23.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2076 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 2076 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.2190/1994
 2. Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε’ του Ν. 3812/2009.
 3. Τις διατάξεις του Ν.3464/2006 το άρθρο 4 της ΠΥΣ 33/2006 (όπου αναφέρονται οι εξαιρέσεις στις οποίες εμπίπτει η επιχείρηση)
 4. Την διάταξη του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.07.2007)
 5. Το άρθρο 225 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του ν.4555/2018 σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.
 6. Το 26059/10-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:9ΟΡΝ465ΦΘΕ-ΨΕΤ)
 7. Την υπ’ αριθμ.90/2020 (ΑΔΑ:ΩΣ5ΦΟΛΩ0-1ΗΔ) απόφαση Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
 8. Την υπ’ αρίθμ.2074/26-08-2020 Βεβαίωση κάλυψης δαπάνης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης.
 9. Την κατεπείγουσα ανάγκη για λόγους δημοσίου συμφέροντος να στελεχωθεί η Επιχείρηση το ταχύτερο δυνατόν με έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου – Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας δύο (2) μηνών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης στελέχωσης των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Συγκεκριμένα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡ. ΘΕΣEΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Υ.Ε Καθαριότητας (πλήρους απασχόλησης – Δευτέρα – Παρασκευή )

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο (2) μήνες Για την κατηγορία Υ.Ε Καθαριότητα δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.

ΙΔΙΚΕΣ- ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει  να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει  την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω θέσης.

Οι επιλεγέντες ως προσληπτέοι στην ανωτέρω ειδικότητα οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στο Φορέα Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Υ1α/Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μήνες, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 το Ν.2190/1994.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν  την αίτηση τους με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υπογεγραμμένη όπου να αναφέρεται ξεκάθαρα το αντικείμενο και ο κωδικός της θέσης.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 • Ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή δικαστική αντίληψη και
 • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του Ν.3584/2007 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
 • Ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας, Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του Δημόσιου Τομέα εξαιτίας πειθαρχικού αδικήματος του άρθρου 17 του Ν. 3584.
 • Ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται  τους όρους αυτής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.Thessaloniki.gr και www.kedith.gr ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης, K.Καραμανλή 164, 54248 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2311821722 κα. Κωνσταντίνου Σταυρούλα καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα από την Παρασκευή   28-08-2020 έως την Τρίτη 01-09-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά, μέσα σε κλειστό φάκελο, αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου με επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης, K.Καραμανλή 164, 54248 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2311821722, κα. Κωνσταντίνου Σταυρούλα, καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση : info@kedith.gr.

Η παρούσα προκήρυξη  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., του Δήμου Θεσσαλονίκης και στο πρόγραμμα Διαύγεια, και θα τοιχοκολληθεί στην έδρα της Επιχείρησης και στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. 

  

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

 

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Αίτηση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ