27.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΑνοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα-...

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη σε δημοτικά ακίνητα για την ανέγερση εκπαιδευτικών κτιρίων στις οδούς Δημάρχου Σ. Πάσχου 8, Δημάρχου Αθ. Γιαννούση 8, Ε. Αλεξίου 1 και Βιζύης και Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης»

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη σε δημοτικά ακίνητα για την ανέγερση εκπαιδευτικών κτιρίων στις οδούς Δημάρχου Σ. Πάσχου 8, Δημάρχου Αθ. Γιαννούση 8, Ε. Αλεξίου 1 και Βιζύης και Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης» με προεκτιμώμενη αμοιβή εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτά (158.686,12€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 14Ε/2017

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Εργοδότης – Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει έδρα: Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη.

Διευθύνουσα υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οδός:   Βασ. Γεωργίου Α΄ 1
Ταχ.Κωδ.:   54640
Τηλ.:   231 331 8453, 231 331 8476
fax:  231 331 6171
E-mail:   dasam@thessaloniki.gr

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι “Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη σε δημοτικά ακίνητα για την ανέγερση εκπαιδευτικών κτιρίων στις οδούς Δημάρχου Σ.Πάσχου 8, Δημάρχου Αθ.Γιαννούση 8, Έ.Αλεξίου 1 και Βιζύης και Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης” και ο τόπος της παροχής είναι η Θεσσαλονίκη (NUTS: GR122).

II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:

Η σύμβαση έχει σκοπό τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών του υπεδάφους στις θέσεις όπου θα κατασκευασθούν τέσσερα εκπαιδευτικά κτίρια σε δημοτικά οικόπεδα με επί τόπου δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές, η αξιολόγηση και ερμηνεία των δεδομένων και η σύνταξη μελετών θεμελίωσης των ανωτέρω κτιρίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για κτίρια εκπαίδευσης, ώστε να εκδοθούν οι άδειες δόμησης για την ανέγερση αυτών. Η γεωτεχνική έρευνα- μελέτη θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί σε ένα στάδιο.

CPV που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο: [71351100-4]-Προπαρασκευαστικές και αναλυτικές υπηρεσίες καρότου γεωτρήσεων

Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 127.972,68 € (άνευ ΦΠΑ)

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης

Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (κατηγορία 21)  111.280,59 €

Απρόβλεπτα                                                                    16.692,09 €

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: 6 μήνες

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:

 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής :

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 2.559,45 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης

 1. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ (ΚΑ 30/7413.03.01). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.

 1. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 2. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Μελετών”.

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.2 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στο άρθρο 22.1 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

 1. Στο διαγωνισμό καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
 3. Κάθε προσφέρων πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής του. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(α)

Για την κατηγορία μελέτης {21} – Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες, τουλάχιστον 1 μελετητής 12ετούς εμπειρίας

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή (χαμηλότερη προσφορά)

Β. 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκηςς www.thessaloniki.gr.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

 1. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17/01/2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 22/01/2018.
 2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/01/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01/02/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, η οποία θα διενεργηθεί στον 5ο όροφο του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Αγγελάκη 13 από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
 3. 4. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 6 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος.

Θεσσαλονίκη – 27/12/2017

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

κ.α.α.

Πέτρος Λεκάκης

Για να κατεβάσετε το σώμα της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ