ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για την επιλογή συνεργάτη με ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την υποστήριξη του Προγράμματος «100 RESILIENT CITIES» και ειδικότερα με πτυχιούχο Οικονομικών ή Νομικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της Αλλοδαπής.

30 Ιουλίου 2018 - 14:19

Η «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»  ανακοινώνει τον  πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο  πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη:

Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστικής Ανθεκτικότητας της Εταιρείας, στο πλαίσιο ανάπτυξης της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ειδικότερα με πτυχιούχο Οικονομικών ή Νομικών, ή Κοινωνικών Επιστημών ή  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών για την υποστήριξη του Προγράμματος «100 RESILIENT CITIES» που υλοποιεί η « ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑΕ/ΟΤΑ» για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο εργασίας τη συμβολή στην προώθηση της Στρατηγικής Αστικής Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με το σύστημα επιλογής προσωπικού o πίνακας κατάταξης αναρτάται στην ιστοσελίδα της «ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ» (Thessaloniki.gr/math) χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων δημοσιεύονται τα αρχικά τους.

Ακολουθεί ο  πίνακας κατάταξης των υποψηφίων:

  Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Δ*  ΑΝ* 570,00
2 Α* ΜΠ* 660,00
3 Ε* ΞΙ* 600,00
4 Θ* ΤΖ* 610,00
5 Π* ΣΕ* 600,00
6 Λ-Β* ΚΟ* 470,00
7 Μ* ΚΑ* 600,00
8 Χ* ΚΟ* 610,00

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

X