Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών τροφίμων για την ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων μελών του Κ.Α.Π.Η.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια ειδών τροφίμων για την ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων μελών του Κ.Α.Π.Η., π.δ. 18.337,60 € προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά για την προμήθεια ειδών τροφίμων ενώ για την ομάδα ελαιολάδου, κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 28-4-2014 ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 09.00 και ώρα λήξης 09.15

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια κυπέλων, μεταλλίων, αναμνηστικών δώρων και επάθλων για τιμητικές διακρίσεις

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κυπέλων, μεταλλίων, αναμνηστικών δώρων και επάθλων για τιμητικές διακρίσεις, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Δ/νσης Εκπαίδευσης – Αθλητισμού, προϋπολογισμού δαπάνης 5.935,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προμήθεια υλικών που αφορά στη "Συντήρηση και επισκευή ΗΛΜ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων (με αυτεπιστασία) έτους 2013 Τ.Π."

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια υλικών που αφορά στη «Συντήρηση και επισκευή ΗΛΜ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων (με αυτεπιστασία) έτους 2013 Τ.Π.» για τις ανάγκες της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, προϋπολογισμού δαπάνης 11.121,84€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τα είδη με α/α: 44, 45, 46, 47, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, και 82 του ενδεικτικού προϋπολογισμού, προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.Γεωργίου Α΄1, Κτίριο Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 24-4-2014 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11.00πμ. και ώρα λήξης 11.15πμ.

Δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων

Δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) με πλαστικό καπάκι και πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 360 και 770 λίτρων π.δ. 603.930,00 €.

Διενέργεια δεύτερου πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων

Διενέργεια δεύτερου πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων Π.Δ. 46.986,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του έργου «Προμήθεια και Τοποθέτηση Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων» της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων

Aπευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του 2ου Περιβαλλοντικού Μαθητικού Συνεδρίου, με προϋπολογισμό δαπάνης 7.500,00 €

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του 2ου Περιβαλλοντικού Μαθητικού Συνεδρίου, με προϋπολογισμό δαπάνης 7.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Το 2ο Περιβαλλοντικό Μαθητικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», στις 2 Μαΐου 2014, στο νέο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου 1Α Θεσ/νίκη). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του.

Ανοιχτός διαγωνισμός για ανάθεση του έργου "Ανάπλαση του άξονα Αχειροποίητου – Αγίας Σοφίας"

O Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (Τμήμα από Μακένζυ Κίνγκ έως Ι.Τσιμισκή)», προϋπολογισμού (2.180.000,00 €) δυο εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α

Πρόχειρος διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας αδέσποτων ζώων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην διενέργεια πρόχειρουδιαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του προγράμματος «Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων», για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, π.δ. 26.998,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά.

Aνάδειξη αναδόχου για την ανάθεση των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων κατεδάφισης (ΑΕΚΚ)

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων κατεδάφισης (ΑΕΚΚ), τα οποία θα παραχθούν από τα έργα αυτεπιστασίας της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δ.Θ. : 1. «Κατεδάφιση αυθαίρετων κι επικίνδυνων κτισμάτων Τ.Π.» και 2. «Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων Τ.Π.», συνολικού π.δ. 54.294,64 € συμπεριλα­μβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1α, ΚΤΙΡΙΟ Ε΄, ημιώροφος, γραφείο 020) την 7-4-2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης 10.15

X