Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων


Η Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της τακτικής συλλογής και της μεταφοράς των στερεών αποβλήτων από την πόλη, εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση του τροχαίου υλικού του Δήμου.

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης με στόχο τις βέλτιστες προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον δημότη υλοποιείται ένα ενοποιημένο σύστημα λειτουργίας δομών Καθαριότητας και ένας προγραμματισμένος σχεδιασμός βασισμένος στις απαιτήσεις των δημοτών και στις σημερινές διαμορφούμενες συνθήκες στην πόλη.

Η καθαριότητα είναι κοινή υπόθεση και απαιτείται η ευαισθητοποίηση, η κοινωνική συνευθύνη και η ενεργός συμμετοχή των δημοτών και των επαγγελματιών συγχρόνως με την αλλαγή στον τρόπο σκέψης, σε ότι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων στις καθημερινές δραστηριότητες.

Είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία και η πλήρης, στενή και αρμονική αμφίδρομη συνεργασία είναι σημαντική και καθοριστική, αφού βοηθά και συμβάλλει στην προσπάθεια για την ευταξία στην πόλη, την διατήρηση της καθαριότητας και την αποφυγή της ανεξέλεγκτης συσσώρευσης απορριμμάτων.

Με την αναδιοργάνωση του προγράμματος διαχείρισης των Αστικών Απορριμμάτων και την εφαρμογή νέων προγραμμάτων σε όλα τα ρεύματα της Ανακύκλωσης (χαρτί, συσκευασίες, γυαλί) υλοποιήθηκε ο αναπροσανατολισμός στη διαχείριση των απορριμμάτων που είχε καταστεί επιτακτική ανάγκη.

Η αλλαγή σκέψης στην καθημερινή απόρριψη των απορριμμάτων από δημότες και επαγγελματίες ώστε βιωματικά πλέον να γίνει συνήθεια και αναγκαιότητα η μη παραγωγή πολλών απορριμμάτων και η ορθή διαχείριση τους συμβάλλει στην μείωση του όγκου των παραγόμενων απορριμμάτων, με συνέπεια την επίλυση εν τη γενέσει του, του προβλήματος της αποκομιδής.

Σε αυτή την κατεύθυνση βασικός προγραμματικός στόχος η ανακύκλωση διότι η σύγχρονη αντίληψη για την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των αποβλήτων στηρίζεται στην ανακύκλωση, στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών και σε μεθόδους ανάκτησης πρώτων υλών με στόχο την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και τέλος την περιβαλλοντικά φιλική διάθεση των υπολειμμάτων.

Με σχεδιασμό και προγραμματικό πλαίσιο ενεργειών, πρωτοβουλιών και δράσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μπήκαν οι βάσεις για την επανεκκίνηση και λειτουργία του συστήματος Καθαριότητας για τις πραγματικές ανάγκες της πόλης, με την δημιουργία προϋποθέσεων ενός βιώσιμου ανθρώπινου, αστικού σύγχρονου περιβάλλοντος .

Στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου λειτουργεί Γραφείο για την περισυλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων.
Τα εγκαταλειμμένα οχήματα εντοπίζονται είτε από υπαλλήλους της Καθαριότητας ή μετά από καταγγελία δημότη, η οποία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στο Γραφείο Αποκομιδής τηλέφωνο: 195 ή στο 231331-8800, 8801,8802,8803.Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 116/5-3-2004 :

α) Να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες

β) Να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.

γ) Να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του.

δ) Να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται, δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Μετά τον εντοπισμό του εγκαταλειμμένου οχήματος, επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο σε εμφανές σημείο του, προς ειδοποίηση του κατόχου του, ώστε αυτός να το απομακρύνει σε διάστημα 45 ημερών από την ειδοποίηση.

Αν τα οχήματα φέρουν πινακίδες, αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω των Υπηρεσιών Ασφάλειας, επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο για την απομάκρυνση του οχήματος και αποστέλλεται σχετική επιστολή στον ιδιοκτήτη. Μετά την παρέλευση 45 ημερών και εφόσον η Υπηρεσία έχει λάβει απάντηση από τις παραπάνω Υπηρεσίες Ασφαλείας υποχρεούται να το περισυλλέξει και το μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της εταιρίας που έχει ορισθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως σύστημα διαχείρισης εγκαταλειμμένων οχημάτων. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του, καταβάλλοντας τα έξοδα για τη μεταφορά.

Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν οι ίδιοι τα αυτοκίνητα τους στις εταιρίες που έχουν ορισθεί ως σύστημα διαχείρισης ή να τα παραδίδουν στην Υπηρεσία Εγκαταλειμμένων Οχημάτων του Δήμου.

Από το 1999 μέχρι σήμερα έχουμε αποσύρει 8.500 αυτοκίνητα από τους δρόμους της πόλης και έχουν εξοικονομηθεί τουλάχιστον 2.500 επιπλέον (10.100 συνολικά) θέσεις στάθμευσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ποσειδώνος 30 (Έναντι MAKRO)
Τηλεφωνικό Κέντρο 15 192 και
231331-8800,8801,8802,8803

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών – κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Δείτε τον κανονισμό καθαριότητας εδώ

Δωρεάν πλαστικές σακούλες περισυλλογής περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων

Δωρεάν πλαστικές σακούλες περισυλλογής περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Βελτιώνω την Πόλη μου

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Θεσσαλονίκης

Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Α.Δ.Α) του Δήμου Θεσσαλονίκης, συντάχθηκε σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Ε.Σ.Σ.Π.Δ.Α.).

Το ΕΣΔΑ, αποσκοπεί στο να δοθούν οι κατάλληλες στρατηγικές κατευθύνσεις, ώστε μέσω ενός συνεκτικού πλέγματος σχεδίων, προγραμμάτων, δράσεων και έργων να εφαρμόζεται η εθνική πολιτική διαχείρισης αποβλήτων και να επιτυγχάνονται οι θεσμοθετημένοι στόχοι και εκπονήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 35 του Νόμου 4042/2012 (Α’ 24), στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

Με βάση το ΕΣΔΑ, καταρτίζονται σε κάθε Περιφέρεια, από τον οικείο Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) τα οποία εξειδικεύουν την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στη γεωγραφική τους ενότητα σύμφωνα με τους στόχους και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Σε επίπεδο ΟΤΑ, προβλέπεται με το νέο ΕΔΣΑ, η υποχρέωση εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων.

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Θεσσαλονίκης

Προβολή παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Θεσσαλονίκης

Πιλοτικό Πρόγραμμα για την Καινοτόμο Διαχείριση και Ανακύκλωση Αστικών Αποβλήτων στη Θεσσαλονίκη

TMHMATA

 • Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας

 • Τμήμα Καθαριότητας

  Οι δρόμοι και οι πλατείες της Θεσσαλονίκης υπερβαίνουν τα 450 χιλιόμετρα. Αυτοί σαρώνονται (σκουπίζονται) κάθε ημέρα από τις 00.06 π.μ. έως 12.30 π.μ., όσο μικροί και αν είναι και τα Σαββατοκύριακα σκουπίζονται τα 2/3 της πόλης.

  H πόλη έχει χωριστεί για το σκοπό αυτό σε 30 περιοχές (εποπτείες). Η καθεμία από αυτές οποίες αποτελείται από τον επόπτη και 10-13 εργάτες. Ο επόπτης είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα της περιοχής του και σ’ αυτόν θα πρέπει, κατ’ αρχήν να απευθύνονται οι δημότες για πληροφορίες και παράπονα.

  Πέρα από τις παραπάνω 30 εποπτείες υπάρχουν και ακόμα πέντε (5) ειδικές εποπτείες που ασχολούνται με έκτακτες ανάγκες και βοηθούν το υπόλοιπο σύστημα. Η μία από αυτές λειτουργεί από τις 6.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. και οι άλλες τέσσερις από τις 14.00 μ.μ. εώς τις 22.30 μ.μ. Έργο των εποπτειών αυτών είναι να σκουπίζουν τα ευαίσθητα σημεία της πόλης, όπως είναι οι παιδικές χαρές, οι στάσεις λεωφορείων, οι περιοχές γύρω από αρχαιολογικούς χώρους (η καθαριότητα των οποίων ανήκει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία) και άλλα σημεία στα οποία προκύπτει ζήτημα καθαριότητας.

  Στις εποπτείες αυτές ανήκουν τα 40 τρίκυκλα και έχουν την ευθύνη για το σάρωμα της πόλης κυρίως το απόγευμα έως τις 22.30 μ.μ., για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και για το σάρωμα των δρόμων που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να καλύψουν οι εποπτείες (ασθένεια εργάτη, κανονική άδεια , απουσία) σε κάποια από τις 30 εποπτείες. Πέρα από αυτά, οι ειδικές εποπτείες ασχολούνται και με την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, χιονοπτώσεις κ.λ.π. σε συνεργασία με ανάλογη εποπτεία της Αποκομιδής.

  Επομένως, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην σκουπίζονται κάθε ημέρα όλοι οι δρόμοι, όσο μικροί και αν είναι.

  Στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης λειτουργούν κάθε εβδομάδα 20 λαϊκές αγορές. Για την καλύτερη καθαριότητα έχει συσταθεί ειδική εποπτεία που ασχολείται με την περισυλλογή των απορριμμάτων, το σκούπισμα και το πλύσιμο (με απολυμαντικό και αποσμητικό) των λαϊκών αγορών. Όταν οι πωλητές λαϊκών αγορών τελειώνουν την εργασία τους την προκαθορισμένη ώρα το έργο της εποπτείας είναι εύκολο, ενώ γίνεται δυσκολότερο όταν δεν τηρείται το ωράριο από τους μικροπωλητές.

  Από το έτος 2000 η Υπηρεσία Καθαριότητας συλλέγει τα απορρίμματα 365 ημέρες το χρόνο (Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, κλπ.) από μία μέχρι πέντε φορές την ημέρα, όταν στις ευρωπαϊκές πόλεις αυτό γίνεται μόνο μία ή δύο φορές την εβδομάδα (π.χ. Φρανκφούρτη, Κοπεγχάγη , Βουδαπέστη κ.λ.π.).

  Οι ώρες διέλευσης των απορριμματοφόρων είναι ακριβείς και απεικονίζονται στο πρόγραμμα που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

  Η αποκομιδή των απορριμμάτων από τα 80 περίπου απορριμματοφόρα, γίνεται σε ένα κομμάτι τη πόλης το πρωί και στο υπόλοιπο τη νύχτα από τις 20.00 μ.μ μέχρι το πρωί. Εξαίρεση αποτελούν δύο απορριμματοφόρα που πραγματοποιούν συνεχόμενη αποκομιδή στα σημεία της πόλης που λερώνουν περισσότερο, δηλαδή το κέντρο και οι μεγάλοι δρόμοι. Εξαιρούνται, επίσης, τα απορριμματοφόρα που περισυλλέγουν τα απορρίμματα από τις λαϊκές αγορές, τις αγορές Καπάνη και Μοδιάνο.

  Υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται ταυτόχρονη αποκομιδή μόνο τη νύχτα, όμως εξετάζουμε διάφορες παραμέτρους, όπως η συνήθεια των κατοίκων να βγάζουν τα απορρίμματα το βράδυ και η χωρίς ενοχλήσεις αποκομιδή τις νυχτερινές ώρες στους στενούς δρόμους

 • Τμήμα Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

  Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον οποίο καταλήγουν όλα τα απορρίμματα της πόλης. Η δυναμικότητα του είναι 900 τόνοι απορριμμάτων την ημέρα με τρεις πρέσες συμπίεσης, η οποία μπορεί να αυξηθεί σε 1.200 τόνους την ημέρα εάν κατασκευαστεί και η τέταρτη πρέσα για την οποία υπάρχει υποδομή.

  Κανένα απορριμματοφόρο του Δήμου δεν πηγαίνει στη Χωματερή. Τα απορριμματοφόρα αδειάζουν στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων με μία διαδικασία που διαρκεί 4 λεπτά, χωρίς τα απορρίμματα να έρθουν καθόλου σε επαφή με το περιβάλλον. Πρόκειται δηλαδή για ένα στεγανό κλειστό σύστημα μεταφόρτωσης. Εκεί τα σκουπίδια συμπιέζονται σε container των (10) δέκα τόνων και μεταφέρονται με (10) δέκα τράκτορες στη Xωματερή.

  Έτσι εξοικονομούμε προσωπικό, καύσιμα, χρόνο και μείωση βλαβών των απορριμματοφόρων τουλάχιστον κατά 25%. Ο Δήμος διαθέτει 65 container και έτσι μπορεί να αποθηκεύσει σκουπίδια δύο – τριών ημερών.

  Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος περισυλλέγει κάθε ημέρα 600 τόνους σκουπιδιών εκ των οποίων 570 περίπου οργανικά. Επίσης συλλέγονται ημερησίως 30 τόνοι ογκώδη αντικείμενα, μπάζα, κλαδιά κ.λ.π.

  Τα νοσοκομειακά απορρίμματα παραλαμβάνονται από τα νοσοκομεία σε κλειστά και στεγανά container που περιέχουν αστικά απορρίμματα μη επικίνδυνα και μη τοξικά και μεταφέρονται απευθείας στη Χωματερή.

 • Τμήμα Επισκευών και συντήρησης οχημάτων

  Αποτελείται από συνεργεία επισκευής μηχανικών μερών οχημάτων, ηλεκτρολογείο, εφαρμοστήριο, λίπανση, κινητό συνεργείο, κινητήρων και συνεργείο μικρών κατασκευών και ηλεκτροσυγκολλητών – οξυγονοκολλητών.

  1) Μεριμνά για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου.

  2) Μεριμνά για τη λίπανση των μηχανικών μερών των οχημάτων του Δήμου.

  3) Φροντίζει για την προμήθεια και επάρκεια των απαραίτητων καθημερινών εκτάκτων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που χρειάζονται για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων.

  4) Τηρεί στατιστικά στοιχεία των δραστηριοτήτων του Τμήματος τα οποία μεταβιβάζει στο Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών για επεξεργασία.

  5) Φροντίζει την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και εντύπων που προβλέπει ο Νόμος.

  6) Τηρεί μητρώα επισκευής οχημάτων και συντήρησης.

  7) Μεταβιβάζει στοιχεία όσον αφορά την επισκευή, τα τοποθετημένα ανταλλακτικά στο Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών για την τήρηση στατιστικών στοιχείων.

  Μηχανουργείο

  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει 520 οχήματα διαφόρων χρήσεων και τύπων, τα οποία συντηρούνται και επισκευάζονται κατά 90% στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

  Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στην περιοχή ΜΑΚΡΟ, δίπλα από το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, σύγχρονο Μηχανουργείο – Συνεργείο Επισκευής Οχημάτων συνολικής έκτασης 5.200 τ.μ., εκ των οποίων τα 700 τ.μ. είναι γραφεία στα οποία στεγάζονται οι Διευθύνσεις Καθαριότητας και Μηχανολογίας και 700 τ.μ. αποθήκες για την υποστήριξη των παραπάνω Διευθύνσεων.

  Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και ιδανικές συνθήκες λειτουργίας – εργασίας . Είναι ένα έργο που είχε προγραμματιστεί πριν από 50 χρόνια και ολοκληρώθηκε το 2004.

  Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών

  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει 520 οχήματα διαφόρων χρήσεων και τύπων, τα οποία συντηρούνται και επισκευάζονται κατά 90% στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

  Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στην περιοχή ΜΑΚΡΟ, δίπλα από το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, σύγχρονο Μηχανουργείο – Συνεργείο Επισκευής Οχημάτων συνολικής έκτασης 5.200 τ.μ., εκ των οποίων τα 700 τ.μ. είναι γραφεία στα οποία στεγάζονται οι Διευθύνσεις Καθαριότητας και Μηχανολογίας και 700 τ.μ. αποθήκες για την υποστήριξη των παραπάνω Διευθύνσεων.

  Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και ιδανικές συνθήκες λειτουργίας – εργασίας . Είναι ένα έργο που είχε προγραμματιστεί πριν από 50 χρόνια και ολοκληρώθηκε το 2004.

 • Τμήμα Διαχείρισης και Κίνησης Οχημάτων

  Γραφείο Οχημάτων και Μηχανημάτων
  Γραφείο Οχημάτων και Μηχανημάτων Καθαριότητας
  Γραφείο Αυτοκινητιστικών Υποθέσεων

 • Τμήμα Ανακύκλωσης

  Το περιβάλλον έχει επιβαρυνθεί τόσο πολύ που σε λίγα χρόνια θα είναι πολύ δύσκολο να αναστραφεί η κατάσταση. Στόχος μας θα πρέπει να είναι να πηγαίνει στα Χ.Υ.Τ.Α. (χωματερές) πολύ μικρό ποσοστό απορριμμάτων, αφού προηγηθεί ανακύκλωση και καύση.

  Μια χωματερή μπορεί να πενταπλασιάσει το όριο ζωής της, αν πριν από την ταφή των σκουπιδιών έχουν γίνει δύο επίπεδα Ανακύκλωσης, πρωτογενής (χαρτί, πλαστικό, γυαλί κλπ.) και δευτερογενής που αφορά τη μηχανική ανακύκλωση – κομποστοποίηση παραγωγή λιπάσματος από τα οργανικά σκουπίδια ).

  Σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 η διαχείριση της ανακύκλωσης στη χώρα μας έχει ανατεθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ορίζει συστήματα διαχείρισης για κάθε κατηγορία ανακύκλωσης (συσκευασίες, αυτοκίνητα, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, λάστιχα , μπαταρίες κ.λ.π).

  Οι συγκεκριμένες εταιρίες είναι αρμόδιες σε εθνικό επίπεδο για την ανακύκλωση και όχι πλέον οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Αποτελεσματική ανακύκλωση γίνεται από το καθένα μας στο σπίτι του. Στόχος θα πρέπει να είναι η σταδιακή αντικατάσταση των κάδων απορριμμάτων με κάδους ανακύκλωσης. Καταρχήν στους τρεις κάδους απορριμμάτων ο ένας πρέπει να αντικατασταθεί με κάδο ανακύκλωσης και σε λίγο διάστημα οι δύο, από τους τρεις κάδους σε κάθε σημείο της πόλης να είναι για ανακύκλωση.

  Τέλος τα εγκαταλειμμένα οχήματα τα παραδίδουμε σε εταιρίες που έχουν οριστεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ το ίδιο τα μεταχειρισμένα ελαστικά, τις μπαταρίες κ.λ.π.

  Για να είναι αποτελεσματική η ανακύκλωση, ο Δήμος θα εντείνει την προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού.

  Αρμοδιότητες

  1. Μελετά και σχεδιάζει την εναλλακτική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στα όρια του Δήμου.
  2. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, και συγκροτεί τα συνεργεία για τη συλλογή των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στις μονάδες επεξεργασίας τους.
  3. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.
  4. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων των ανακυκλούμενων υλικών και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
  5. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Συνεργάζεται με τους Φορείς Διαχείρισης ΑΣΑ, την Περιφέρεια και τα Αδειοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης με σκοπό την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης ΑΣΑ στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
  6. Μελετά και εισηγείται τους ποσοτικούς στόχους του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών.
  7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των ΑΣΑ με διαφορετικά ρεύματα συλλογής. Παράλληλα αναζητά τρόπους ασφαλούς συλλογής και διάθεσης τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων όπως π.χ. δομικά στοιχεία αμιάντου, απόβλητα εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π.
  8. Μεριμνά για την ανανέωση των συμβάσεων με τα αδειοδοτημένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
  9. Αναζητά διαρκώς και εισηγείται προς τα όργανα του Δήμου βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων.
  10. Ενημερώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τους πολίτες για την ανακύκλωση και τις ωφέλειες που προκύπτουν από αυτές.
  11. Πραγματοποιεί σε συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου εκπαιδευτικά προγράμματα ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων, επισκέψεις στα Κέντρα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), δημιουργεί στους σχολικούς χώρους κάδους ανακυκλούμενων υλικών (μπαταρίες, συσκευές.) και γενικότερα προσπαθεί για την ανάπτυξη μέσω διαφόρων δράσεων οικολογικής συνείδησης στους μαθητές.
  12. Πραγματοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους συστηματικές παρουσιάσεις στους πολίτες για τη διαδικασία της ανακύκλωσης από την αρχή μέχρι το τέλος της αποκομιδής (διαλογή στην πηγή, τρόπος συγκέντρωσης ανακυκλούμενων υλικών, τοποθέτηση στο σωστό κάδο, γνωστοποίηση τις ημέρες της αποκομιδής, κ.λπ.)
  13. Χρησιμοποιεί επικοινωνιακά εργαλεία (διανομή ενημερωτικού υλικού, υπαίθριες διαφημιστικές καμπάνιες, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα, κ.λπ.) προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι στόχοι επικοινωνίας και ενημέρωσης για την ανακύκλωση και τις δράσεις που έχει αναλάβει το τμήμα και συνεργάζεται με το Τμήμα Εθελοντισμού, Νεολαίας και Διοικητικής Βοήθειας.
  14. Συνεργάζεται με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλους σχετικούς με την ανακύκλωση φορείς για τη διαρκή αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης ανακυκλούμενων υλικών.
  15. Παρακολουθεί και συμμετέχει σε προγράμματα και πρακτικές που υλοποιούνται και υιοθετούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  16. Συντάσσει μελέτες σχετικές με την ανακύκλωση και τις προοπτικές βελτίωσής της.
  17. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία ημερήσιου όγκου και βάρους των αποκομιζόμενων υλικών.
  18. Σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου διενεργεί την εκποίηση όλων των άχρηστων υλικών του Δήμου (οχήματα, κτίρια, εργοτάξια, συνεργεία, αποθήκες κ.λπ.)
  19. Φροντίζει για τη συλλογή και μεταφορά σε προκαθορισμένο χώρο των εγκαταλειμμένων άχρηστων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και πάσης φύσεως οχημάτων από τους δρόμους της πόλεως σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και μέριμνα για την ανακύκλωση αυτών όπως και για παλιά ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
  Επιβλέπει και εποπτεύει την τήρηση των εργολαβικών υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις του Δήμου που αφορούν την Ανακύκλωση και βεβαιώνει αυτές.

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση του τηλεφωνικού κέντρου της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι τα τηλέφωνα 231331-8800,8801,8802,8803 και ο πενταψήφιος αριθμός 15192 του τηλεφωνικού κέντρου της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων το Σάββατο  26 και Κυριακή 27 Αυγούστου 2017 θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας λόγω έκτακτης  επισκευής και αποκατάστασης των τηλεφωνικών γραμμών . Για έκτακτες περιπτώσεις παρακαλούνται οι Δημότες όπως απευθύνονται  στα παρακάτω τηλέφωνα: Α)
Περισσότερα

3ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το πρόγραμμα και οι στόχοι του 3ου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, από τις 11 έως τις 14 Μαΐου 2017, στο περίπτερο 8 της Δ.Ε.Θ. – HELEXPO, παρουσιάστηκαν σήμερα, Τρίτη 9 Μαΐου 2017, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο Δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης, αναφέρθηκε αρχικά στις προσπάθειες και στην αντίληψη της Διοίκησης σχετικά με την
Περισσότερα