Αποτίμηση της συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης σε χρηματοδοτούμενες πράξεις που υλοποίησε κατά την περίοδο 2007-2013 (2007-2016)

Συνολικά, την περίοδο 2007-2013 ο ΔΘ συμμετείχε σε 46 Πράξεις-Δράσεις, οι οποίες ήταν ενταγμένες σε 22 (Επιχειρησιακά) Προγράμματα. Έντεκα από αυτά ανήκαν στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (50%) και τα υπόλοιπα 11 σε λοιπές χρηματοδοτικές πηγές. Από τα 11 Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, 5 ήταν ΤΕΠ, 1 ΠΕΠ (27,3%, μαζί) και 5 ΠΕΣ (22,7%). Από τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης, 4 ήταν εθνικά προγράμματα (18,2%) και 7 ευρωπαϊκά (31,8%) (Πίνακας 1).

Από τις ενταγμένες Πράξεις, 25 υλοποιήθηκαν σε ΤΕΠ ή ΠΕΠ (54,3%), 7 σε ΠΕΣ (15,2%) και 14 (περίπου 30%) μέσω των λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων (7 μέσω εθνικών προγραμμάτων – και 7 μέσω ευρωπαϊκών πηγών).

Ο συνολικός π/υ των Πράξεων-Δράσεων ξεπερνούσε τα 105.000.000,00 €. Από αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία
(σχεδόν 97.000.000,00 €, περίπου 92%) ανήκε σε ΤΕΠ ή ΠΕΠ, περίπου το 2,0% (σχεδόν 2.170.000,00 €) σε ΠΕΣ, σχεδόν 5,0% (περίπου 5.050.000,00 €) σε εθνικές πηγές χρηματοδότησης και το υπόλοιπο 1,0% (περίπου 1.160.000,00 €) σε ευρωπαϊκές πηγές.

Ο τελικός π/υ των συμβάσεων που υπογράφηκαν ήταν σχεδόν 62.000.000,00 €. Από αυτά, το 89,5% (πάνω από 55.000.000,00 €) ανήκε σε ΤΕΠ ή ΠΕΠ, το 2,3% (σχεδόν 1.500.000,00 €) σε ΠΕΣ, το 6,4% (σχεδόν 4.000.000,00 €) σε εθνικές πηγές χρηματοδότησης και το υπόλοιπο 1,7% (πάνω από 1.050.000,00 €) σε ευρωπαϊκές πηγές.

Το τελικό ποσό των πιστοποιημένων δαπανών (πληρωμές) ξεπέρασε τα 57.000.000,00 €. Από αυτά, σχεδόν το 90,0% (περίπου 51.500.000,00 €) ανήκε σε ΤΕΠ ή ΠΕΠ, περίπου το 2,0% (σχεδόν 1.300.000,00 €) σε ΠΕΣ, σχεδόν το 7,0% (περίπου 3.900.000,00 €) σε εθνικές πηγές χρηματοδότησης και το υπόλοιπο 1,0%, περίπου (πάνω από 850.000,00 €) σε ευρωπαϊκές πηγές. Το συνολικό ποσοστό των πιστοποιημένων δαπανών επί της σύμβασης άγγιξε το 93%. Οι αποκλίσεις μεταξύ των αρχικών π/υ των Πράξεων-Δράσεων και των συμβάσεων οφείλονται σε διάφορους λόγους όπως εκπτώσεις επί του αρχικού π/υ, μη υλοποίηση ορισμένων υποέργων (Πακέτων Εργασίας) της εκάστοτε Πράξης (π.χ. γιατί κρίθηκε μη απαραίτητο, γιατί δεν κατέστη δυνατόν κλπ).

Η Πράξη με το μεγαλύτερο π/υ (44.708.051,84 €) ήταν η Πράξη “Ανάπλαση Ν. Παραλίας – Τμήμα από Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων” (ενταγμένη στο ΕΠ “Μακεδονίας – Θράκης”), ενώ το μικρότερο π/υ (7.000,00 €) είχε η Πράξη “Τουρισμός Πόλης – Απασχόληση στο Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης” (ενταγμένη στο ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”). Αυτές ήταν και οι Πράξεις με το μεγαλύτερο και μικρότερο π/υ σύμβασης, αντίστοιχα. Ο μέσος π/υ των Πράξεων ήταν περίπου 2.300.000,00 €, ο μέσος π/υ των συμβάσεων περίπου 1.400.000,00 € και ο Μ.Ο. πιστοποιημένων δαπανών, ανά πράξη, σχεδόν 1.310.000,00 €. Θεωρώντας ως διάρκεια τα 10 έτη (2007-2016), ο Μ.Ο. ετήσιων δαπανών για τις Πράξεις του ΔΘ ήταν πάνω από 5.750.000,00 €, ενώ για τα 7 έτη ανέρχεται σε 8.215.000,00 €, περίπου.

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα με μερικά από τα πιο σημαντικά χρηματοδοτούμενα έργα του Δήμου, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

  • Επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητας του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας (π/υ: 6.830.000,00 €)
  • Ανέγερση – Εξοπλισμός Κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας για τη Λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας (π/υ: 1.888.178,60 €)
  • Ανάπλαση Ν. Παραλίας – Τμήμα από Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων (π/υ: 44.708.051,84 €)
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας Θεσσαλονίκης (π/υ: 2.862.064,80 €)
  • Βιοκλιματική Αναβάθμιση της Ευρύτερης Περιοχής της Πλατείας Χρηματιστηρίου (Περικλειόμενη Περιοχή: Δωδεκανήσου, Τσιμισκή, Ι. Δραγούμη, Εγνατία (π/υ: 5.492.152,84€) (καλή πρακτική στο Σύμφωνο των Δημάρχων: https://www.covenantofmayors. eu/about/covenant-community/ signatories/key-actions.html? scity_id=4872)
  • Προμήθεια Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των Οχημάτων της Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης (π/υ: 15.384.594,00 €)
  • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικού Πρασίνου (INTERGRATED Green Cities) (π/υ: 785.803,00 €) (http://ingreenci.eu/)
  • Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση Των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων Των Ακτών Σε Θαλάσσιες Περιοχές Και Τρόποι Αντιμετώπισης τους – Integrated Coastal Monitoring Of Environmental Problems In Sea Region And The Ways Of Their Solution – ICME (π/υ: 402.890,00 €) (http://icme-blacksea.eu/)
  • Demonstration of a Sustainable & Effective 2nd Generation Biofuels Application in an Urban Environment (BIOFUELS-2G) (π/υ: 285.972,79 €) (best LIFE project)

Κατεβάστε την αναφορά (PDF)