Επιτροπή “Κομβικό Σημείο Επαφής” (ΚΟ.Σ.Ε.)


Επιτροπή “Κομβικό Σημείο Επαφής” (ΚΟ.Σ.Ε.)

geodata150

Δημόσια Δεδομένα, Ανοικτά Δεδομένα

Δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης προς όλους τους πολίτες της χώρας.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο εντοπίσατε το σύνολο δεδομένων (μέσω του Εθνικού Καταλόγου γεωχωρικών πόρων, μέσω του geodata.gov.gr ή με άλλον τρόπο) μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με την ίδια τη Δημόσια Αρχή κοινοποιώντας το αίτημά σας στο ΚΟΣΕ σας και στο ΚΟΣΕ που εκπροσωπεί τη δημόσια αρχή στην οποία γίνεται το αίτημα, εφόσον διαφέρει.

Πιο συγκεκριμένα, για τη προμήθεια ή παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων, θα πρέπει να ακολουθείται, από την Δημόσια Αρχή, η παρακάτω διαδικασία:

1. Αναζήτηση των απαραίτητων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, στον πιο πρόσφατο Εθνικό Κατάλογο γεωχωρικών πόρων της δημόσιας διοίκησης.

2. Ενημέρωση του ΚΟΣΕ σχετικά με την αναζήτηση, και το αποτέλεσμά της (ύπαρξη ή μη του συνόλου).

3. Αν το σύνολο δεδομένων υπάρχει ήδη σε άλλη δημόσια αρχή, η ενδιαφερόμενη αρχή το λαμβάνει από την Αρχή που το έχει ήδη στη διάθεσή της. Αν δεν υπάρχει, η ενδιαφερόμενη Αρχή προχωρεί σε προμήθεια ή δημιουργία.

4. Στη συνέχεια, η Δημόσια Αρχή προχωρεί στην προμήθεια ή δημιουργία του συνόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τις αντίστοιχες υπηρεσίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΕΥΓΕΠ και της INSPIRE.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 και 2 του νόμου 3882/2010, η διάθεση γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ των δημοσίων αρχών και προς όργανα που ασκούν δικαστική, νομοθετική εξουσία, γίνεται υποχρεωτικά χωρίς χρέωση και με άδεια χρήσης που να μην δημιουργεί προβλήματα στην κοινοχρησία. Επιπλέον, έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς η απόφαση της 2ης συνάντησης της ΕΘΕΓ, η οποία εξειδικεύει την εφαρμογή του ν. 3882/2010 και συνεπικουρεί στην άποψη ότι η διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων, μεταξύ των Δημοσίων Αρχών, γίνεται ελεύθερα, χωρίς χρέωση και με κατάλληλη άδεια χρήσης. Σε ότι αφορά την διάθεση γεωχωρικών δεδομένων προς Τρίτους, αυτή γίνεται σύμφωνα με την πολιτική διάθεσης και το θεσμικό πλαίσιο που έχει επιλέξει και αποφασίσει η εκάστοτε Δημόσια Αρχή, συνεπικουρούμενη με την κατάλληλη άδεια χρήσης και πάντα σε συνεννόηση με την επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε. του Φορέα.


► Επικοινωνία για θέματα ΚΟ.Σ.Ε. Δήμου Θεσσαλονίκης :
     Μισιρλόγλου Συμεών, 231 331 7205.