19.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΑνοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Ανάθεση μελέτης...

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Ανάθεση μελέτης για ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου επί των οδών Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και Επιδαύρου στην Κάτω Τούμπα», με προεκτιμώμενη αμοιβή εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (643.616,39€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 17 Ε / 2018

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:75060

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προϊσταμένη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Θεσσαλονίκης – Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΤΚ 546 36, Θεσ/νικη
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης – Αγγελάκη 13, ΤΚ 546 21 Θεσ/νικη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάθεση μελέτης για ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου επί των οδών Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και Επιδαύρου στην Κάτω Τούμπα” , Θεσσαλονίκη (NUTS: EL522).

Αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης είναι η σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών ήτοι: Αρχιτεκτονική, Στατική, Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με Προϋπολογισμό και Τεύχη Δημοπράτησης, καθώς και όλων των απαιτούμενων μελετών και ενεργειών για την έκδοση της Άδειας Δόμησης του κτιρίου και γενικά εξασφάλισης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων για την υλοποίηση του έργου.

CPV που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο: [71320000-7]-Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών.

Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προεκτιμώμενη Αμοιβή για τη Μελέτη

A1. Αρχιτεκτονική Μελέτη Κατηγορίας 6 216.522.97 €
A2. Στατική Μελέτη Κατηγορίας 8 123.381,12 €
A3. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Κατηγορίας 9 106.235,02 €
A4. Αμοιβή μελέτης ΣΑΥ- ΦΑΥ 5.204,78 €
Άθροισμα αμοιβών κτιριακών μελετών 451.343,89
Απρόβλεπτα 15% 67.701,58 €
Σύνολο προ ΦΠΑ 519.045,47
ΦΠΑ (24%) 124.570,92 €
ΣΥΝΟΛΟ 643.616,39

Απαιτούμενες Εγγυήσεις

 1. Εγγύηση συμμετοχής : Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 10.380,91 € (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ)
 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης

Όροι χρηματοδότησης, συμμετοχής και πληρωμής.

 1. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ΕΤΕπ & ΠΔΕ (ΚΑ 30/7411.28.01 & 64/7411.28.01). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.
 2. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Μελετών”.
 5. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.2 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης ενώ στο άρθρο 22.1 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
 6. Στο διαγωνισμό καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:
 • Κράτος-μέλος της Ένωσης,
 • Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 • Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
 • Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
 3. Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής του. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
 4. Κάθε προσφέρων ανά κατηγορία μελέτης πρέπει να διαθέτει:
 • Για την κατηγορία μελέτης (6) αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας – πτυχία τάξεων Γ’ και άνω.
 • Για την κατηγορία μελέτης (8) στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας, 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας- πτυχία τάξεων Δ’ και άνω.
 • Για την κατηγορία μελέτης (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες, τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας – πτυχία Γ΄τάξεων και άνω.
 1. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:

α. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 • Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
 • Δωροδοκία
 • Απάτη
 • Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

β. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

γ. Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς πράξεις επιβολής προστίμου για αδικήματα που αφορούν το εργατικό δίκαιο

δ. Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

ε. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

στ Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)

ζ Εάν του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr/category/προκηρύξεις-διακηρύξεις/.
 3. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
 4. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (άνω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
 5. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα 13/08/2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την Τρίτη 21/08/2018.
 6. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/08/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης από την επιτροπή διαγωνισμού ορίζεται η 05/09/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.
 7. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.
 8. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 9. Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
 10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
 11. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 13 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
 2. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
 • Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
 • Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
 • Δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
 • Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ