Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων


Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων

Κλεάνθους 18,  Θεσσαλονίκη
Τηλ: 231331 8378, -8356, -8358, -8375,
Fax: 2310 511156

Το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων, με την εφαρμογή του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβέρνησης (σχετικό υπ’ αριθμ. 19048 Β/17-12-2012 ΦΕΚ την 1η Απριλίου 2013), ανήκει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κύριο αντικείμενο του Τμήματος είναι η προστασία του αστικού φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα διενεργεί ελέγχους της ρύπανσης σε όλες τις μορφές, παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιρρύπανσης και ενημερώνει με δημόσια έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για την κατάσταση του περιβάλλοντος της πόλης.

To Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την ατμοσφαιρική ρύπανση σε συνδυασμό με τις μετεωρολογικές παραμέτρους και διαθέτει αξιόπιστη υποδομή (Δίκτυο 8 Σταθμών Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και ισάριθμο Μετεωρολογικών Σταθμών), τεχνογνωσία, καθώς και τις μεγαλύτερες χρονοσειρές δεδομένων ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο πρώτος Σταθμός του Δικτύου λειτούργησε στην οδό Εγνατία (εμπορικό κέντρο πόλης) το Νοέμβριο του 1988.

Από το Δίκτυο ελέγχονται οι αποκαλούμενοι «ρύποι κριτήρια», οι συγκεντρώσεις των οποίων επιτρέπουν τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Για τους ρύπους αυτούς υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια ποιότητας, βασισμένα στην υγεία του γενικού πληθυσμού, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕPA (Υπηρεσία Περιβάλλοντος των ΗΠΑ). Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης όλων των ατμοσφαιρικών ρύπων χρησιμοποιούνται οι ενδεδειγμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέθοδοι μέτρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης ελέγχει τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της πόλης από το 1989, πριν από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα στην Ελλάδα.

Το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων μεριμνά για την παροχή στοιχείων σε πολίτες, πανεπιστημιακά εργαστήρια και φορείς που ασχολούνται με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Φροντίζει για την έκδοση ημερήσιου Δελτίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Παρακολουθεί τη διαχρονική εξέλιξη του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, καθώς και τα επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη.

Το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων συμμετέχει με εισηγήσεις σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια και υλοποιεί προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συναφή αντικείμενα. Συμμετέχει σε προγράμματα παρακολούθησης κυκλοφοριακού θορύβου, ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και αερομεταφερόμενων αλλεργιογόνων παραγόντων. Παρακολουθεί το θαλάσσιο περιβάλλον του Όρμου της Θεσσαλονίκης (παράμετροι ευτροφισμού και φυσικοχημικές παράμετροι) κατά μήκος του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα και υλοποιεί δράσεις και εκδηλώσεις για την περιβαλλοντική αγωγή και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς διαχείρισης και εθελοντικές ομάδες πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση του πολίτη σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, καθώς και το Ημερήσιο Δελτίο Τύπου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση: www.envdimosthes.gr

Δελτία Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας Γύρης & Σπορίων μυκήτων

Δράσεις Περιβαλλοντικής Αγωγής & Ευαισθητοποίησης

Παράταση έως 28.02.2022 για την ευνοϊκή ρύθμιση χρεών λόγω πανδημίας

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου παρατείνεται η δυνατότητα ένταξης στην ευνοϊκή ρύθμιση που είναι σε ισχύ για την αποπληρωμή σε έως και 100 δόσεις των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας από μέρους των πληγέντων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Ειδικότερα, μέσω της ρύθμισης διευθετούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο από τις 15.02.2020 έως
Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παράταση έως 28.02.2022 για την ευνοϊκή ρύθμιση χρεών λόγω πανδημίας

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου παρατείνεται η δυνατότητα ένταξης στην ευνοϊκή ρύθμιση που είναι σε ισχύ για την αποπληρωμή σε έως και 100 δόσεις των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας από μέρους των πληγέντων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Ειδικότερα, μέσω της ρύθμισης διευθετούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο από τις 15.02.2020 έως
Περισσότερα