31.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΑνοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανέγερση Λυκείου επί...

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανέγερση Λυκείου επί των οδών Δημάρχου Αθ. Γιαννούση και Ν. Ζαρντινίδη στο ΟΤ Γ14 στα Τροχιοδρομικά», προϋπολογισμού 7.216.800.00€ με Φ.Π.Α.

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανέγερση Λυκείου επί των οδών Δημάρχου Αθ. Γιαννούση και Ν. Ζαρντινίδη στο ΟΤ Γ14 στα Τροχιοδρομικά», προϋπολογισμού (7,216,800.00€) επτά εκατομμυρίων διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός είναι δημόσιος ηλεκτρονικός και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τον αναζητήσουν μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α: 194092.

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατα-σκευής του έργου «Ανέγερση Λυκείου επί των οδών Δημάρχου Αθ. Γιαννούση και Ν. Ζαρντινίδη στο ΟΤ Γ14 στα Τροχιοδρομικά», προϋπολογισμού (7,216,800.00 €) επτά εκατομμυρίων διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Το έργο που αφορά την ανέγερση νέου κτηρίου σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διασταύρωση των οδών Δημάρχου Αθ. Γιαννούση και Ν. Ζαρντινίδη, στο ΟΤ Γ14 στο Τροχιοδρομικά (NUTS: EL522), συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 2022_14

Οικοδομικές εργασίες 3.550.161,86
ΓΕ & ΟΕ (18%): 639.029,14
  4.189.191,00
Απρόβλεπτα (9%): 377.027,19
  4.566.218,19
     
ΗΜ εργασίες: 823.655,40
ΓΕ & ΟΕ (18%): 148.257,97
  971.913,37
Απρόβλεπτα (9%): 87.472,20
  1.059.385,57
     
  5.625.603,76
Αναθεώρηση: 194.396,24
  5.820.000,00
ΦΠΑ (24%) 1.396.800,00
  7.216.800,00

 

3.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr.
4.Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 17-1-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ
Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 17-1-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13, 5ος Όροφος,’ από την Επιτροπή Δια-γωνισμού. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινο-ποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρ-τάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσι-μο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.
5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους πο-σοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.
6. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών
7. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.
9. Η γλώσσα στην οποία μπορεί να συνταχθεί η προσφορά είναι η Ελληνική
10. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
11. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
11.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών στην 4η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών στην 2η τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή-ματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε-ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
11.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης\.
11.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
12. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
12.Α.1 Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
β) δωροδοκία
γ) απάτη
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
12.Α.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
12.Α.3 εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
12.Α.4 εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
12.Α.5 εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)
12.Α.6 εάν του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού
13. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης.
14. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των εκατό δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων (116.400,00) ευρώ, χρόνου ισχύος τριάντα (30) ημερών από την ημερομη-νία λήξης της ισχύος των προσφορών.
15. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και από Λοιπούς Πόρους Δήμου Θεσσαλονίκης.
16. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2022, με την ένδειξη: Κ.Α.7321.49.01, Υπ. 30 & 64, Υπ. Μον. 30.021, της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσε-ων με τίτλο «Ανέγερση Λυκείου επί των οδών Δημάρχου Αθ. Γιαννούση 8 και Ν. Ζαρτινίδη στο ΟΤ Γ14 στα Τροχιοδρομικά Θεσσαλονίκης».
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
17. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
18. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υπο-στεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προ-σφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδι-κώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
18.1.(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
18.2.(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιή-θηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
18.3.γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμ-φέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
18.4. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας

Εφραίμ Κυριζίδης

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Προκήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ