Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών


kep

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δ.Θ., έχει ως βασικό στόχο την παροχή διοικητικών πληροφοριών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων των πολιτών, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

 Τα Τμήματα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι τα εξής:

  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

  • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας ή εκπροσώπησης πολιτών στα ΚΕΠ

Βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Ε/7695/18-04-2003 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών στα ΚΕΠ. Ειδάλλως οι πολίτες δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους στο ΚΕΠ μέσω νόμιμου εκπροσώπου βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Ως νόμιμοι εκπρόσωποι ορίζονται:

1. Τρίτα πρόσωπα μόνο όταν φέρουν:
α) την νόμιμη, για το σκοπό αυτό, εξουσιοδότηση, στην οποία έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του άμεσα ενδιαφερομένου, από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή, κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 3242/2004).
ή
β) συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο οποίο να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα να αιτηθεί της διαδικασίας.

2. Πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν τόσο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας όσο και τη δικηγορική ταυτότητά τους, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 -19:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 -13:30

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο λειτουργίας των ΚΕΠ της 09/06/2020 και το ΦΕΚ 216/Β/2020, τα ΚΕΠ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εξυπηρετούν πλέον τους πολίτες κατά σειρά προτεραιότητας, χωρίς προσυνεννόηση (ραντεβού).

Τα στοιχεία επικοινωνίας των ΚΕΠ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι:

Το ΚΕΠ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΥΜΠΑΣ) της οδού Δορυλαίου 72, αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία του από 19/08/2020 λόγω εκτεταμένων προβλημάτων υγρασίας από κεντρική βλάβη της πολυκατοικίας σε ενοικιαζόμενο κατάστημα της οποίας στεγάζεται το ΚΕΠ.

Η αναστολή της λειτουργίας του θα διαρκέσει μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Όσοι πολίτες έχουν εκκρεμείς υποθέσεις στο ΚΕΠ ΤΟΥΜΠΑΣ (π.χ. παραλαβή εγγράφων) θα εξυπηρετούνται από τις 20/08/2020 μόνο από το ΚΕΠ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 63-65 (τηλ. 231-333-6900).

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΕΠ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ έχει αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του από τις 12/03/2020.

 

Δικαιολογητικά Διαδικασιών

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΤΑ ΚΕΠ