Προμήθεια αντικυματικών διαδρομών για τις ανάγκες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικό Κολυμβητηρίου.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια αντικυματικών διαδρομών για τις ανάγκες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, της Δ/νσης Εκπαίδευσης-Αθλητισμού, προϋπολογισμού δαπάνης 9.348,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β΄, Γ΄, Δ΄, Τριανδρίας Δημοτικών Κοινοτήτων, έτους 2014», προϋπολογισμού 910.200,00 € με ΦΠΑ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β΄, Γ΄, Δ΄, Τριανδρίας Δημοτικών Κοινοτήτων, έτους 2014», προϋπολογισμού εννιακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (910.200,00 € ) με ΦΠΑ.

Επιλογή συμβούλου διαχείρισης Οικονομικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας του Έργου: “BALANCING SUPPLY AND DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA” με ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING”

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην επιλογή συμβούλου διαχείρισης Οικονομικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας του Έργου: “BALANCING SUPPLY AND DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA” με ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING” ενταγμένου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 (Κωδ. Έργου: 2014ΕΠ30880013)
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Δήμο Θεσσαλονίκης Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, γραφείο 020 κτίριο Ε, την 17/12/2014 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης10:15.

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», προϋπολογισμού (1.680.350,00 €) ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ με Φ.Π.Α

Προμήθεια Σηματοδοτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην προμήθεια σηματοδοτών π.δ. 72.988,20 € με Φ.Π.Α., της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος σε τιμή προσφορά.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) μικρού κλειστού ημιφορτηγού (τύπου mini van) μεταφοράς τροφίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την προμήθεια ενός (1) μικρού κλειστού ημιφορτηγού (τύπου mini van) μεταφοράς τροφίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, προϋπολογισμού δαπάνης 26.998,50 με Φ.Π.Α

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εδεσμάτων για την εκδήλωση με θέμα «Ευρώπη 2020 : παρουσίαση των προγραμμάτων Horizon 2020 και Erasmus» του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εδεσμάτων για την εκδήλωση με θέμα «Ευρώπη 2020 : παρουσίαση των προγραμμάτων Horizon 2020 και Erasmus» του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.1.146,87 € με Φ.Π.Α.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων δημοτικών κοινοτήτων Α΄, Ε΄ έτους 2014», προϋπολογισμού οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 € ) με ΦΠΑ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων δημοτικών κοινοτήτων Α΄, Ε΄ έτους 2014», προϋπολογισμού οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 € )με ΦΠΑ.

X