36.9 C
Thessaloniki

Δικαιολογητικά Πολεοδομίας

Δικαιολογητικά και οδηγίες από την Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Διαδικασία απλής ενημέρωσης φακέλου οικοδομικής ή άδειας δόμησης για την αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.Ο.Κ.

Αίτηση απλής ενημέρωσης

Διαδικασία απλής ενημέρωσης

Έγκριση εργασιών επισκευής

Αίτηση για την έγκριση εργασιών επισκευής

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Αίτηση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Στέλεχος για την έκδοση οικοδομικών αδειών – αδειών δόμησης

Στέλεχος για την έκδοση οικοδομικών αδειών για αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 1-3-2012.

Πρότυπα Αιτήσεων

Έντυπα αιτήσεων

Αίτηση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων έπειτα από παρατηρήσεις κατά τον έλεγχο φακέλου για έκδοση οικοδομικής άδειας


ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (σε μορφή WORD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (στελεχών, κατόψεων, κα) ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή βάσει δηλούμενης προτίμησης), γίνεται μετά από αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση info@thessaloniki.gr και με την επισύναψη της αντίστοιχης αίτησης (κατάλληλης φόρμας εγγράφου που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου) πλήρως συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία του αιτούντος, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ)

Στη φόρμα του εγγράφου πρέπει να γίνεται επιλογή των αιτουμένων στοιχείων και να μην γίνεται αόριστη αναφορά (π.χ. «όλος ο φάκελος») Επισημαίνεται επίσης ότι, το τεύχος στατικών δεν αναπαράγεται, αντιθέτως, υπάρχει δυνατότητα μελέτης του επί τόπου, κατόπιν ραντεβού που ζητείται επίσης μέσω του info@thessaloniki.gr

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο λόγος υποβολής της αίτησης (π.χ. συμβόλαιο, υπαγωγή σε ν.4495/2017, έρευνα λόγω ύπαρξης έννομου συμφέροντος κλπ) κατά τον ισχύοντα ΚΔΚ.

Η παραλαβή των στοιχείων (ή η ενημέρωση για προσέλευση προς αναζήτηση στοιχείων), γίνεται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού της υπηρεσίας προς τον  αιτούντα. Τηρείται σειρά υποβολής αίτησης (ημ/νία πρωτοκόλλου) πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. ετοιμορροπία κλπ), όπου δίδεται προτεραιότητα.


Αίτηση εργασιών παρ.5 άρθ.25 Ν.4178/13

Συμπλήρωση – ανασύσταση φακέλου

Δικαιολογητικά

Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης (ΤΕΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ / ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

(ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.)

Η παρούσα ενημέρωση αφορά τη ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 47 ΤΟΥ Ν.4495/2017.

ΙΣΧΥΕΙ για όλες τις Οικοδομικές Άδειες (έντυπες & ηλεκτρονικές).

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743 (ΦΕΚ 6548/Β/31.12.2021) Απόφασης ΥΠΕΝ, όπως διαπιστώθηκε με την με ΑΔΑ: 98ΤΛ46Ψ842-ΙΕΧ Πράξη Προέδρου ΤΕΕ, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για τη θεώρηση της Οικοδομικής Άδειας είναι τα εξής:

 1ο Βήμα (ΤΕΔ): ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-1 (PDFWORD) για την “έκδοση του Π.Ε.Κ.” (Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής)

προς το Τμήμα Ελέγχου Δόμησης

Συνημμένα επισυνάπτονται:

 1. Οικοδομική άδεια
 2. Ενημερώσεις ή/και Αναθεωρήσεις:
 3. Π.Ε.Α. εφόσον απαιτείται ή υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού για μη απαίτηση έκδοσης.
 4. Σ.Δ.Α. Βεβαίωση διαχείρισης αποβλήτων εφόσον απαιτείται ή υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού για μη απαίτηση έκδοσης

 

2ο Βήμα (ΤΕΑΔ): ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-2 (PDFWORD) για τον “Φορολογικό Έλεγχο Επίβλεψης Έργου” 

προς το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης (***προϋποθέτει την ολοκλήρωση του 1ου Βήματος)

 Συνημμμένα επισυνάπτονται (αίτηση & δικαιολογητικά σε ένα συνεχές αρχείο μορφής .pdf)

 1. Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.)
 2. Βεβαίωση αποπεράτωσης οικοδομικού έργου από ΕΦΚΑ
 3. Τα συμφωνητικά αμοιβών όλων των επιβλεπόντων μηχανικών ή σχετική Εντολή Τ.Ε.Ε.
 4. Τα αποδεικτικά αμοιβών όλων των επιβλεπόντων μηχανικών (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ.)
 5. Τα αποδεικτικά προκαταβλητέων φόρων όλων των επιβλεπόντων μηχανικών (Φ.Ε.Μ.)

 

 3ο Βήμα (ΤΕΔ): ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-3 (PDFWORD) για τη “Μερική / Τελική Θεώρηση Αποπεράτωσης έργου”

προς το Τμήμα Ελέγχου Δόμησης (***προϋποθέτει την ολοκλήρωση του 1ου & 2ου Βήματος)

Συνημμένα επισυνάπτονται:

 1. 1. (Π.Ε.Κ.) Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής  (1ο βήμα) από το ΤΕΔ
 2. 2. Έγγραφο ολοκλήρωσης φορολογικού ελέγχου επίβλεψης έργου (2ο βήμα) από το ΤΕΑΔ

  

4ο Βήμα (e-άδειες):

Η διαδικασία για τη σύνδεση με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω., διενεργείται και ολοκληρώνεται αποκλειστικά από αρμόδιο ιδιώτη μηχανικό μέσω του πληροφοριακού συστήματος “e-άδειες” του Τ.Ε.Ε.

4α. Ο μηχανικός δύναται να αναζητήσει τη “Θεώρηση Αποπεράτωσης Έργου” του 3ου Βήματος στα συνημμένα αρχεία της αρχικής ηλεκτρονικής Οικοδομικής Άδειας (εισάγεται από την Υ.Δομ. μετά την ολοκλήρωση του 3ου Βήματος σε αρχείο .pdf  υπογεγραμμένο στην τελευταία σελίδα του στελέχους).

4β. Η παραπάνω  “Θεώρηση Αποπεράτωσης Έργου” επισυνάπτεται μεταξύ  των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών για τις τελικές συνδέσεις με τα δίκτυα.

Υποδείγματα των αιτήσεων θα αναζητήσετε στον κάτωθι υπερσύνδεσμο:

Δικαιολογητικά Πολεοδομίας | Δήμος Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr)

Οι παραπάνω αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά στην ηλεκτρονική Διεύθυνση:

info@thessaloniki.gr


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η (ΠΑΛΙΕΣ)

α) Παλιές – έντυπες Οικοδομικές Άδειες,

β) Παλιές – έντυπες Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας,

γ) Δηλώσεις Υπαγωγής Αυθαιρέτων στον Ν.3843/2010.

     (που τηρούνται εντός φακέλων στο αρχείο της πολεοδομίας στον 1ο όροφο)

* Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα :

http://opengov.thessaloniki.gr/rantevou

όπου ορίζεται άμεσα συγκεκριμένο ραντεβού για την προσέλευση και την παραλαβή των αντιγράφων από τον ενδιαφερόμενο.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η  (ΝΕΕΣ)

α) Νέες – ηλεκτρονικές Οικοδομικές Άδειες μέσω του “e-άδειες”,

β) Νέες – ηλεκτρονικές Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας μέσω του “e-άδειες”.

** Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θεσσαλονίκης :

info@thessaloniki.gr                 

και ακολουθεί η αποστολή των σχετικών ηλεκτρονικών κλειδιών στο email του αιτούντα.

Κατεβάστε την αίτηση σε (PDF) και σε (WORD)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Όλα τα πεδία της αίτησης πρέπει να είναι συμπληρωμένα πλήρως με τα στοιχεία του αιτούντος  (email, κ.λπ.). Απαραίτητη η αναγραφή τηλεφώνου επικοινωνίας.
 • Υποχρεωτική αναγραφή του σκοπού υποβολής της αίτησης χορήγησης αντιγράφων (π.χ. συμβόλαιο, υπαγωγή στον Ν.4495/2017, έρευνα λόγω ύπαρξης έννομου συμφέροντος κ.λπ.) κατά τον ισχύοντα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
 • Υπόδειγμα αίτησης για τα αντίγραφα από το e-άδειες έχει αναρτηθεί στα δικαιολογητικά του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Βήμα 2ο) – (PDF) – (WORD)


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ Ν4495-2017 (PDF) – (WORD)


ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΑΔ ΥΔΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (PDF) – (WORD)


ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ E-ΑΔΕΙΕΣ (PDF) – (WORD)


ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (PDF) – (WORD)

Τμήμα Ελέγχου Δόμησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ / ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

(ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.)

Η παρούσα ενημέρωση αφορά τη ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 47 ΤΟΥ Ν.4495/2017.

ΙΣΧΥΕΙ για όλες τις Οικοδομικές Άδειες (έντυπες & ηλεκτρονικές).

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743 (ΦΕΚ 6548/Β/31.12.2021) Απόφασης ΥΠΕΝ, όπως διαπιστώθηκε με την με ΑΔΑ: 98ΤΛ46Ψ842-ΙΕΧ Πράξη Προέδρου ΤΕΕ, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για τη θεώρηση της Οικοδομικής Άδειας είναι τα εξής:

 1ο Βήμα (ΤΕΔ): ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-1 (PDFWORD) για την “έκδοση του Π.Ε.Κ.” (Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής)

προς το Τμήμα Ελέγχου Δόμησης

Συνημμένα επισυνάπτονται:

 1. Οικοδομική άδεια
 2. Ενημερώσεις ή/και Αναθεωρήσεις:
 3. Π.Ε.Α. εφόσον απαιτείται ή υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού για μη απαίτηση έκδοσης.
 4. Σ.Δ.Α. Βεβαίωση διαχείρισης αποβλήτων εφόσον απαιτείται ή υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού για μη απαίτηση έκδοσης

 

2ο Βήμα (ΤΕΑΔ): ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-2 (PDFWORD) για τον “Φορολογικό Έλεγχο Επίβλεψης Έργου” 

προς το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης (***προϋποθέτει την ολοκλήρωση του 1ου Βήματος)

 Συνημμμένα επισυνάπτονται (αίτηση & δικαιολογητικά σε ένα συνεχές αρχείο μορφής .pdf)

 1. Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.)
 2. Βεβαίωση αποπεράτωσης οικοδομικού έργου από ΕΦΚΑ
 3. Τα συμφωνητικά αμοιβών όλων των επιβλεπόντων μηχανικών ή σχετική Εντολή Τ.Ε.Ε.
 4. Τα αποδεικτικά αμοιβών όλων των επιβλεπόντων μηχανικών (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ.)
 5. Τα αποδεικτικά προκαταβλητέων φόρων όλων των επιβλεπόντων μηχανικών (Φ.Ε.Μ.)

 

 3ο Βήμα (ΤΕΔ): ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-3 (PDFWORD) για τη “Μερική / Τελική Θεώρηση Αποπεράτωσης έργου”

προς το Τμήμα Ελέγχου Δόμησης (***προϋποθέτει την ολοκλήρωση του 1ου & 2ου Βήματος)

Συνημμένα επισυνάπτονται:

 1. 1. (Π.Ε.Κ.) Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής  (1ο βήμα) από το ΤΕΔ
 2. 2. Έγγραφο ολοκλήρωσης φορολογικού ελέγχου επίβλεψης έργου (2ο βήμα) από το ΤΕΑΔ

  

4ο Βήμα (e-άδειες):

Η διαδικασία για τη σύνδεση με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω., διενεργείται και ολοκληρώνεται αποκλειστικά από αρμόδιο ιδιώτη μηχανικό μέσω του πληροφοριακού συστήματος “e-άδειες” του Τ.Ε.Ε.

4α. Ο μηχανικός δύναται να αναζητήσει τη “Θεώρηση Αποπεράτωσης Έργου” του 3ου Βήματος στα συνημμένα αρχεία της αρχικής ηλεκτρονικής Οικοδομικής Άδειας (εισάγεται από την Υ.Δομ. μετά την ολοκλήρωση του 3ου Βήματος σε αρχείο .pdf  υπογεγραμμένο στην τελευταία σελίδα του στελέχους).

4β. Η παραπάνω  “Θεώρηση Αποπεράτωσης Έργου” επισυνάπτεται μεταξύ  των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών για τις τελικές συνδέσεις με τα δίκτυα.

Υποδείγματα των αιτήσεων θα αναζητήσετε στον κάτωθι υπερσύνδεσμο:

Δικαιολογητικά Πολεοδομίας | Δήμος Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr)

Οι παραπάνω αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά στην ηλεκτρονική Διεύθυνση:

info@thessaloniki.gr


Πρότυπα αιτήσεων

Δικαιολογητικά για τελική θεώρηση οικοδομικής άδειας / άδειας δόμησης.

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Πρότυπα αιτήσεων

 1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (PDF / DOC)
 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΔ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ (PDF / DOC) – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣEΩΝ ΓΗΣ (PDF / DOC) – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 4. ΘΕΩΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ (PDF / DOC) – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (PDF DOC) – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΤΑΑΟ (dxf)
 6. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (PDF / DOC) – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕ
 7. ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (PDF / DOC)
 8. ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (PDF / DOC)
 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (PDF / DOC)
 10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΟΣΗΣ (PDF / DOC)
 11. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (PDF / DOC)
 12. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (PDF / DOC)
 13. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΠΕ ΔΔΠΕ (PDF / DOC)

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Γενική αίτηση (PDF)

Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης (ΤΕΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

(ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.)

Η παρούσα ενημέρωση αφορά τη ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 47 ΤΟΥ Ν.4495/2017.

ΙΣΧΥΕΙ για όλες τις Οικοδομικές Άδειες (έντυπες & ηλεκτρονικές).

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743 (ΦΕΚ 6548/Β/31.12.2021) Απόφασης ΥΠΕΝ, όπως διαπιστώθηκε με την με ΑΔΑ: 98ΤΛ46Ψ842-ΙΕΧ Πράξη Προέδρου ΤΕΕ, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για τη θεώρηση της Οικοδομικής Άδειας είναι τα εξής:

1ο Βήμα (ΤΕΔ):

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ (PDF WORD) προς το Τμήμα Ελέγχου Δόμησης για την έκδοση του “Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής” – Π.Ε.Κ.

2ο Βήμα (ΤΕΑΔ):

Αφότου εκδοθεί το Π.Ε.Κ., υποβάλλεται ΑΙΤΗΣΗ (PDF WORD) προς το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης για τη “Θεώρηση Αποπεράτωσης Έργου” στην οποία θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα κατά σειρά απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση & δικαιολογητικά σε ένα συνεχές αρχείο μορφής .pdf)

 1. Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.)
 2. Βεβαίωση αποπεράτωσης οικοδομικού έργου από ΕΦΚΑ
 3. Τα συμφωνητικά αμοιβών όλων των επιβλεπόντων μηχανικών ή σχετική Εντολή Τ.Ε.Ε.
 4. Τα αποδεικτικά αμοιβών όλων των επιβλεπόντων μηχανικών (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ.)
 5. Τα αποδεικτικά προκαταβλητέων φόρων όλων των επιβλεπόντων μηχανικών (Φ.Ε.Μ.)

Υποδείγματα των αιτήσεων θα αναζητήσετε στον κάτωθι υπερσύνδεσμο:

Δικαιολογητικά Πολεοδομίας | Δήμος Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr)

Οι παραπάνω αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά στην ηλεκτρονική Διεύθυνση:

info@thessaloniki.gr

3ο Βήμα (e-άδειες):

Η διαδικασία για σύνδεση με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω., διενεργείται πλέον αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Τ.Ε.Ε. e-άδειες από αρμόδιο ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος επισυνάπτει μεταξύ των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την “Θεώρηση Αποπεράτωσης Έργου” που έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία μας κατόπιν ολοκλήρωσης του βήματος 2.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η (ΠΑΛΙΕΣ)

α) Παλιές – έντυπες Οικοδομικές Άδειες,

β) Παλιές – έντυπες Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας,

γ) Δηλώσεις Υπαγωγής Αυθαιρέτων στον Ν.3843/2010.

     (που τηρούνται εντός φακέλων στο αρχείο της πολεοδομίας στον 1ο όροφο)

* Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα :

http://opengov.thessaloniki.gr/rantevou

όπου ορίζεται άμεσα συγκεκριμένο ραντεβού για την προσέλευση και την παραλαβή των αντιγράφων από τον ενδιαφερόμενο.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η  (ΝΕΕΣ)

α) Νέες – ηλεκτρονικές Οικοδομικές Άδειες μέσω του “e-άδειες”,

β) Νέες – ηλεκτρονικές Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας μέσω του “e-άδειες”.

** Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θεσσαλονίκης :

info@thessaloniki.gr                 

και ακολουθεί η αποστολή των σχετικών ηλεκτρονικών κλειδιών στο email του αιτούντα.

Κατεβάστε την αίτηση σε (PDF) και σε (WORD)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Όλα τα πεδία της αίτησης πρέπει να είναι συμπληρωμένα πλήρως με τα στοιχεία του αιτούντος  (email, κ.λπ.). Απαραίτητη η αναγραφή τηλεφώνου επικοινωνίας.
 • Υποχρεωτική αναγραφή του σκοπού υποβολής της αίτησης χορήγησης αντιγράφων (π.χ. συμβόλαιο, υπαγωγή στον Ν.4495/2017, έρευνα λόγω ύπαρξης έννομου συμφέροντος κ.λπ.) κατά τον ισχύοντα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
 • Υπόδειγμα αίτησης για τα αντίγραφα από το e-άδειες έχει αναρτηθεί στα δικαιολογητικά του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Βήμα 2ο) – (PDF) – (WORD)


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ Ν4495-2017 (PDF) – (WORD)


ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΑΔ ΥΔΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (PDF) – (WORD)


ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ E-ΑΔΕΙΕΣ (PDF) – (WORD)

 

 

Τμήμα Ελέγχου Δόμησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

(ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.)

Η παρούσα ενημέρωση αφορά τη ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 47 ΤΟΥ Ν.4495/2017.

ΙΣΧΥΕΙ για όλες τις Οικοδομικές Άδειες (έντυπες & ηλεκτρονικές).

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743 (ΦΕΚ 6548/Β/31.12.2021) Απόφασης ΥΠΕΝ, όπως διαπιστώθηκε με την με ΑΔΑ: 98ΤΛ46Ψ842-ΙΕΧ Πράξη Προέδρου ΤΕΕ, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για τη θεώρηση της Οικοδομικής Άδειας είναι τα εξής:

1ο Βήμα (ΤΕΔ):

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ (PDFWORD) προς το Τμήμα Ελέγχου Δόμησης για την έκδοση του “Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής” – Π.Ε.Κ.

2ο Βήμα (ΤΕΑΔ):

Αφότου εκδοθεί το Π.Ε.Κ., υποβάλλεται ΑΙΤΗΣΗ (PDF WORD) προς το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης για τη “Θεώρηση Αποπεράτωσης Έργου” στην οποία θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα κατά σειρά απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση & δικαιολογητικά σε ένα συνεχές αρχείο μορφής .pdf)

 1. Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.)
 2. Βεβαίωση αποπεράτωσης οικοδομικού έργου από ΕΦΚΑ
 3. Τα συμφωνητικά αμοιβών όλων των επιβλεπόντων μηχανικών ή σχετική Εντολή Τ.Ε.Ε.
 4. Τα αποδεικτικά αμοιβών όλων των επιβλεπόντων μηχανικών (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ.)
 5. Τα αποδεικτικά προκαταβλητέων φόρων όλων των επιβλεπόντων μηχανικών (Φ.Ε.Μ.)

Υποδείγματα των αιτήσεων θα αναζητήσετε στον κάτωθι υπερσύνδεσμο:

Δικαιολογητικά Πολεοδομίας | Δήμος Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr)

Οι παραπάνω αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά στην ηλεκτρονική Διεύθυνση:

info@thessaloniki.gr

3ο Βήμα (e-άδειες):

Η διαδικασία για σύνδεση με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω., διενεργείται πλέον αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Τ.Ε.Ε. e-άδειες από αρμόδιο ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος επισυνάπτει μεταξύ των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την “Θεώρηση Αποπεράτωσης Έργου” που έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία μας κατόπιν ολοκλήρωσης του βήματος 2.


Πρότυπα αιτήσεων

Δικαιολογητικά για τελική θεώρηση οικοδομικής άδειας / άδειας δόμησης.

 

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Πρότυπα αιτήσεων

 1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (PDF / DOC)
 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΔ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ (PDF / DOC) – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣEΩΝ ΓΗΣ (PDF / DOC) – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 4. ΘΕΩΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ (PDF / DOC) – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (PDF DOC) – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΤΑΑΟ (dxf)
 6. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (PDF / DOC) – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕ
 7. ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (PDF / DOC)
 8. ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (PDF / DOC)
 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (PDF / DOC)
 10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΟΣΗΣ (PDF / DOC)
 11. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (PDF / DOC)
 12. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (PDF / DOC)
 13. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΠΕ ΔΔΠΕ (PDF / DOC)

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Γενική αίτηση (PDF)