18.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΑνακοίνωση εκμίσθωσης διαμερίσματος επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 21.

Ανακοίνωση εκμίσθωσης διαμερίσματος επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 21.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του κληροδοτήματος “Γ.ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ” μετά την υπ’ αρ. 1081/16-09-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω85ΩΩΠ5-ΤΕΩ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την εκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013, ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στον 3ο όροφο οικοδομής επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 21, εμβαδού 142,80 τ.μ. μικτών.
Η μισθωτική αξία (τιμή βάσης) του ανωτέρω ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 800,00 € (οκτακοσίων ευρώ) μηνιαίως και ο μισθωτής βαρύνεται με χαρτόσημο 3,6% επί του μισθώματος. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται τις πρώτες πέντε μέρες κάθε τριμηνίας.
Εφόσον το προσφερόμενο μίσθωμα είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 85% επί της προεκτιμηθείσας αξίας, η σύμβαση εκμίσθωσης θα καταρτίζεται μόνο ύστερα από ενημέρωση της αρμόδιας αρχής (Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών), η οποία μπορεί μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες να διατάξει να μη συναφθεί η σύμβαση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η άπρακτη περίοδος της προθεσμίας τεκμαίρεται ως συναίνεση της αρχής. Αν το προσφερόμενο μίσθωμα είναι μικρότερο, απαιτείται για τη σύναψη της σύμβασης η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής.
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης είναι 3 (τρία) έτη και ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο ή βραχύτερο χρόνο χωρίς προσαύξηση.
Ο Δήμος θα δέχεται σφραγισμένες γραπτές προσφορές των υποψηφίων μισθωτών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και για χρονικό διάστημα 20 (είκοσι) ημερών. Οι προσφορές οι οποίες θα συνοδεύονται από φωτοτυπία του δελτίου Α.Τ. ή διαβατηρίου καθώς και από επίσημο έγγραφο που θα φαίνεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του προσφέροντα, θα υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως από τον προσφέροντα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Β. Γεωργίου Α΄ 1 – 2ος όροφος, γραφείο 202Α, κ. Μάρκου Κωνσταντίνα, τηλ. 2313317446 & κ. Λιάκου Ευγενία, τηλ. 2313317101) είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (στην αναγραφόμενη διεύθυνση τις εργάσιμες μέρες και ώρες). Μετά την παρέλευση του 20ήμερου από την ως άνω ανάρτηση η Επιτροπή διαγωνισμών θα εξετάσει τις προσφορές και ως μισθωτής θα αναδειχθεί ο προσφέρων το υψηλότερο μίσθωμα. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με το ίδιο τίμημα, ο διαχειριστής καλεί τους προσφέροντες το ίδιο τίμημα να παραστούν σε κοινή ακρόαση όπου ζητά να προσφέρουν μεγαλύτερο τίμημα.
Ο μισθωτής πρέπει να προσέλθει μαζί με αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή του συμφωνητικού. Αν ο μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, ποινή η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ενώ στη συνέχεια καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμφωνητικού σύμφωνα με τον Ν.4182/2013. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δε θα καταβάλει αμοιβή σε μεσίτες.
Με την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο θα αναγράφονται οι λοιποί όροι της μίσθωσης, καταβάλλεται ως εγγύηση για την εκτέλεση της σύμβασης ποσό ισοδύναμο με 2 (δύο) μηνιαία μισθώματα, το οποίο επιστρέφεται μετά τη λήξη της μίσθωσης, την ολοσχερή εξόφληση των μισθωμάτων και την εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων του πλειοδότη που απορρέουν από τη σύμβαση της μίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του κληροδοτήματος. Ο μισθωτής θα παραλάβει το μίσθιο στην κατάσταση την οποία βρίσκεται.
Αρμόδια αρχή για την έγκριση της σύναψης της σύμβασης μίσθωσης είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών).

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Μιχαήλ Κούπκας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ