19.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΑνάπλαση περιοχής Κήπου Καλού - Γυμνασιάρχου Μικρού - Διστόμου - Παπάφη

Ανάπλαση περιοχής Κήπου Καλού – Γυμνασιάρχου Μικρού – Διστόμου – Παπάφη

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση περιοχής Κήπου Καλού – Γυμνασιάρχου Μικρού – Διστόμου – Παπάφη» π.δ. 950.000,00 € με Φ.Π.Α.

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν° 35

1.  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση Περιοχής Κήπου Καλού – Γυμνασιάρχου Μικρού – Διστόμου – Παπάφη», προϋπολογισμού (950.000 €) εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Εργασίες Οδοποιίας:394.736,74 €

ΓΕ & ΟΕ (18%)‘: 71.052,61 €
Απρόβλεπτα 15%: 69.868,40 €
Απολογιστικές εργασίες: 7.200,00 €
ΓΕ & ΟΕ (18%) Απολογιστικών: 1.296,00 €
Σύνολο εργασιών Οδοποιίας: 544.153,76 €
Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες: 102.922,71 €
ΓΕ & ΟΕ (18%): 18.526,09 €
Απρόβλεπτα 15%: 18.217,32 €
Σύνολο Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών: 139.666,12 €
Εργασίες Πρασίνου: 62.568,50 €
ΓΕ & ΟΕ (18%): 11.262,33 €
Απρόβλεπτα 15%: 11.074,62 €
Σύνολο εργασιών Πρασίνου: 84.905,45 €
Σύνολο εργασιών Οδοποιίας, Ηλεκτρομηχανολογικών και Πρασίνου: 768.725,33 €
Αναθεώρηση: 3.632,39 €
’θροισμα: 772.357,72 €
ΦΠΑ 23%: 177.642,28 €
Γενικό Σύνολο: 950.000,00 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, Τμήμα Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης Γραφείο 304, οδός Παπαρηγοπούλου 7, (Πληροφορίες κ. Αστέριο Αστεριάδη τηλ.:2310 508 225), μέχρι τις 10/10/2013 (Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη, η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη). Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 0 €.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 – 10:00πμ (ώρα λήξης) στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος, Β. Γεωργίου Α΄1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.  Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του                      Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην:

Ι. 1η, 2η, 3η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας οδοποιίας  και

 ΙΙ. Α1η αναβαθμισμένη, Α2η, 1η ανεξαρτήτως έδρας και 2η  εντός νομού έδρας και σε ένα                                γειτονικό για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών

ΙΙΙ. Α1η, Α2η, 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για την κατηγορία των έργων Πρασίνου

β.  Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

  γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Β) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Γ)  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Δ)  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις τάξεις 1η , 2η, 3η ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στις τάξεις Α1η αναβαθμισμένη, Α2η, ανεξαρτήτως έδρας και εντός νομού έδρας και σε ένα γειτονικό για την κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στις τάξεις Α1η, Α2η, τάξη ανεξαρτήτως έδρας για την κατηγορία των έργων Πρασίνου του Μ.Ε.Ε.Π., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Ε) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε ΕΥΡΩ (15.375 €) και χρόνου ισχύος τουλάχιστον  εννέα (9) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93) και της κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Δευτέρα 30/09/2013 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν από την νέα διεύθυνση της Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, στην οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 164, τ.κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  (Πληροφορίες κ. Αστεριάδης Αστέριος 4ορ. Τηλ. 2313-318309)

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΛΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΤΕΠ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ