Δικαιολογητικά Πολεοδομίας


Δικαιολογητικά και οδηγίες από την Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης (ΤΕΑΔ)

Πρότυπα Αιτήσεων

 • Έντυπα αιτήσεων

  ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (PDF) – (WORD)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

  Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (στελεχών, κατόψεων, κα) ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή βάσει δηλούμενης προτίμησης), γίνεται μετά από αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση info@thessaloniki.gr και με την επισύναψη της αντίστοιχης αίτησης (κατάλληλης φόρμας εγγράφου που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου) πλήρως συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία του αιτούντος, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ)

  Στη φόρμα του εγγράφου πρέπει να γίνεται επιλογή των αιτουμένων στοιχείων και να μην γίνεται αόριστη αναφορά (π.χ. «όλος ο φάκελος») Επισημαίνεται επίσης ότι, το τεύχος στατικών δεν αναπαράγεται, αντιθέτως, υπάρχει δυνατότητα μελέτης του επί τόπου, κατόπιν ραντεβού που ζητείται επίσης μέσω του info@thessaloniki.gr

  Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο λόγος υποβολής της αίτησης (π.χ. συμβόλαιο, υπαγωγή σε ν.4495/2017, έρευνα λόγω ύπαρξης έννομου συμφέροντος κλπ) κατά τον ισχύοντα ΚΔΚ.

  Η παραλαβή των στοιχείων (ή η ενημέρωση για προσέλευση προς αναζήτηση στοιχείων), γίνεται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού της υπηρεσίας προς τον  αιτούντα. Τηρείται σειρά υποβολής αίτησης (ημ/νία πρωτοκόλλου) πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. ετοιμορροπία κλπ), όπου δίδεται προτεραιότητα.


  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ Ν4495-2017 (PDF) – (WORD)


  ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΑΔ ΥΔΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (PDF) – (WORD)

   


  ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ (PDF) – (WORD)

   

Τμήμα Ελέγχου Δόμησης 
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Πρότυπα αιτήσεων

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Πρότυπα αιτήσεων

 • Έντυπο αίτησης

  Γενική αίτηση (PDF)