23.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΑνοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ», προϋπολογισμού 616.332,00 € με Φ.Π.Α

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ», προϋπολογισμού (616.332,00 €) εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ με Φ.Π.Α

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έργο: ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
Χρηματοδότηση: Τ.Π.2015 Κ.Α :30/7333.16.01
Προϋπολογισμός: 616.332,00 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 42

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ», προϋπολογισμού (616.332,00 €) εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ με Φ.Π.Α

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Δαπάνη εργασιών360.977,20€

ΓΕ & ΟΕ (18%): 64.975,90
Αθροισμα 425.953,10
Απρόβλεπτα (15%) 63.892,97
Αθροισμα 489.846,07
Απολογιστικά (έξοδα Δ.Ε.Η.) 1.500,00
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 270,00
Αθροισμα 491.616,07
Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 9.466,86
Αθροισμα 501.082,93
Φ.Π.Α. (23%) 115.249,07
616.332,00

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινιτηκότητας & Δικτύων,Τμήμα Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης οδός Γιάννη Χαλκίδη 20 (πρώην Κωνσταντινουπόλεως 164Α), πληροφορίες κ. Αβδελλίδη Δημήτριο τηλ.: 2313 318340, μέχρι τις 09-07-2015 (Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη, η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14- 07- 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 – 10:00πμ (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ του Κεντρικού Καταστήματος, Β. Γεωργίου Α’ 1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (9:30 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους  ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις Τάξεις:
Α2 και άνω τάξεις, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, της Ομάδας εργασιών Α.
Α1 και άνω τάξεις, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, της Ομάδας εργασιών Β.
Α2 και άνω τάξεις, για έργα κατηγορίας ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, της Ομάδας εργασιών Γ.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Β) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 199, παρ.2γ,περ.ββ , του Ν.4281/2014 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις ανάλογες τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. και για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Ε) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (10.021,66€) και χρόνου ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών να είναι εννέα (9) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τ.Π.2015 του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Α.:30/7333.16.01) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93) και της κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΝΙΑΙΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΝΙΑΙΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΝΙΑΙΟΣ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ε.Τ.Ε.Π

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.Τ.Ε.Π

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ