Δικαιολογητικά Πολεοδομίας


Δικαιολογητικά και οδηγίες από την Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Διαδικασία απλής ενημέρωσης φακέλου οικοδομικής ή άδειας δόμησης για την αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.Ο.Κ.

Έγκριση εργασιών επισκευής

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Στέλεχος για την έκδοση οικοδομικών αδειών – αδειών δόμησης

Στέλεχος για την έκδοση οικοδομικών αδειών για αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 1-3-2012.

Πρότυπα Αιτήσεων

 • Έντυπα αιτήσεων

  Αίτηση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων έπειτα από παρατηρήσεις κατά τον έλεγχο φακέλου για έκδοση οικοδομικής άδειας


  ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (σε μορφή WORD)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

  Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (στελεχών, κατόψεων, κα) ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή βάσει δηλούμενης προτίμησης), γίνεται μετά από αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση info@thessaloniki.gr και με την επισύναψη της αντίστοιχης αίτησης (κατάλληλης φόρμας εγγράφου που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου) πλήρως συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία του αιτούντος, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ)

  Στη φόρμα του εγγράφου πρέπει να γίνεται επιλογή των αιτουμένων στοιχείων και να μην γίνεται αόριστη αναφορά (π.χ. «όλος ο φάκελος») Επισημαίνεται επίσης ότι, το τεύχος στατικών δεν αναπαράγεται, αντιθέτως, υπάρχει δυνατότητα μελέτης του επί τόπου, κατόπιν ραντεβού που ζητείται επίσης μέσω του info@thessaloniki.gr

  Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο λόγος υποβολής της αίτησης (π.χ. συμβόλαιο, υπαγωγή σε ν.4495/2017, έρευνα λόγω ύπαρξης έννομου συμφέροντος κλπ) κατά τον ισχύοντα ΚΔΚ.

  Η παραλαβή των στοιχείων (ή η ενημέρωση για προσέλευση προς αναζήτηση στοιχείων), γίνεται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού της υπηρεσίας προς τον  αιτούντα. Τηρείται σειρά υποβολής αίτησης (ημ/νία πρωτοκόλλου) πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. ετοιμορροπία κλπ), όπου δίδεται προτεραιότητα.


  Αίτηση εργασιών παρ.5 άρθ.25 Ν.4178/13

   

   

Συμπλήρωση – ανασύσταση φακέλου