Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών


Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης αποτελεί η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, μετά την έγκριση της προτεινόμενης στρατηγικής και του προγράμματος υλοποίησης της, για την υλοποίηση του οράματος και της αποστολής της Διοίκησης του Δήμου, με βέλτιστη εκμετάλλευση των προσφερόμενων πόρων, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση δράσεων/ έργων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η Διεύθυνση παρακολουθεί τη χρηματοδότηση δράσεων/έργων και εφαρμόζει το πρόγραμμα ποιότητας για την υποστήριξη των δράσεων που επιλέγονται με την βέλτιστη υλοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών. Επιπλέον, είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου.

 

Κοινωνία της Πληροφορίας
Κοινωνία της Πληροφορίας

Webmailς
Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω Webmail

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Βασ. Γεωργίου A’  1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη
4ος όροφος

Τηλ: 231331-7822, 231331-7847, 231331-7148, 231331-7850, 231331-7852

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

TMHMATA

 • Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

  Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΔΘ (ΦΕΚ 3360 Β’ 17/12/2012 και ΦΕΚ 190 B’ 4/2/2013), το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΤΕΣΠΑΠ), της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Συστημάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΔΕΠΣΤΠΕ), είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για να:

  • Σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου

  • Αναζητά, διαχειρίζεται και παρακολουθεί τις προσκλήσεις για χρηματοδότηση

  • Προετοιμάζει και υποβάλει προτάσεις, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες που σχετίζονται

  • Εκπονεί, παρακολουθεί, επικαιροποιεί και συντάσσει το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου κ.α.

  Κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο (2007-2013) και από τη μέρα έναρξης λειτουργίας του (με τον ΟΕΥ), έως και το τέλος του 2016, παρακολούθησε διοικητικά και οικονομικά πάνω από 45 χρηματοδοτούμενες Πράξεις-Δράσεις, οι οποίες είχαν συνολικό αρχικό προϋπολογισμό άνω των 100 εκ. €, συνολικό ποσό συμβάσεων περίπου 60 εκ. € και συνολικές πληρωμές (πιστοποιημένες δαπάνες) άνω των 57 εκ. €.

  Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

  Για να ενημερωθείτε για τον στρατηγικό σχεδιασμό πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

  Για να ενημερωθείτε για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2019 πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης και των Νομικών Προσώπων

 • Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας Yπηρεσιών

  Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών (ΤΔΠΥ) είναι ένα νεοσύστατο Τμήμα της επίσης νέας Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων Τεχνολογιών Προγραμματισμού & Επικοινωνιών, το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες του με την εφαρμογή του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Καλλικρατικού (συνένωση Δήμου Θεσσαλονίκης & Δήμου Τριανδρίας) Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ3360/Β/2012 & ΦΕΚ190/Β/2013).

  Οι αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τον ΟΕΥ είναι:

  1. Ο Σχεδιασμός και η εισήγηση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου (διαδικασίες, δείκτες κλπ).
  2. Η διαμόρφωση και η εισήγηση περιοδικών στόχων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου, σε επίπεδο Διεύθυνσης, Τμήματος και εργαζόμενου.
  3. Η συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου και η υποστήριξή τους στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συνόλου στόχων και δεικτών απόδοσης από τις τέσσερις (4) οπτικές γωνίες (Πολίτες, εσωτερικές διαδικασίες, Μάθηση-διαρκής βελτίωση, και διαθέσιμοι πόροι) στο πλαίσιο της αποστολής κάθε Υπηρεσίας.
  4. Η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθώντας την εξέλιξή τους. Στη συνέχεια το ΤΔΠΥ επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές αναφορές, προς τους αρμοδίους ώστε να ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα. Δείτε περισσότερα εδώ.
  5. Η παρακολούθηση της αποδοτικότητας όλων των διαδικασιών όλων των Υπηρεσιών ώστε να προτείνει ετησίως την βελτιστοποίησή τους οριζόντια και κάθετα.
  6. Η εισήγηση της βράβευσης υπηρεσιακών μονάδων που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους.
  7. Η διερεύνηση της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ποιότητας, εκσυγχρονισμού και αύξησης της παραγωγικότητας από άλλους Δημόσιους Φορείς και η εισήγηση της υιοθέτησης αυτών από το Δήμο.
  8. Η υποστήριξη δράσεων σε θέματα ολικής ποιότητας και εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών του Δήμου συντονίζοντας την εφαρμογή εργαλείων και Συστημάτων Ποιότητας, σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Ποιότητας των επιμέρους Διευθύνσεων του Δήμου.
  9. Η δημιουργία δικτύου επικοινωνίας, συνεργασίας και ανατροφοδότησης με τους υπευθύνους ποιότητας σε κάθε Διεύθυνση.
  10. Η μέριμνα για την εκπόνηση και την προτυποποίηση των εγγράφων που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες του Δήμου, είτε αυτά αφορούν έγγραφα επικοινωνίας είτε σχέδια αποφάσεων.
  11. Η μελέτη εισήγηση για τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειμένου των Νομικών Προσώπων του Δήμου ή κατάργησης αυτών.
  12. Ο σχεδιασμός, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου και η εισήγηση επικαιροποίησης της οργανωτικής δομής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
  13. Η αξιολόγηση της εσωτερικής ενημέρωσης που λαμβάνει από το Τμήμα Διαφάνειας σχετικά με τα παράπονα (εσωτερικά και εξωτερικά) και ενσωματώνει τα σχετικά συμπεράσματα στην αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών.
  14. Η μέριμνα για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας, Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κλπ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

  Η κύρια δραστηριότητα του Τμήματος είναι η οριζόντια υποστήριξη των Υπηρεσιών του ΔΘ σε θέματα που αφορούν:

  1.  Τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας
  2. Την Καταγραφή & Τυποποίηση των Διαδικασιών των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης
  3. Τη Διαχειριστική Επάρκεια του Δήμου Θεσσαλονίκης
  4. Τη συμμετοχή σε θέματα αξιολόγησης των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης & βελτίωσης της λειτουργίας τους (Αξιολόγηση των Δομών, Κανονιστικό Πλαίσιο)
  5. Την τροποποίηση του ΟΕΥ
  6. Την εφαρμογή Προγραμματισμού (Στοχοθεσία) Έργων, Δράσεων των Υπηρεσιών του Δήμου (και απολογισμού τους). Δείτε περισσότερα εδώ.
  7. Την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης
  8. Την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας

  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια βελτίωσης της ποιότητας, του εκσυγχρονισμού, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών του, έχει προχωρήσει στην τυποποίηση των διαδικασιών οι οποίες αφορούν στην υλοποίηση του έργου των Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του νέου ΟΕΥ.

  Σκοπός της Καταγραφής των Διαδικασιών είναι:

  • η ορθή, αποδοτική και ποιοτική υλοποίηση του έργου των υπαλλήλων,
  • η άμεση ενημέρωση των νεοεισερχομένων σε κάθε Υπηρεσία,
  • η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και μέτρηση του αποτελέσματος,
  • η αποδοτικότερη συνεργασία των Υπηρεσιών του Δήμου,
  • η τεκμηρίωση των διαδικασιών,
  • ο έλεγχος των διαδικασιών,
  • η συνεχής βελτίωση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών.

  Μέσα στο 2014 έχουν καταγραφεί 1196 διαδικασίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης, έχουν οριστικοποιηθεί 185 και η οριστικοποίηση της τυποποίησης συνεχίζεται.
  Οι οριστικοποιημένες διαδικασίες που αφορούν το σύνολο των Αυτοτελών Τμημάτων και των Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης των Διευθύνσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι:
  • Οικονομική Διαχείριση
  • Διαχείριση Εισερχομένων – Εξερχομένων Εγγράφων και
  • Διαχείριση Θεμάτων Προσωπικού

 • Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης

 • Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) χαρακτηρίζεται γενικά η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη δημόσια διοίκηση και οι νέες διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές εισήγαγαν.
  Ο σκοπός και η αποστολή του τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης μέσω των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. είναι:

  1. Διαχειρίζεται τη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου και παραλαμβάνει, ελέγχει και αποδίδει κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών της ιστοσελίδας του Δήμου.
  2. Μεριμνά για την εναρμόνιση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Εθνικό και Κοινοτικό) που αφορά την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και υποστηρίζει τις διαδικασίες εφαρμογής τους στον Δήμο Θεσσαλονίκης
  3. Μελετά και εφαρμόζει διαδικασίες, κανόνες και πρότυπα με σκοπό την επίτευξη διαλειτουργικότητας σε Θεσμικό, Οργανωσιακό, Σημασιολογικό και Τεχνικό επίπεδο, σε όλο το εύρος των οργανωτικών δομών του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και των υπολοίπων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
  4. Παρέχει συμβουλευτικό έργο στα όργανα Διοίκησης, τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε ότι αφορά την ψηφιακή σύγκλιση και την εφαρμογή υπηρεσιών Τ.Π.Ε. και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Δ/νσης Πληροφορικής & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, διαμορφώνει την στρατηγική και τους επιχειρησιακούς στόχους σε αυτόν τον τομέα.
  5. Έχοντας ως οδηγό το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεματολόγιο, μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται δράσεις που αφορούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Ψηφιακή Σύγκλιση και συμμετέχει στη σχεδίαση και υλοποίηση των έργων που προκύπτουν από αυτές με βασικό άξονα την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
  6. Μεριμνά για τον συνεχή εναρμονισμό του δικτυακού τόπου και της υποδομής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με τα Εθνικά Πλαίσια Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων και Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης, με στόχο την διαρκή βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Δήμο Θεσσαλονίκης προς τα επίπεδα Κυβέρνησης-προς-Κυβέρνηση (G2G), Κυβέρνησης-προς-πολίτες (G2C) και Κυβέρνησης-προς-επιχειρήσεις (G2B).
  7. Μεριμνά για την υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών, οι οποίες θα έχουν ως επίκεντρο τον πολίτη και στόχο να αποτελέσουν ενιαίο χώρο διαλόγου (δημιουργία forums, on-line δημοσκοπήσεων κτλ.) με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ενεργοποίηση των πολιτών μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής δράσης.
  8. Αναπτύσσει εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και θέματα ολικής ποιότητας και εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών του Δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών .
  9. Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες του Δήμου στην οργάνωση και διεξαγωγή ερευνών (σύνταξη ερωτηματολογίου κ.α.), που κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση του σκοπού/αποστολής του Τμήματος.

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

  Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων Τ.Π.Ε. έχει την αρμοδιότητα να:
  διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Δ/νσης, τηρεί το πρωτόκολλο, υποβάλλει στοιχεία απολογισμού και στατιστικά στοιχεία της Δ/νσης, επιμελείται τις εισηγήσεις, τα αιτήματα ανάληψης υποχρέωσης και όλες τις διοικητικές πράξεις απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης. Επίσης εκδίδει το ημερήσιο παρουσιολόγιο και απουσιολόγιο, διαχειρίζεται τις άδειες των εργαζομένων, τις βεβαιώσεις απεργιών και στάσεων απεργιών των υπαλλήλων, προωθεί τα τιμολόγια των προμηθευτών στις αρμόδιες υπηρεσίες, συγκεντρώνει τους λογαριασμούς των παρόχων Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τα προωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, συντάσσει έγγραφα και απαντητικές επιστολές τις Δ/νσης και παρέχει διοικητική υποστήριξη στον Προϊστάμενο της Δ/νσης.