Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών


kep

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δ.Θ., έχει ως βασικό στόχο την παροχή διοικητικών πληροφοριών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων των πολιτών, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

 Τα Τμήματα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι τα εξής:

  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

  • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας ή εκπροσώπησης πολιτών στα ΚΕΠ

Βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Ε/7695/18-04-2003 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών στα ΚΕΠ. Ειδάλλως οι πολίτες δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους στο ΚΕΠ μέσω νόμιμου εκπροσώπου βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Ως νόμιμοι εκπρόσωποι ορίζονται:

1. Τρίτα πρόσωπα μόνο όταν φέρουν:
α) την νόμιμη, για το σκοπό αυτό, εξουσιοδότηση, στην οποία έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του άμεσα ενδιαφερομένου, από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή, κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 3242/2004).
ή
β) συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο οποίο να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα να αιτηθεί της διαδικασίας.

2. Πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν τόσο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας όσο και τη δικηγορική ταυτότητά τους, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 -15:00

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Με βάση την εγκύκλιο λειτουργίας των ΚΕΠ στις συνθήκες περιορισμού κυκλοφορίας των πολιτών, τα ΚΕΠ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εξυπηρετούν τους πολίτες τηλεφωνικά ή αυτοπρόσωπα κατόπιν ραντεβού μόνο για τις ακόλουθες επείγουσες περιπτώσεις, που αξιολογούνται από την Υπηρεσία, και αφορούν σε:
Α. κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης που προέκυψε από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Β. επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη
Γ. άμεση ανελαστική προθεσμία.

Οι υπόλοιποι ηλεκτρονικοί τρόποι εξυπηρέτησης των πολιτών είναι:
1. Με αίτηση στην ηλεκτρονική πύλη «ΕΡΜΗΣ»: www.ermis.gov.gr
2. Στην πύλη www.gov.gr (όπου μπορούν να συντάσσονται και υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις)
3. Με επικοινωνία στο e_mail των ΚΕΠ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των ΚΕΠ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι, αντίστοιχα:
• ΚΕΠ ΑΓΓΕΛΑΚΗ 4, ΚΕΝΤΡΟ, τηλ. 231-330-6000,
email: n.thessalonikis-parartima@kep.gov.gr
• ΚΕΠ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 25, ΑΝΩ ΠΟΛΗ, τηλ. 231-331-8397, email: d.thessalonikispb@kep.gov.gr
• ΚΕΠ ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 72, ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ, τηλ. 2310-954-371, email: n.thessalonikispc@kep.gov.gr
• ΚΕΠ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 63-65, τηλ. 231-333-6942, 231-333-6943, email: n.thessalonikis@kep.gov.gr
• ΚΕΠ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 1, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ, τηλ. 231-330-8611, email: d.triandrias@kep.gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΕΠ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ έχει αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του από τις 12/03/2020.
Όσοι έχουν εκκρεμείς υποθέσεις στο ΚΕΠ αυτό, θα εξυπηρετούνται – στα πλαίσια των περιορισμών που προαναφέρθηκαν – μόνο από το ΚΕΠ ΑΓΓΕΛΑΚΗ 4 με τηλεφωνικό ραντεβού.

Δικαιολογητικά Διαδικασιών

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΤΑ ΚΕΠ