Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων


ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δείτε τις σχετικές Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου:

ΑΔΣ 1248/2019    ΑΔΣ 411/2019    ΑΔΣ 1051/2018    ΑΔΣ 1172/2015     ΑΔΣ 1549/2013

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΜΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑμεΑ

Ανθεκτική ΕυρώπηURBACT III

Δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας κοινωνίας και της πόλης της Θεσσαλονίκης μέσω της προώθησης της ποδηλατικής πολιτικής και κουλτούρας.

Δείτε περισσότερα εδώ.

 

Αλλάζω την εικόνα της πόλης μου

Ενημερωθείτε για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που εκπονεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης και συμβάλλετε στην αλλαγή της εικόνας της πόλης σας. Μάθετε πως μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στις έρευνες και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια ανάπτυξης του ΣΒΑΚ.

Μάθετε περισσότερα για το ``Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας``

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γιάννη Χαλκίδη 20 Τ.Κ 54 249
Τηλ: 
231331-8300

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

TMHMATA

 • Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού

  Το Γραφείο Πεζών και Προσβασιμότητας, υπάγεται στο τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και έχει την αρμοδιότητα να καταγράφει, να εξετάζει και να αντιμετωπίζει αιτήματα δημοτών και φορέων, λαμβάνοντας τα αναγκαία διοικητικά μέτρα ή να προχωρεί σε άμεσες επεμβάσεις για την εν γένει εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας.
  Ειδικότερα, συγκεντρώνοντας τα σχετικά δεδομένα και παρακολουθώντας τις τεχνικές και νομοθετικές εξελίξεις, προσπαθεί να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και ασφαλή κίνηση των πεζών και ποδηλατιστών στην περιοχή του Δήμου, τη προσβασιμότητα και των λοιπών διευκολύνσεων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), όπως και της εύκολης προσέγγισης και ανεμπόδιστης κίνησης τους, στους κοινόχρηστους χώρους (χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια), και εισόδου κίνησης τους, εντός των κτιρίων (θύρες, διάδρομοι, ανελκυστήρες).
  Ενημερώνει και ελέγχει τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την ενσωμάτωση προδιαγραφών περί προσβασιμότητας ΑμεΑ σε όλες τις εκπονούμενες μελέτες και τα εκτελούμενα έργα του Δήμου που αφορούν αστικές αναπλάσεις και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων, εκπονεί και επιβλέπει μελέτες προσβασιμότητας και εν γένει μελετά τον σχεδιασμό και την βελτίωση των Υποδομών που εξυπηρετούν πεζούς, ποδηλάτες και ΑμεΑ.
  Τέλος, για την επίτευξη των ανωτέρω, συνεργάζεται με όλους τους φορείς, τις ενώσεις εθελοντών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, μετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη διοργάνωση ημερίδων και δράσεων και την επιμέλεια και διαχείριση ενημερωτικών εντύπων και υλικού που αφορούν την κίνηση των πεζών, των ποδηλάτων και των ΑμεΑ με σκοπό την ευαισθητοποίηση των Δημοσίων Αρχών, των υπαλλήλων και του κοινού με σκοπό την κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων τους.
 • Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης

  Το Τμήμα Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης:
  – Μελετά και επιβλέπει την εκτέλεση με εργολαβία ή με αυτεπιστασία έργων κατασκευής, επισκευής και συντήρησης οδών, πεζοδρομίων, γεφυρών και πεζογεφυρών, έργων κατασκευής ασφαλτικών οδοστρωμάτων επί νέας και παλαιάς βάσεως, επισκευών και συντηρήσεων υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων, καθώς και έργων σήμανσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με οριζόντια διαγράμμιση επί των οδών, τοποθέτηση κάθετης σήμανσης επί των πεζοδρομίων, τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών καθώς και δημιουργίας «σχολικών δακτυλίων», για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών.
  – Εκτελεί μετατοπίσεις ή αποξηλώσεις περιπτέρων στο πλαίσιο των έργων ανακατασκευής των πεζοδρομίων που υλοποιεί, σε εφαρμογή αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
  Η Υπηρεσία στοχεύει να εξασφαλίσει με το έργο της ένα σύγχρονο σύστημα οδικών αξόνων για την άνετη, ταχεία και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων στην πόλη. Επιδιώκεται η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και η βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη με την κατασκευή νέων πεζοδρομίων και με αναπλάσεις των υφισταμένων, καθώς επίσης και με την δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων, έτσι ώστε να παρέχεται σε όλους η δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής του τρόπου μετακίνησής τους.
  • Συντάσσει μελέτες και υλοποιεί έργα διάνοιξης οδών, κατασκευής οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.
  • Δημιουργεί ζώνες πρόσβασης των ΑμεΑ στους κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια), με τη δημιουργία ραμπών και οδεύσεων, καθώς και σχολικών δακτυλίων για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών.
  • Συντηρεί τα ασφαλτικά οδοστρώματα και τα πεζοδρόμια για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την αποτροπή κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων.
  • Συντηρεί την διαγράμμιση του οδικού δικτύου της πόλης και προβαίνει σε νέες διαγραμμίσεις των οδών και διαβάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας.
  • Συντηρεί και τοποθετεί πινακίδες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ονοματοθεσίας πεζών για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
  Στελέχωση:
  Το Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης στελεχώνεται από 60 υπαλλήλους με ειδικότητες:
  1. Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ ,
  2. Εργοδηγών ΤΕ & ΔΕ,
  3. Χειριστές Μηχανημάτων και εργατοτεχνίτες έργων οδοποιίας και οδικής σήμανσης.
  Προϊστάμενος του Τμήματος ορίζεται Πολιτικός Μηχανικός.

  Το προσωπικό κατανέμεται στα αντικείμενα και εργασίες του Τμήματος:
  1. Γραμματειακή υποστήριξη,
  2. Μελετητές και Επιβλέποντες μηχανικοί έργων και βοηθοί εργοδηγοί,
  3. Εργοτάξιο Ασφαλτικών, για την κατασκευή και συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων,
  4. Εργοτάξιο Πεζοδρομίων, για την κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και απλών οδοστρωμάτων,
  5. Εργοτάξιο Οδικής Σήμανσης, για την κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων του ΚΟΚ και ονοματοθεσίας οδών.
  Η στελέχωση του Τμήματος ενισχύεται ανάλογα με τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας με την πρόσληψη εργατοτεχνιτών με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

 • Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης

  Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης – Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης, Γιάννη Χαλκίδη 20 (πρώην Κωνσταντινουπόλεως 164Α), Τ.Κ. 54 249, τηλ. 231331 8317 / Fax 2310 911522. Γραμμή επικοινωνίας που απαντά όλο το 24ωρο 2310 494500.

  Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης αποτελεί την Υπηρεσία του Δήμου, η οποία με βάση το παραπάνω πλαίσιο, εργάζεται για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού, με στόχο την αναβάθμιση των αστικών περιοχών της πόλης, την βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των δημοτών μας, την ανάδειξη των παραδοσιακών και ιστορικών περιοχών, την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και της εγκληματικότητας.

  Πρώτη μέριμνα, που αποτελεί και χρέος προς τον πολίτη, είναι να μην υπάρχει αφώτιστο σημείο στην πόλη και αυτό έχει επιτευχθεί μέσω της οργανωμένης συντήρησης και της αποκατάστασης βλαβών σε 24ωρη βάση, όλες τις μέρες του χρόνου. Ιδιαίτερα σημαντική, στο έργο της άμεσης αποκατάστασης βλαβών, είναι η συμβολή των δημοτών με την άμεση δήλωση και καταγραφή όλων των προβλημάτων που αφορούν στο φωτισμό της πόλης.

  Ο νυχτερινός φωτισμός διαμορφώνει μια εικόνα της πόλης διαφορετική από αυτή της ημέρας, αποτελεί στοιχείο του αστικού σχεδιασμού και παράλληλα κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό αγαθό καθώς:
   • δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας σε πεζούς και οδηγούς στις οδούς, τις πλατείες και τα πάρκα,

  αναδεικνύει τις κεντρικές οδεύσεις, τα σημεία αναφοράς και τα πολιτιστικά στοιχεία της πόλης

  τονίζει την ιστορική κληρονομιά αλλά και την αισθητική φυσιογνωμία του αστικού χώρου στον οποίο ζούμε.

  Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης έχει σαν αντικείμενο την αδιάκοπη, σωστή και ασφαλή λειτουργία του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

  Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος περιλαμβάνονται:

   • η συντήρηση του δικτύου φωτισμού των οδών, πάρκων & πλατειών της πόλης καθώς και των ηλ/γικών εγκαταστάσεων στα Δημοτικά Καταστήματα, τους παιδικούς Σταθμούς, τα γυμναστήρια, τις βιβλιοθήκες και τα ΚΑΠΗ του Δήμου.

  η εκπόνηση μελετών έργων ηλεκτροφωτισμού.

  η εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού, τα οποία εκτελούνται, με την επίβλεψη των μηχανικών της Δ/νσης, είτε με αυτεπιστασία από το προσωπικό της υπηρεσίας, είτε εργολαβικά με χρηματοδότηση του Δήμου ή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  η διαμόρφωση (τοποθέτηση, συντήρηση, αποξήλωση) τουεορταστικού διακόσμου, οι σημαιοστολισμοί στις παρελάσεις, τις Εθνικές εορτές και η παροχή ρεύματος και φωτισμού σε πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου που λαμβάνουν χώρα στους υπαίθριους χώρους και τις πλατείες.

 • Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών

  1. Διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε οδοστρώματα, πεζοδρόμους και πεζοδρόμια καθώς και σε έργα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.). Σε περίπτωση βλαβών, κακοτε-χνιών ή κατασκευαστικών αστοχιών σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια, ενημερώνει άμεσα τους φορείς υλοποίησης των παραπάνω έργων για την ταχεία αποκατάστασή τους με στόχο την άρση επικίνδυνων συνθηκών.

  2. Οργανώνει και τηρεί μητρώο της κατάστασης των οδών (Ν. 3481/06) και των πεζοδρόμων και γνωστοποιεί τακτικά τα στοιχεία στα Τμήματα που προγραμματίζουν τις μελέτες και τα σχετικά έργα.

  3. Μεριμνά για την προώθηση της διαδικασίας αποκατάστασης βλαβών από τον Δήμο για λογαριασμό τρίτων, λόγω μη ανταπόκρισης εμπροθέσμως στις υποχρεώσεις τους.

  4. Μεριμνά για την έκδοση αδειών εκτέλεσης εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, πλατείες κ.λπ.), εκσκαφών ή τομών οδοστρωμάτων από τρίτους (ΟΚΩ, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εταιρείες τηλεπικοινωνιών) και εισηγείται την έκδοση τυχόν απαιτούμενων κανονιστικών αποφάσεων (Ν.1080/80, Ν.2696/99, Ν.3431/06).

  5. Μεριμνά για την έκδοση αδειών ή γνωμοδοτεί  για θέματα που αφορούν:
  • στην παραχώρηση χώρου στάθμευσης (σε ΑμεΑ, προξένους κ.λπ.),
  • στη διέλευση φορτηγών επαγγελματικών οχημάτων από συγκεκριμένα δρομολόγια στην πόλη και στη στάθμευση φορτηγών οχημάτων για την εκτέλεση φορτοεκφορτώσεων ή οικοδομικών εργασιών,
  • στις άδειες εισόδου−εξόδου οχημάτων σε πυλωτές οικοδομών και γενικά σε νόμιμους χώρους στάθμευσης υπαίθριους ή κλειστούς.

  Το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών στελεχώνεται από 13 υπαλλήλους με ειδικότητες:
  1. Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ ,
  2. Εργοδηγών Δομικών  ΔΕ,
  3. Τεχνιτών ΔΕ,
  4. Εργατών ΥΕ
  5. Προσωπικού Η/Υ ΔΕ
  6. Διοικητικών ΔΕ

  Προϊστάμενος του Τμήματος ορίζεται υπάλληλος ειδικότητας:
  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
  ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ)
  ή
  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτικών υπομηχανικών),
  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Τοπογράφων),
  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δομικών Έργων),
  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( Έργων Υποδομής)

   

  Άδειες σε κοινόχρηστους:

  • για παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης (ξενοδοχεία, προξενεία, τράπεζες κλπ),
  • για εκσκαφή και εκτέλεση έργων ΟΚΩ,
  • για είσοδο-έξοδο οχημάτων σε χώρους στάθμευσης,
  • για κατασκευή-επισκευή πεζοδρομίου,
  • για τοποθέτηση εμποδίων στάθμευσης στο πεζοδρόμιο,
  • για προσωρινή κατάληψη οδοστρώματος (φορτοεκφορτώσεις),
  • για δικαίωμα διέλευσης δικτύων εταιριών τηλεπικοινωνιών.
 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης