23.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΑνοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Ανάθεση...

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Ανάθεση Διενέργειας Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης – Α’ Φάση», προεκτιμώμενης αμοιβής πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός ευρώ και έντεκα λεπτών (554.931,11 €), πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ο διαγωνισμός είναι δημόσιος ηλεκτρονικός και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τον αναζητήσουν μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α: 203660

1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Ανάθεση Διενέργειας Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης – Α’ Φάση», προεκτιμώμενης αμοιβής πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός ευρώ και έντεκα λεπτών (931,11 €), πλέον Φ.Π.Α. 24%. Η μελέτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

2) Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης:

Οδός : Βασ. Γεωργίου Α’ 1
Ταχ.Κωδ. : 546 36
Τηλ. : 231 331 8453 / 8478
E-mail : k.arvanitidou@thessaloniki.gr
Α.Φ.Μ. : 998082845
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης : 1007.E80701.00109
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

Πληροφορίες:

:

 

:

https://www.thessaloniki.gr

 

231 331 8404 (Κλειώ Αρβανιτίδου)

3) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://thessaloniki.gr/category/θέλω-να-ενημερωθώ/declaration/προκηρύξεις-διακηρύξεις/.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17η/5/2024, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 22/5/2024.

4) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η/5/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 30η/5/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

5) Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

6) Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσδιορίζεται βάσει της συνολικής βαθμολογίας της U που προκύπτει από το άθροισμα:

U ΣΒ=U ΤΠ * 70% + ΒΟΠ * 30%, όπου U ΤΠ είναι η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς και ΒΟΠ η βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς.

Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς:

1ο – Πληρότητα και διεξοδικότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης, κατά το άρθρο 86 § 4α) του ν. 4412/2016, με βαρύτητα κριτηρίου 50% και ελάχιστη βαθμολογία 50 σε εκατονταβάθμια κλίμακα,

2ο – Πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας – Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράμματος σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης, κατά το άρθρο 86 § 4β) του ν. 4412/2016, με βαρύτητα κριτηρίου 30% και ελάχιστη βαθμολογία 50 σε εκατονταβάθμια κλίμακα,

3ο – Οργάνωση της ομάδας μελέτης, κατά το άρθρο 86 § 4γ) του ν. 4412/2016, με βαρύτητα κριτηρίου 20% και ελάχιστη βαθμολογία 50 σε εκατονταβάθμια κλίμακα.

Η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης «ε», ως εξής: ΒΟΠ=(120*ε)/(20+ε).

7) Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr ), υπό την αίρεση του άρθρου 92 § 7 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 § 8 του ν. 4605/2019.

8) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των εξής κατηγοριών: {8} – (Στατικές μελέτες) και {21} – (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

9) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019, σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

  1. Στην κατηγορία μελέτης {8} – Στατικές μελέτες → πτυχία Ε’ τάξης,
  2. Στην κατηγορία μελέτης {21} – Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες → πτυχία Α’ τάξης και άνω.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της διακήρυξης.

10) Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε είκοσι επτά (27) μήνες και οργανώνεται σε έξι (6) στάδια.

11) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

12) Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγύησης συμμετοχής, ποσού έντεκα χιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (11.098,62 €).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

13) Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2024, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 811/19-12-2023 {ΑΔΑ: 6ΕΜΓΩΡ5-Θ3Σ} Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 4/29-1-2024 {ΑΔΑ: 95Α6ΩΡ5-ΞΔΤ} Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στον κωδικό ΚΑΕ 30/7411.36.01 με λεκτικό «ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Α’ ΦΑΣΗ, ΤΠ» της Υπηρεσίας 30 «Υπηρεσία Τεχνικών Έργων» με πηγή χρηματοδότησης «Χ1 – ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ». Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 30/7411.36.01 και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,10 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 4912/2022. καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016, (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης).

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί το υπ’ αριθ. 96462/18-4-2023 {ΑΔΑΜ: 23REQ012511174 2023-04-19} Πρωτογενές Αίτημα για την εκτέλεση δαπάνης ποσού 743.598,53 € σε βάρος του ΚΑΕ 30/7411.36.01 και η υπ’ αριθ. 58/2023 με αρ. πρωτ. 202911/28-8-2023 {ΑΔΑ: 6Υ9ΑΩΡ5-ΒΕΖ} {ΑΔΑΜ: 23REQ013309149 2023-08-28} Απόφαση Δημάρχου Έγκρισης Δαπάνης και Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης ποσού 743.598,53 € σε βάρος του ΚΑΕ 30/7411.36.01 για τα έτη 2023 – 2027, καθώς και η υπ’ αριθ. 441/2024 με αρ. πρωτ. 31632/12-2-2024 {ΑΔΑ: ΨΤ2ΩΩΡ5-ΔΥΟ} Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου για διάθεση πίστωσης ποσού 127.858,12 € σε βάρος του Κ.Α 30/7411.36.01 για το οικονομικό έτος 2024.

14) Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, που εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η-9-2021 εκδικάζονται με τις νέες δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4782/2021 [βιβλίο IV (άρθρα 345 – 374) «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν].

15) Για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό έχει δημοσιευθεί η υπ’ αριθ. 177608/2024 προκήρυξη σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ).

16) Tο αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιό όργανό του, τη Δημοτική Επιτροπή.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας

Πρόδομος Νικηφορίδης

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ