόνο για φυσικά πρόσωπα).
• Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
• Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό.
• Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού. Δεν έχει λυθεί η εταιρία.
• Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου (εταιρείας) το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού (υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφ. Και Πρόνοιας ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής Υποβολής του εντύπου στο σύστημα εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού, στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής του και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως). Στην κατάσταση αυτή θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση.
• Φορολογική ενημερότητα του διαγωνιζόμενου από την αρμόδια εφορία ή ηλεκτρονικά από το taxisnet.
• Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα που να έχει ισχύ την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
• Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του διαγωνιζόμενου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
• Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης 3μηνης ισχύος αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. που θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Πληροφορίες σε θέματα που θα προκύψουν: κ. Μπαντή Αθανάσιο υπάλληλο του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών στο τηλέφωνο 2313317511 κατά τις ώρες 07.00 π.μ.– 15.00 μ.μ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ.ΡΑΝΕΛΛΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ