ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τη στελέχωση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και ειδικότερα για την κάλυψη της θέσης Λογιστή.

21 Αυγούστου 2018 - 15:09

Η «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για:

Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τη στελέχωση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και ειδικότερα για την κάλυψη της θέσης Λογιστή.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρόσληψης της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ ο προσωρινός πίνακας κατάταξης του υπό πρόσληψη προσωπικού, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων δημοσιεύονται τα αρχικά τους.

Κατά του πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών, η οποία αρχίζει από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.

Η άσκηση της ένστασης  γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής, υποχρεωτικά με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ», στη ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να έχει παραδοθεί στη ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και να έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την εταιρεία μέχρι την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 (24/8/2018) και ώρα 14.00 μ.μ..

Φάκελοι που παραδίδονται στην εταιρεία  μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ακολουθεί ο  πίνακας κατάταξης των υποψηφίων:

A/A Oνοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΣΠ* Κ*    50,10  
2 ΛΙ* Α*    42,99  
3 ΚΟ* Ε*    60,56  
4 ΠΑ* Λ*    60,50  
5 ΔΙ* Χ*    56,75  
6 ΤΟ* Α*    64,02  
7 ΜΗ* Α*    43,01  
8 ΔΕ* Δ*    49,84  
9 ΤΑ* Α*    49,99  
10 ΑΘ* Λ*    43,10  
11 ΤΑ* Α*    42,75  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

X