Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών


kep

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δ.Θ., έχει ως βασικό στόχο την παροχή διοικητικών πληροφοριών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων των πολιτών, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

 Τα Τμήματα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι τα εξής:

  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

  • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας ή εκπροσώπησης πολιτών στα ΚΕΠ

Βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Ε/7695/18-04-2003 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών στα ΚΕΠ. Ειδάλλως οι πολίτες δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους στο ΚΕΠ μέσω νόμιμου εκπροσώπου βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Ως νόμιμοι εκπρόσωποι ορίζονται:

1. Τρίτα πρόσωπα μόνο όταν φέρουν:
α) την νόμιμη, για το σκοπό αυτό, εξουσιοδότηση, στην οποία έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του άμεσα ενδιαφερομένου, από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή, κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 3242/2004).
ή
β) συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο οποίο να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα να αιτηθεί της διαδικασίας.

2. Πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν τόσο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας όσο και τη δικηγορική ταυτότητά τους, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 – 15:00

Τρόποι εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με τα ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης

Τα ΚΕΠ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως και τις 27/08/2021
θα εξυπηρετούν τους πολίτες
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30-15:00

πλέον και χωρίς ραντεβού για όλες τις διαδικασίες.

Η εξυπηρέτησηθα γίνεται με προτεραιότητα στα ραντεβού.
Επίσης ανακοινώνεται ότι ισχύουν περιοριστικά μέτρα
1 ατόμου (υπαλλήλου ή πολίτη) ανά 16 τ.μ.εντός των ΚΕΠ
για αποφυγή συνωστισμού.

Για την αποφυγή μακρόχρονης αναμονής εκτός των ΚΕΠ
ο Δήμος Θεσσαλονίκης
συνιστά στους πολίτες να προσέρχονται στα ΚΕΠ
αφού έχουν κλείσει ραντεβού.

Οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού :

  1. είτε μέσω της πλατφόρμας rantevou.kep.gov.gr,
  2. είτε μέσω τηλεφωνικής προσυνεννόησης στα τηλέφωνα των ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης, που είναι:

ΚΕΠ ΑΓΓΕΛΑΚΗ 4, ΚΕΝΤΡΟ, τηλ. 231-331-6440
ΚΕΠ ΛΑΓΚΑΔΑ 59, ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ, τηλ. 231-350-1040
ΚΕΠ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 25, ΑΝΩ ΠΟΛΗ, τηλ. 231-331-8392
ΚΕΠ ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 12, ΤΟΥΜΠΑ, τηλ. 231-331-6370
ΚΕΠ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 63-65, τηλ. 231-331-6330
ΚΕΠ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 1, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ, τηλ. 231-331-6360.

 

ΟΔΗΓΟΣ

Για τα έντυπα, τη νομοθεσία και τις διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών (PDF)

Δικαιολογητικά Διαδικασιών