Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου


Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Βασ. Γεωργίου Α΄ 1,  Τ.Κ.54640
Ισόγειο  – Γραφείο 008  Γ΄
Τηλ: 231331-7662, 7484, 7486, 7558