25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΑνοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση...

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση σχολικών αυλών στις Δ΄ και Ε΄ Δ.Κ. με βιοκλιματικά κριτήρια Τ.Π.» με προϋπολογισμό δυο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιά-δες ευρώ (2.478.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ No 3Ε /2019

 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση σχολικών αυλών στις Δ’ και Ε’ Δ.Κ. με βιοκλιματικά κριτήρια Τ.Π. α) 1ο Δημοτικό – 1ο, 8ο – 101ο Νηπιαγωγεία Ε΄ Δ.Κ. , β) 77ο Δημοτικό Σχολείο Δ΄ Δ.Κ., γ) 58ο-86ο-114ο-115ο-119ο Νηπιαγωγεία Δ΄ Δ.Κ.», προϋπολογισμού (478.000,00€) δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων με Φ.Π.Α.
 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 

Οικοδομικές εργασίες 1.055.992,50
ΓΕ & ΟΕ (18%): 190.078,65
άθροισμα 1.246.071,15
Απρόβλεπτα (15%): 186.910,68
Μερικό Σύνολο (Α) 1.432.981,83
Εργασίες Πρασίνου 184.891,15
ΓΕ & ΟΕ (18%): 33.280,41
άθροισμα 218.171,56
Απρόβλεπτα (15%): 32.725,73
Μερικό Σύνολο (Β) 250.897,29
ΗΜ εργασίες: 204.898,44
ΓΕ & ΟΕ (18%): 36.881,72
άθροισμα 241.780,16
Απρόβλεπτα (15%): 36.267,02
Μερικό Σύνολο (Γ) 278.047,18
Μερικό Σύνολο (Α)+(Β)+(Γ) 1.961.926,30
Απολογιστικά: 14.088,50
ΓΕ & ΟΕ (18%) απολογιστικών: 2.535,93
άθροισμα 1.978.550,73
Αναθεώρηση: 19.836,37
1.998.387,10
ΦΠΑ (24%) 479.612,90
ΣΥΝΟΛΟ: 2.478.000,00
 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr/category/θέλω-να-ενημερωθώ/declaration/προκηρύξεις-διακηρύξεις/.
 2. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
 3. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 18/02/2019, ημέρα Δευτέρα και μέχρι τις 13:00μμ

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 22/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.  η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α’1, γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

 1. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 2. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ –  Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.
 4. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.
 5. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
 6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

12.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών στην 2ης και άνω ή 2ης τάξη και άνω ενώσεων οικονομικών φορέων, για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών στην Α2 τάξη και άνω και για έργα κατηγορίας Πρασίνου στην Α2 τάξη και άνω, υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 76, παρ. 3 του ν.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

12.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

12.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης.
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των τριανταεννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (39.968,00€), χρόνου ισχύος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης των προσφορών.
 3. Το έργο χρηματοδοτείται από κατά 1.145.500€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπόλοιπο από πιστώσεις ΕΤΕΠ 75% (999.375,00€) και ΠΔΕ 25% (333.125,00€)
 4. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2018, με την ένδειξη: Κ.Α.7322.48.01, Υπ. 30, Υπ. Μον. 002, της Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων με τίτλο «Διαμόρφωση σχολικών αυλών στις Δ’ και Ε’ Δ.Κ. με βιοκλιματικά κριτήρια Τ.Π. α) 1ο Δημοτικό – 1ο, 8ο – 101ο Νηπιαγωγεία Ε΄ Δ.Κ. , β) 77ο Δημοτικό Σχολείο Δ΄ Δ.Κ., γ) 58ο-86ο-114ο-115ο-119ο Νηπιαγωγεία Δ΄ Δ.Κ.».

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου Άννα

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθ. 83/13-02-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη μετάθεση ημερομηνίας λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 3Ε/2019 (συστημικός αριθμός 79790) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση σχολικών αυλών στις Δ΄ και Ε΄ Δ.Κ. με βιοκλιματικά κριτήρια Τ.Π.», κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ