Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων Παιδικών Χαρών

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, προϋπολογισμού δαπάνης 8.986,38€ με Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δ.Θ., των Νομικών Προσώπων του, κ.λ.π.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δ.Θ., των Νομικών Προσώπων του, των Δημοτικών Επιχειρήσεων, καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ και του Δημοτικού Βρεφοκομείου «Άγιος Στυλιανός», π.δ. 245.828,45 € με Φ.Π.Α.

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών διοργάνωσης τριήμερου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Κύριλλος και Μεθόδιος. Το Βυζάντιο και ο κόσμος των Σλάβων»

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών διοργάνωσης τριήμερου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Κύριλλος και Μεθόδιος. Το Βυζάντιο και ο κόσμος των Σλάβων», προϋπολογισθείσας δαπάνης 65.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση ενδιαφέροντοςγια ανάθεση εργασιών επισκευής containers μεταφοράς απορριμμάτων του ΣΜΑ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 11 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.-10:30 π.μ. στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Bασ.Γεωργίου Α΄ 1) στο γραφείο διενέργειας διαγωνισμών (κτίριο Ε γρ.020), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα γίνει δημόσια ανοικτή δημοπρασία με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης από Ι. ΚΤΕΟ

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης από Ι. ΚΤΕΟ π.δ. 28.765,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Ανάδειξη ιστορικών περιοχών Β’ και Γ’ Δημοτικών Κοινοτήτων»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάδειξη ιστορικών περιοχών Β’ και Γ’ Δημοτικών Κοινοτήτων», προϋπολογισμού (2.100.000,00 €) δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α

«Ανάπλαση περιοχής μεταξύ των οδών Μοναστηρίου – 26ης Οκτωβρίου – Αισώπου – Ταντάλου – Σαπφούς»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση περιοχής μεταξύ των οδών Μοναστηρίου – 26ης Οκτωβρίου – Αισώπου – Ταντάλου – Σαπφούς», προϋπολογισμού (1.490.000 €) ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α

«Ανάπλαση περιοχής μεταξύ των οδών Μαβίλη – Κάλβου – Παπαρηγοπούλου»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση περιοχής μεταξύ των οδών Μαβίλη – Κάλβου – Παπαρηγοπούλου», προϋπολογισμού (1.078.000 €) ενός εκατομμυρίου εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

Προμήθεια ειδών κλινοστρωμάτων για Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια ειδών κλινοστρωμνών για τις ανάγκες των 17 παιδικών σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 33.543,95 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

X