29.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΑνάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βιώσιμης Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου...

Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βιώσιμης Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης», με προεκτιμώμενη αμοιβή 198.825,00€ ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (244.544,75 € με Φ.Π.Α)

O Δήμος Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βιώσιμης Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης», με προεκτιμώμενη αμοιβή 198.825,00€ ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (244.544,75 € με Φ.Π.Α).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05 Νο 64
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)

1. O Δήμος Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βιώσιμης Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης», με προεκτιμώμενη αμοιβή 198.825,00€ ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (244.544,75 € με Φ.Π.Α).

2. Η μελέτη συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία μελετών:
κατηγορία 10 «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων», με προεκτιμώμενη αμοιβή 198.825,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού από την έδρα της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων : Γ.Χαλκίδη 20 (πρώην Κωνσταντινουπόλεως 164Α), Πληροφορίες: Αβραμίδου Φένια τηλ.:2313.318321 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , μέχρι τις 06/10/2015 και τα υπόλοιπα τεύχη (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) να τα τυπώσουν από την ιστιοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πεδίο Προκηρύξεις – Διακηρύξεις : https://thessaloniki.gr/portal/page/portal/DimosThessalonikis/Tab3

Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 14 / 10 / 2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄1.

5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων της παραγράφου 18.1 της προκήρυξης, ή προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της παραγράφου 18.1 της προκήρυξης, ή προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:
στην κατηγορία μελέτης 10, πτυχία τάξεων Γ’, Δ’, Ε’.

6. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 14 μήνες για τον ανάδοχο, ενώ η συνολική προθεσμία , συμπεριλαμβανομένου τους μήνες διαβούλευσης και έγκρισης ενδιάμεσων σταδίων ορίζεται σε 20 μήνες.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.976,50 € (τρεις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά) και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 8 (οκτώ) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

8. Η προκηρυσσόμενη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης» χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δ.Θ.
9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολογίας των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18 και 19 της προκήρυξης.

10.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Διευκρινίσεις αναφορικά με τον διαγωνισμό

Τελικές διευκρινίσεις αναφορικά με τον διαγωνισμό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ