Προμήθεια ενός μηχανήματος παντογράφου CNC, κι ενός σφυρόμυλου, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, προϋπολογισμού δαπάνης 49.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια ενός (1) μηχανήματος παντογράφου CNC, κι ενός (1) σφυρόμυλου, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, προϋπολογισμού δαπάνης 49.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων π.δ. 49.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.Γεωργίου Α΄1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 22-10-2015 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ.

Εργασίες συντήρησης και επισκευής, καθαρισμό δεξαμενών και διάθεση αποβλήτων της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)

Διακήρυξη με στοιχεία των (6) που αφορά στον ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για τις “Εργασίες συντήρησης και επισκευής, καθαρισμό δεξαμενών και διάθεση αποβλήτων της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)” του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 218.989,20 € με Φ.Π.Α.

Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού διακόσμου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη που αφορά στη διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Τακτικού Διαγωνισμού (ανοικτή διαδικασία), για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού διακόσμου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης», για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 162.555,00 € που με την προσθήκη του Φ.Π.Α. 23% (=37.387,65€), ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 199.942,65€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια : «Μηχανημάτων Κήπου και Χλοοκοπτικών Τρακτέρ» με πρ.δ. 73.418,70 € με το ΦΠΑ 23%

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια : «Μηχανημάτων Κήπου και Χλοοκοπτικών Τρακτέρ», για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος και του Αυτοτελούς Τμήματος Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με πρ.δ. 73.418,70 € με το ΦΠΑ 23%, προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό, βάσει του ΕΚΠΟΤΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά ανά είδος (σύμφωνα με την 1657/2015 Α.Ο.Ε.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1α, ΚΤΙΡΙΟ Ε΄, ημιώροφος, γραφείο 020) στις 19/10/2015, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών : 11.40΄ π.μ. και λήξης : 12.00΄ μ.

Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βιώσιμης Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης», με προεκτιμώμενη αμοιβή 198.825,00€ ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (244.544,75 € με Φ.Π.Α)

O Δήμος Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βιώσιμης Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης», με προεκτιμώμενη αμοιβή 198.825,00€ ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (244.544,75 € με Φ.Π.Α).

Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Β΄, Γ΄, Δ΄ & Τριανδρίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ., Έτους 2015”, προϋπολογισμού εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (920.000,00 €) με Φ.Π.Α.

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Β΄, Γ΄, Δ΄ & Τριανδρίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ., Έτους 2015”, προϋπολογισμού εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (920.000,00 €) με Φ.Π.Α..

Επαναληπτική απευθείας ανάθεση ενός μέρους για την προμήθεια: “MIKΡOMHXANHMATΩN – ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην επαναληπτική απευθείας ανάθεση ενός μέρους για την προμήθεια : “MIKΡOMHXANHMATΩN – ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ανάθεση των υπηρεσιών βιβλιοδέτησης των αποφάσεων και των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ετών 2001-2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών βιβλιοδέτησης των αποφάσεων και των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ετών 2001-2014, για τις ανάγκες της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 9.063,87 € με Φ.Π.Α.

Προμήθεια : «Αναλωσίμων υλικών», στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Θεσ/νίκης, πρ/σμού δαπάνης 2.999,97 € με το ΦΠΑ 23%

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια : «Αναλωσίμων υλικών», στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Θεσ/νίκης, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, πρ/σμού δαπάνης 2.999,97 € με το ΦΠΑ 23%, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, βάσει του ΕΚΠΟΤΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή (σύμφωνα με την 1582/2015 Α.Ο.Ε.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1α, ΚΤΙΡΙΟ Ε΄, ημιώροφος, γραφείο 020) στις 15/10/2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.30΄ μέχρι και 10.50΄ π.μ.

X