33.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΑνοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη...

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 6Ε/2017

  1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού», προϋπολογισμού (1.500.000,00 €) ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Οικοδομικές εργασίες: 647.369,92
ΓΕ & ΟΕ (18%): 116.526,59
763.896,51
Απρόβλεπτα (15%): 114.584,48
878.480,99
Απολογιστικές εργασίες: 12.000,00
ΓΕ & ΟΕ (18%) Απολογιστικών: 2.160,00
892.640,99
   
ΗΜ εργασίες: 160.299,75
ΓΕ & ΟΕ (18%): 28.853,95
189.153,70
Απρόβλεπτα (15%): 28.373,05
217.526,75
   
  1.110.167,74
Αναθεώρηση: 98.300,00
1.208.467,74
ΦΠΑ (24%) 290.032,26
  1.498.500,00
Έξοδα Δ.Ε.Η.: 1.500,00
  1.500.000,00
  1. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr/category/προκηρύξεις-διακηρύξεις/

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως και την προηγούμενη Δευτέρα στις 18/12/2017. Εάν αυτή η ημέρα είναι αργία, τότε η προηγούμενή της εργάσιμη.

 H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

  1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 21/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/12/2017 ώρα 10.00 πμ η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α’1, γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ , στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016  υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

4.1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 2ης τάξης και άνω κατηγορίας Οικοδομικών ή 1ης τάξης ενώσεων κατηγορίας Οικοδομικών υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 76, § 3 του ν. 4412/2016, και Α2 τάξης και άνω κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία)

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (24.169,35 ευρώ), χρόνου ισχύος εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

  1. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2017, με την ένδειξη: Κ.Α. 7322.52.01, Υπ. 30, Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων, με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού». Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016
  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

 H Αντιδήμαρχος Οικονομικών

κ.α.α.

Πέτρος Λεκάκης

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ