Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου


Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Βασ.Γεωργίου A’ 1, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος (Γραφείο 210Α)
Τηλ: 231331-7961, 231331-7889, 231331-7963, 231331-7964

 

Αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Προέδρου, παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Προέδρου, τηρεί το πρωτόκολλο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Τμήματος, συντάσσει έγγραφα, απαντητικές επιστολές που αφορούν το Τμήμα, συντάσσει και αποστέλλει προσκλήσεις για συσκέψεις, αναρτά ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου, διοργανώνει τις παράλληλες εκδηλώσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακολουθεί τον τύπο -ηλεκτρονικό και έντυπο- με στόχο την πλήρη ενημέρωση του Προέδρου).