Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης


Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης
Βασ. Γεωργίου Α΄ 1,  Τ.Κ.54640, Ισόγειο

 

TMHMATA

Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
Τμήμα Λογιστηρίου
Τμήμα Αποθηκών
Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών
Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών
Τμήμα Ταμείου
Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης