Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας -1- θέσης Ειδικού Συμβούλου

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 52515/01-06-2017 (ΑΔΑ: ΨΤ20ΩΡ5-7Β0) γνωστοποίηση, την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μίας -1- θέσης Ειδικού Συμβούλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα τεχνικών και αναπτυξιακών

Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣOX 3/2017 Ανακοίνωσης (επαναπροκήρυξη κενής θέσης της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης)

Σήμερα στις 31 Μαΐου 2017 , αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για έναν -1- ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής (και εν ελλείψει ΠΕ Ιατρό Παθολόγο), της υπ’ αριθμ. 44401/12-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΙΞ0ΩΡ5-ΧΣ3) ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 4/2017 (Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΚΕΜ)

 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 45427/16-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΙΒΩΡ5-ΗΝΑ) ΣΟΧ 4/2017 ανακοίνωση, την πρόσληψη συνολικά εννέα -9- ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2017

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 44401/12-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΙΞ0ΩΡ5-ΧΣ3) ΣΟΧ 3/2017 ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός -1- ΠΕ Ιατρού Γενικής Ιατρικής (επαναπροκήρυξη κενής θέσης της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης) για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 2/2017

Σήμερα στις 11 Μαΐου 2017 , αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για έναν -1- ΠΕ Επιβλέποντα Επιμελητή Διαμερισμάτων της υπ’αριθμ. 38708/12-04-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΚΝΩΡ5-1Ρ9, ΑΔΑΜ: 17PROC006106250/26-04-2017)  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 2/2017 με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. ΠΕ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 3/2017

Σήμερα στις 08 Μαΐου 2017 , αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για έναν -1- Εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα (Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό) της υπ’αριθμ. 37517/20-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΙ6ΩΡ5-Π08)  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 3/2017, με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στη συμμετοχή του στη 2η φάση του Έργου: «RESILIENT EUROPE-European cities joining forces

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΜΕ 1/2017

Σήμερα στις 11 Απριλίου 2017 , αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για δύο -2- ΔΕ Εξωτερικούς Συνεργάτες (με ειδίκευση σε προγράμματα απεξάρτησης) της υπ’αριθμ. 28954/17-03-2017 (ΑΔΑ: 625ΥΩΡ5-3ΔΖ)  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2017, με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου Α/Α2. «Υπνωτήριο Δήμου Θεσσαλονίκης» της πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης», στο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2017

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄ αριθμ. 28954/17-3-2017 ΣΜΕ 1/2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο -2- ΔΕ Εξωτερικούς Συνεργάτες (με ειδίκευση σε προγράμματα απεξάρτησης) για την υλοποίηση του Υποέργου Α/Α 2. «Υπνωτήριο Δήμου Θεσσαλονίκης»  της πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ

X