33.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΑνακοινώσειςΑνακοίνωση εκμίσθωσης καταστήματος υπ΄ αρ. 10-11 του κληροδοτήματος “ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ” μετά την υπ’...

Ανακοίνωση εκμίσθωσης καταστήματος υπ΄ αρ. 10-11 του κληροδοτήματος “ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ” μετά την υπ’ αρ. 848/18-06-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω4ΦΧΩΡ5-ΟΑΟ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡ. 10-11

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ”

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ως διαχειριστής του κληροδοτήματος “ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ” μετά την υπ’ αρ. 848/18-06-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω4ΦΧΩΡ5-ΟΑΟ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την εκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4223/2013 ενός ισόγειου καταστήματος του ως άνω κληροδοτήματος, υπ’ αρ. 10-11 σε παλιά οικοδομή επί της οδού Σελευκιδών 5-7 στη Θεσσαλονίκη, εμβαδού 18,30 τ.μ.

Η μισθωτική αξία (τιμή βάσης) του ανωτέρω ακινήτου, ανέρχεται στο ποσό των 110,00 € (εκατόν δέκα ευρώ) μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου και χωρίς προσαύξηση τουλάχιστον για τα 3 (τρία) πρώτα έτη. Σε περίπτωση συνδρομής εξαιρετικών λόγων (ιδίως απρόοπτη μεταβολή οικονομικών συνθηκών αγοράς) μπορεί να συμφωνηθεί έκτακτη προσαρμογή με αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται τις πρώτες πέντε μέρες κάθε τριμηνίας.

Εφόσον το προσφερόμενο μίσθωμα είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 85% επί του ελαχίστου όρου προσφοράς των 110,00 €, η σύμβαση εκμίσθωσης θα καταρτίζεται μόνο ύστερα από ενημέρωση της αρμόδιας αρχής, η οποία μπορεί μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες να διατάξει να μη συναφθεί η σύμβαση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της. Η άπρακτη περίοδος της προθεσμίας τεκμαίρεται ως συναίνεση της αρχής. Αν το προσφερόμενο μίσθωμα είναι μικρότερο, απαιτείται για τη σύναψη της σύμβασης η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης είναι 3 (τρία) έτη και ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο ή βραχύτερο χρόνο.

Ο Δήμος θα δέχεται γραπτές προσφορές των υποψηφίων μισθωτών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και για χρονικό διάστημα 20 (είκοσι) ημερών. Οι προσφορές οι οποίες θα συνοδεύονται από φωτοτυπία του δελτίου Α.Τ. ή διαβατηρίου καθώς και από επίσημο έγγραφο που θα φαίνεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του προσφέροντα, θα υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως από τον προσφέροντα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Β. Γεωργίου Α΄ 1- 2ος όροφος, γραφείο 203Α, κ.Ανδριτσάκη Μαρία, τηλ. 2313317254 & κ.Λιάκου Ευγενία, τηλ. 2313317101) είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (στην αναγραφόμενη διεύθυνση τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Μετά την παρέλευση του 20ήμερου από την ως άνω ανάρτηση ως μισθωτής θα αναδειχθεί ο προσφέρων το υψηλότερο μίσθωμα.

Ο μισθωτής πρέπει να προσέλθει μαζί με αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή του συμφωνητικού. Αν ο μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, καταβάλλεται χρηματική ποινή ίση με 3 (τρία) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του ενώ στη συνέχεια καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμφωνητικού σύμφωνα με τον Ν.4182/2013.

Με την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο θα αναγράφονται οι λοιποί όροι της μίσθωσης, καταβάλλεται ως εγγύηση για την εκτέλεση της σύμβασης ποσό ισοδύναμο με 2 (δύο) μηνιαία μισθώματα, το οποίο επιστρέφεται μετά τη λήξη της μίσθωσης, την ολοσχερή εξόφληση των μισθωμάτων και την εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων του πλειοδότη που απορρέουν από τη σύμβαση της μίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του κληροδοτήματος.

Αρμόδια αρχή για την έγκριση της σύναψης της σύμβασης μίσθωσης είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών).

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Άννα Αγγελίδου

Για να κατεβάσετε το κείμενο της ανακοίνωσης, κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ