Υποβολή ένστασης για παράβαση του Κ.Ο.Κ


Υποβολή ένστασης για παράβαση του Κ.Ο.Κ – Ενημέρωση για το αποτέλεσμα της

Υποβολή Ενστάσεως Ηλεκτρονικά
Διαδικασία

Κατά το άρθρο 104 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανιστεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών, αρχομένης την επόμενη της παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Η υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται εγγράφως με τη συμπλήρωση του εντύπου ένστασης που χορηγεί η υπηρεσία. Ο παραβάτης λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και η υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως μέσα σε πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., ο παραβάτης δύναται να εξοφλήσει το πρόστιμο εντός δεκαημέρου από τη βεβαίωση της παράβασης, καταβάλλοντας το ήμισυ του προστίμου (άρθρο 104 παρ.3 Κ.Ο.Κ.). Προς διευκόλυνση του πολίτη και για να μη χαθεί η δεκαήμερη προθεσμία καταβολής του 50% του διοικητικού προστίμου, δίνεται μια πρώτη προφορική απάντηση αναφορικά με την έκβαση της ένστασης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την κατάθεσή της στο πρωτόκολλο (τηλ. 2313-317935) με ευθύνη του παραβάτη. Πρέπει να τονιστεί πως όλες οι τασσόμενες προθεσμίες παρατείνονται κατά μία ημέρα, αν η τελευταία μέρα λήξης της προθεσμίας είναι Κυριακή ή αργία αντίστοιχα.

Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Διευθυντή της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης (κλήσεις), διαβιβάζονται στη συνέχεια στο τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης της Δ/νσης Προσόδων του Δήμου Θεσ/νίκης, όπου και καταχωρούνται ηλεκτρονικά. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται χωρίς έκπτωση εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη βεβαίωσή του. Μετά την παρέλευση και του διμήνου, τα πρόστιμα που δεν καταβλήθηκαν, βεβαιώνονται υποχρεωτικά εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία.

Αποδοχή Αντιρρήσεων

Σύμφωνα με τον Τροποποιημένο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που ισχύει από 3 Ιουνίου 2007 και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 104 παρ.2 ορίζεται ότι: «η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία». Η «πλήρως αιτιολογημένη απόφαση» που αξιώνει ο νομοθέτης, πρέπει εκτός από ειδική και ορισμένη αιτιολογία, να εδράζεται σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τα οποία προφανώς ενσωματώνονται στο σώμα της σχετικής πράξης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Γραφείο Ενστάσεων του Τμήματος Αστυνόμευσης στα τηλέφωνα 2313-317930 & 2313-317935.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Β. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλεφωνικό κέντρο: 2313 317930
Για θέματα Ενστάσεων: 2313 317935
Για θέματα καταστημάτων: 2313 317938

Ραντεβού για εξουσιοδοτήσεις και γνήσιο της υπογραφής κατ’ οίκον: 2313 317933

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page