26.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΑνοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την...

Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ Δ.Θ. ΣΤΙΣ Δ΄ ΚΑΙ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»-Τ.Π.

 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ Δ.Θ. ΣΤΙΣ Δ΄ ΚΑΙ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»-Τ.Π., προϋπολογισμού Τετρακοσίων Ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (490.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 

Δαπάνη Εργασιών

Οικοδομικών

          

           288.274,50

 

ΓΕ & ΟΕ (18%) 51.889,41
Σύνολο 340.163,91
Απρόβλεπτα (15%) 51.024,59
Σύνολο 391.188,50
Αναθεώρηση 3.972,79
Σύνολο 395.161,29
ΦΠΑ (24%) 94.838,71
Γενικό Σύνολο 490.000,00
 1. Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης:

 

Οδός : Βασ. Γεωργίου Α΄1
Ταχ.Κωδ. : 546 40
Τηλ. : 231 331 7788
Telefax : 231 331 7801
E-mail : m.valotasiou@thessaloniki.gr,s.chantzidis@thessaloniki.gr
Πληροφορίες: : 231 331 8382, 2313318362

 

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, Δήμος Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr στις Προκηρύξεις – Διακηρύξεις.
 2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2/9/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 9/9/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα στο γραφείο 020 του Κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄1.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

 

 1. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2. (α) του ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), υπό την αίρεση του άρθρου 92 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 8 του Ν. 4605/2019

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, Α2 Αναβαθμισμένο ή 1η τάξη και άνω.
 2. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 3. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριών Ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (7.903,23 Ευρώ).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 1. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2019 με την ένδειξη Κ.Α. 35/7324.03.01 με τίτλο «Ανακατασκευή δενδροδόχων στα πεζοδρόμια του Δ. Θ. στις Δ΄ και Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες, ΤΠ».

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011[i], της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235) και της κράτησης 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου βάσει ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.: 35737/8533/19-3-2019 Απόφαση Δημάρχου έγκρισης δαπάνης και ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 78ΥΠΩΡ5-3ΩΓ, ΑΔΑΜ: 19REQ004691052 2019-03-28)  με την οποία: 1) εγκρίνεται η δαπάνη ποσού 490.000,00 €  για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή δενδροδόχων στα πεζοδρόμια του Δ.Θ. στις Δ΄ και Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες» – Τ.Π. 2) Παρέχεται η έγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 490.000,00€ (ευρώ) (καθαρή αξία 395.161,29€ και ΦΠΑ 24% 94.838,71€) για τα έτη 2019, 2020, 2021, σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 7324.03.01, του παραπάνω έργου, της υπηρεσίας 35 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου μας κατ’ έτος ως εξής: έτος 2019 ποσό 50.000,00€ έτος 2020 ποσό 340.000,00€ έτος 2021 ποσό 100.000,00€.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: η με Α/Α 981/04-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΜΘΩΡ5-ΙΗ3) (για διάθεση πίστωσης ύψους 50.000,00€, Κ.Α. 35/7324.03.01, οικ. Έτους 2019), με πηγή χρηματοδότησης: ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ-ΚΑΡΤΕΣ).

 1. Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, που εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η-3-2018 διέπονται από τις διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345-374) «’Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

[1]  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου Άννα

Για να κατεβάσετε την περίληψη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα έντυπα της μελέτης (ZIP) πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ