19.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΑνοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων...

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)», προϋπολογισμού τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων ευρώ (408.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο6 / 2019

1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)», προϋπολογισμού τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων ευρώ (408.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Οικοδομικές εργασίες

ΓΕ & ΟΕ (18%):

Απρόβλεπτα (15%):

Μερικό Σύνολο 1

Εργασίες πρασίνου

ΓΕ & ΟΕ (18%):

Απρόβλεπτα (15%):

Μερικό Σύνολο 2

 

Μερικό Σύνολο

Αναθεώρηση:

 

ΦΠΑ (24%)

ΣΥΝΟΛΟ:            

75.829,00             €

13.649,22             €

13.421,73             €

102.899,95           €

166.306,80           €

29.935,22             €

29.436,30             €

225.678,33           €

 

328.578,28           €

453,98                  €

329.032,26           €

78.967,74             €

408.000,00           €

2) Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης:
Οδός : Βασ. Γεωργίου Α’ 1
Ταχ.Κωδ. : 546 36
Τηλ. : 231 331 8453 / 8469
Telefax : 231 331 6171
E-mail : dasam@thessaloniki.gr
Πληροφορίες: : 231 331 8463

3) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://thessaloniki.gr/category/θέλω-να-ενημερωθώ/declaration/προκηρύξεις-διακηρύξεις/.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 16/8/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 22/8/2019.

4) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ κατά τις προβλέψεις του άρθρου 121 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 19 του ν. 4605/2019.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

5) Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

6) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) υπό την αίρεση του άρθρου 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 8 του ν. 4605/2019.

7) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας εργασιών πρασίνου και οικοδομικών εργασιών καθώς και και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

8) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας Πρασίνου στην Α2η τάξη και άνω και για έργα κατηγορίας Οικοδομικών στην Α2η τάξη και άνω ή στην Α1η τάξη ενώσεων (σε αναβάθμιση) οικονομικών φορέων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 76, παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

9) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημέρα που θα αναγράφεται ως ημέρα έναρξης εργασιών στη σύμβαση.

10) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (6.580 €) Ευρώ .
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

12) Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2019 με την ένδειξη Κ.Α. 7341.49.01, Υπ.64, με τίτλο «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)» και για τη δημοπράτησή του έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 2608/13-05-2019 Σύμφωνη Γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235).
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση Δημάρχου με αρ. πρωτ. 33879/8175/15-03-2019 {ΑΔΑ: 9ΤΨΥΩΡ5-ΩΒΒ} {ΑΔΑΜ: 19REQ004667746} για την έγκριση συνολικής δαπάνης 408.000,00 € για την εκτέλεση του έργου και για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 408.000,00 € για τα οικονομικά έτη 2019 & 2020 σε βάρος του Κ.Α. 7341.49.01 « Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 26ο Γυμνάσιο » της Υπηρεσίας 64 της Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με πηγή χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο «Δημιουργία πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας 06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» Κωδ. ΠΔΕ: 2018ΕΠ00810095, Κωδ. ΟΠΣ 5017545 σε βάρος του Κ.Α. 64/7341.49.01.

13) Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, που εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η-3-2018 διέπονται από τις διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 – 374) «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

14) Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν.4412/2016, ύψους μέχρι 15% της αξίας της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Και πιο συγκεκριμένα 5% για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου και 10% για δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή ενσωματωθούν στο έργο.

15) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Άννα Πολυχρονιάδου Αγγελίδου

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ