Προμήθεια υγρών καυσίμων λιανικής πώλησης για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων λιανικής πώλησης για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του π.δ. 272.387,19 €

Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη του ηλεκτρονικού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού (ανοικτή διαδικασία) που αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, των Νομικών του Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, π.δ. 196.223,56 € με Φ.Π.Α. 23%

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια : «Φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους»

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια : «Φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους», για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης, με π.δ. 9.995,78 € με το ΦΠΑ (13 και 23%)

BALANCING SUPPLY AND DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA

περίληψη διακήρυξης με στοιχεία των (6) που αφορά στον ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό για την επιλογή Συμβούλου Υποστήριξης του Έργου: “BALANCING SUPPLY AND DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA” με ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING” ενταγμένου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 (Κωδ. Έργου: 2014ΕΠ30880013) που χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α. και 15% από Εθνικούς Πόρους.

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (Β.ΟΛΓΑΣ, ΤΣΙΜΙΣΚΗ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κ.λ.π.) Τ.Π.», προϋπολογισμού (550.000,00 €) πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (Β.ΟΛΓΑΣ, ΤΣΙΜΙΣΚΗ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κ.λ.π.) Τ.Π.», προϋπολογισμού (550.000,00 €) πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α

Προμήθεια εντύπων – λειτουργικών και καλλιτεχνικών – για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης π. δ 49.878,54€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια εντύπων – λειτουργικών και καλλιτεχνικών – για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης π. δ 49.878,54€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό κατάστημα, κτίριο Ε, γραφείο 020Ε , Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, την 15/06/2015 ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 12: 00 και ώρα λήξης 12 :15.

Συνδιοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος κλάσης 470 Νέων με το Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών «Συνδιοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος κλάσης 470 Νέων με το Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης», για τις ανάγκες του Τμήματος Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού, της Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

X