Στοιχεία Επικοινωνίας

Βασ. Γεωργίου 1, Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη,
Ισόγειο, Γραφείο 009 Γ’ ,
Τηλ. 231331-7390, 231331-7391,
231331-7421 και 231331-7854

 

Τμήμα Διαφάνειας

 • Αρμοδιότητες Τμήματος

  1. Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζει τη διαφάνεια στις σχέσεις του δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής, διαδικτύου και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

  2. Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

  3. Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες.

  4. Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.

  5. Ενημερώνει σε εξαμηνιαία βάση με στατιστικά στοιχεία το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή και διαχείριση των παραπόνων.

  6. Κοινοποιεί σε εξαμηνιαία βάση τα απολογιστικά στοιχεία σε σχέση με την αντιμετώπιση των υποβαλλόμενων παραπόνων στο Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας υπηρεσιών.

  7. Αναρτά στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου, δραστηριότητες στους παρακάτω τομείς:

  (8.) Παροχή υπηρεσιών του Δήμου (συμμετοχή σε παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, συμμετοχή σε κάθε είδους αθλητικά προγράμματα, συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας). Στις περιπτώσεις αυτές, αναρτώνται οι αιτήσεις, τα τελικά αποτελέσματα και η αιτιολόγηση στην περίπτωση απόρριψης κάποιου αιτήματος.

  (9.) Πρόσληψη προσωπικού με κάθε σχέση εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, αναρτώνται η προκήρυξη, οι αιτήσεις και τα τελικά αποτελέσματα.

  (10.) Περιουσιακή κατάσταση των αιρετών του Δήμου.

  11. Αναρτά τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών στη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου.

  12. Υποδέχεται και καταγράφει υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους ενημερώνει για τα δικαιώματα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.

  13. Διαχειρίζεται την εφαρμογή «Αιτήματα-Καταγγελίες Πολιτών» στα πλαίσια των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσα από το δικτυακό του τόπο, παραλαμβάνοντας, κατηγοριοποιώντας και διαβιβάζοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες, τα αιτήματα και θέματα των πολιτών. Διαβιβάζει στις αρμόδιες Υπηρεσίες, τα παραπάνω αιτήματα και παράπονα, παρακολουθεί την υλοποίησή τους και ενημερώνει τον Δημότη, πάντα στο πλαίσιο των κατά νόμον αρμοδιοτήτων του Δήμου.

  14. Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος.

  15. Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου.

  16. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

  • Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων,
  • Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου,
  • Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης.

  17. Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών α)για την ικανοποίηση των πολιτών από τις Υπηρεσίες του Δήμου και β) για τις ανάγκες των πολιτών για νέες ή για βελτίωση των υφισταμένων παρεχόμενων υπηρεσιών.

  18. Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο.

Πρόγραμμα “Διαύγεια”

Χρήσιμες πληροφορίες

Πληροφορίες και χρήσιμα αρχεία – links για την Διαύγεια

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Χρήσιμες πληροφορίες

Πληροφορίες και χρήσιμα αρχεία – links για το ΚΗΜΔΗΣ

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση δεδομένων Ν.4305/14

Χρήσιμες πληροφορίες

Πληροφορίες και χρήσιμα αρχεία – links για τα Ανοιχτά Δεδομένα

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

 • Ανακοινώσεις

  Ανακοίνωση – (30/06/2014) – Προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (PDF)

  Ανακοίνωση της Aρχής σχετικά με την προθεσμία υποβολής Δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

  Ανακοίνωση – (22/6/2016) Ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης & Οικονομικών Συμφερόντων

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις :

    α) του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ/309/Α’) “Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπάλληλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων” όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4389/2016 (ΦΕΚ/94/Α’) (PDF) και ισχύει

     β) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΑΥΤ.ΤΜ.ΣΤΡ.0000910_ΕΞ_2015 (ΦΕΚ/2579/Β’) (PDF) των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων – Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών”, η προβλεπόμενη για φέτος (χρήση 2015) υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα “ΠΟΘΕΝ” στην διεύθυνση http://www.pothen.gr.

    γ) του υπ’ αριθμ. 52/Γ/2-6-2016 (PDF) εγγράφου της Γ’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

  Η είσοδος των υπόχρεων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης στην ανωτέρω διαδικτυακή εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης του TAXISnet.

  Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση με οδηγίες και προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

  Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των υπόχρεων προσώπων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ/309/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ελέγχονται από την Επιτροπή του άρθρου 3Α (για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού αφορά μόνο τη Δ.Π.Κ. του Δημάρχου).

  Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των υπόχρεων προσώπων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ’ έως και κδ΄, κζ΄, λα΄ έως και μγ΄ και μστ’ έως μη΄  της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ/309/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ελέγχονται από την Γ΄ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

  Σε εφαρμογή των ανωτέρω, καλούνται οι υπόχρεοι σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης να μην υποβάλλουν – αποστέλλουν έντυπες δηλώσεις.

  Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

  Σύμφωνα με τις διατάξεις την παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

  Ανακοίνωση – (23/10/2015) – Υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – Υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014).

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3213/2003 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014) δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν, οι αιρετοί, τα μέλη επιτροπών, οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, κ.α..

  Οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατά το Ν. 3213/2003, εκτός από την ετήσια δήλωση, υποβάλουν, στην ίδια προθεσμία, δήλωση οικονομικών συμφερόντων των ιδίων και των συζύγων τους.

  Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του Ν. 4281/2014, ανατέθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

  Η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος, ειδικά δε για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α’ έως ε’ της παραγράφου 1 για τρία (3) έτη, μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. (άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο  222_του_Ν.4281/2014).

  Στη συνεδρίαση της 23 Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν.3213/03 αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2015 (χρήση 2014), μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015.

  Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ταχυδρομικά στην διεύθυνση :

  Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν.3213/2003

  Βασιλίσσης Σοφίας 11

  4ος Όροφος γρ. 414

  ΤΚ 10671 Αθήνα

  Για να κατεβάσετε το έντυπο Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και το έντυπο Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων κάντε κλικ εδώ

 • Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 2011

  Έχοντας υπόψη την παρ.4 του άρθρου 61 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

  Δήμαρχος: Ιωάννης Μπουτάρης (PDF)

  Αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δικτύων – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Κουράκης Ανδρέας (PDF)

  Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης & Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής: Καπόν Χασδάϊ (PDF)

  Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης & Καθαριότητας: Παππάς Αθανάσιος (DOC)

  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ελεύθερων Χώρων: Ζέρβας Κων/νος

  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας του Πολίτη: Γούλα Καλυψώ (PDF)

  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας & Τουρισμού: Πέγκας Σπύρος

  Αντιδήμαρχος Νεότητας, Αθλητισμού & Εθελοντών: Πασχαλίδου Μαρία (PDF)

  Οικονομική Επιτροπή

  1) Χασδάι Καπόν (Πρόεδρος)

  2) Λάζαρος Ζαχαριάδης

  3) Αρβανίτης Γεώργιος

  4) Σταυρίδου Μαρία

  5) Λεκάκης Πέτρος

  6) Χρήστος – Κων/νος Ελευθεριάδης

  7) Κιοσέογλου Ελευθέριος

  8) Δρίτσα Πολυξένη (Αντιπρόεδρος)

  9) Καζαντζίδης Κων/νος

  10) Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

  11) Στεργίου Αρμόδιος

  12) Γεράκης Γεώργιος (Αναπληρωματικά Μέλη)

  13) Λειψιστινού Θεοδώρα

  14) Τανιμανίδου Στεφανία

  15) Πατέλης Θεόφιλος

  16) Ευθυμίου Άννα

  17) Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

  1) Ανδρέας Κουράκης (Πρόεδρος)

  2) Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου Άννα

  3) Αγκαθίδου Δήμητρα

  4) Δημαρέλος Γεώργιος

  5) Γεράκης Γεώργιος

  6) Παππάς Αθανάσιος

  7) Σεβαστιάδης Θεμιστοκλής

  8) Γάκης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) (PDF)

  9) Θεοτοκάτος Ερωτόκριτος

  10) Ζαριανόπουλος Σωτήριος

  11) Μάτης Χρήστος

  12) Κανάκης Στυλιανός (Αναπληρωματικά Μέλη)

  13) Καρούμπης Αντώνιος

  14) Χρυσίδου Ελένη (Έλλη)

  15) Ασπασίδης Γεώργιος

  16) Σαλαγκούδη Ανθή

  17) Μηταφίδης Τριαντάφυλλος (DOC)

 • Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 2012

  Έχοντας υπόψη

  1) την παρ.4 του άρθρου 61 του Ν.3852/2010

  2) τις διατάξεις του Ν. 2429/96 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν.3213/2003 και Ν. 3242/2004

  ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

  Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημάρχου

  Δήμαρχος: Ιωάννης Μπουτάρης (PDF)

  Ιούλιος 2015 – Τροποποιητική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημάρχου (PDF)

  Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχων

  Αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δικτύων – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Κουράκης Ανδρέας (PDF)

  Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης & Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής: Καπόν Χασδάϊ (PDF)

  Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης & Καθαριότητας: Παππάς Αθανάσιος (JPG) (PDF)

  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ελεύθερων Χώρων: Ζέρβας Κων/νος (PDF)

  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας του Πολίτη: Γούλα Καλυψώ (PDF)

  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας & Τουρισμού: Πέγκας Σπύρος (PDF)

  Αντιδήμαρχος Νεότητας, Αθλητισμού & Εθελοντών: Πασχαλίδου Μαρία (PDF)

  Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  1) Ανδρέας Κουράκης (Πρόεδρος)

  2) Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου Άννα (PDF)

  3) Αγκαθίδου Δήμητρα (PDF)

  4) Δημαρέλος Γεώργιος

  5) Γεράκης Γεώργιος (PDF)

  6) Παππάς Αθανάσιος

  7) Σεβαστιάδης Θεμιστοκλής (JPG)

  8) Γάκης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) (PDF)

  9) Θεοτοκάτος Ερωτόκριτος

  10) Ζαριανόπουλος Σωτήριος

  11) Μάτης Χρήστος (PDF)

  12) Κανάκης Στυλιανός (Αναπληρωματικά Μέλη)

  13) Καρούμπης Αντώνιος

  14) Χρυσίδου Ελένη (Έλλη) (PDF)

  15) Ασπασίδης Γεώργιος

  16) Σαλαγκούδη Ανθή

  17) Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

  Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Οικονομικής Επιτροπής

  1) Χασδάι Καπόν (Πρόεδρος)

  2) Λάζαρος Ζαχαριάδης

  3) Αρβανίτης Γεώργιος

  4) Σταυρίδου Μαρία (JPG)

  5) Λεκάκης Πέτρος

  6) Χρήστος – Κων/νος Ελευθεριάδης (PDF)

  7) Κιοσέογλου Ελευθέριος

  8) Δρίτσα Πολυξένη (Αντιπρόεδρος)

  9) Καζαντζίδης Κων/νος (PDF)

  10) Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

  11) Στεργίου Αρμόδιος (PDF)

  12) Γεράκης Γεώργιος (Αναπληρωματικά Μέλη)

  13) Λειψιστινού Θεοδώρα (PDF)

  14) Τανιμανίδου Στεφανία (PDF)

  15) Πατέλης Θεόφιλος

  16) Ευθυμίου Άννα

  17) Μηταφίδης Τριαντάφυλλος (DOC)

  Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Υπόχρεων Δημοτικών Συμβούλων

  Καρακωστάνογλου Βενιαμίν (τέως Αντιδήμαρχος) (PDF)

 • Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 2013

  Έχοντας υπόψη

  1) την παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 3852/2010

  2) τις διατάξεις του Ν. 2429/96, όπως τροποιποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν. 3213/2003, Ν. 3242/2004 και Ν. 4065/2012

  ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

  Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημάρχου

  Δήμαρχος : Ιωάννης Μπουτάρης (PDF)

  Ιούλιος 2015 – Τροποποιητική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημάρχου

  Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχων

  Αντιδήμαρχος Σχολικής Μέριμνας, Αθλητισμού & Δια Βίου Μάθησης : Αντώνιος Καρούμπης (JPG)

  Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης : Χασδάι Καπόν (JPG)

  Αντιδήμαρχος Οικονομικών : Γεώργιος Αρβανίτης (JPG)

  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης : Καλυψώ Γούλα (PDF)

  Αντιδήμαρχος Αστικού Περιβάλλοντος : Ανδρέας Κουράκης (JPG)

  Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής : Κωνσταντίνος Ζέρβας (PDF)

  Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης & Καθαριότητας : Αθανάσιος Παππάς (PDF)

  Αντιδήμαρχος Νεότητας, Αθλητισμού και Εθελοντών (για το έτος 2012): Μαρία Πασχαλίδου (PDF)

  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού (για το έτος 2012): Σπυρίδων Πέγκας (PDF)

  Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Οικονομικής Επιτροπής

  Τακτικά Μέλη :

  Καπόν Χασδάι – Πρόεδρος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Ζαχαριάδης Λάζαρος

  Αρβανίτης Γεώργιος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Σταυρίδου Μαρία

  Λεκάκης Πέτρος

  Ελευθεριάδης Χρήστος – Κωνσταντίνος

  Κιοσέογλου Ελευθέριος

  Δρίτσα Πολυξένη – Αντιπρόεδρος

  Καζαντζίδης Κωνσταντίνος

  Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

  Στεργίου Αρμόδιος (Μάκης) (PDF)

  Αναπληρωματικά Μέλη:

  Γεράκης Γεώργιος

  Λειψιστινού Θεοδώρα (PDF)

  Τανιμανίδου Στεφανία (PDF)

  Πατέλης Θεόφιλος

  Ευθυμίου Άννα

  Μηταφίδης Τριαντάφυλλος (PDF)

  Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  Τακτικά Μέλη:

  Κουράκης Ανδρέας – Πρόεδρος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου Άννα (PDF)

  Αγκαθίδου Δήμητρα

  Δημαρέλος Γεώργιος

  Γεράκης Γεώργιος

  Παππάς Αθανάσιος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Σεβαστιάδης Θεμιστοκλής (PDF)

  Γάκης Βασίλειος – Αντιπρόεδρος

  Θεοτοκάτος Ερωτόκριτος

  Ζαριανόπουλος Σωτήριος

  Μάτης Χρήστος

  Αναπληρωματικά Μέλη:

  Κανάκης Στυλιανός

  Καρούμπης Αντώνιος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Χρυσίδου Ελένη (Έλλη)

  Ασπασίδης Γεώργιος

  Σαλαγκούδη Ανθή

  Μηταφίδης Τριαντάφυλλος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Οικονομικής Επιτροπής)

 • Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 2014

  Έχοντας υπόψη

  1) την παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 3852/2010

  2) τις διατάξεις του Ν. 2429/96, όπως τροποιποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν. 3213/2003, Ν. 3242/2004 και Ν. 4065/2012

  ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

  Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημάρχου

  Δήμαρχος : Ιωάννης Μπουτάρης (PDF)

  Ιούλιος 2015 – Τροποποιητική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημάρχου

  Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχων

  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού : Χρυσίδου Έλλη (PDF)

  Αντιδήμαρχος Παιδείας : Καρούμπης Αντώνιος

  Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης : Καπόν Χασδάι (PDF)

  Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Εθελοντισμού & Αθλητισμού : Αρβανίτης Γεώργιος (PDF)

  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης : Γούλα Καλυψώ (PDF)

  Αντιδήμαρχος Αστικού Περιβάλλοντος : Κουράκης Ανδρέας (PDF)

  Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής : Ζέρβας Κωνσταντίνος (PDF)

  Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης & Καθαριότητας : Παππάς Αθανάσιος (PDF)

  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού : Πέγκας Σπυρίδων (έως 19/2/2013)

  Αντιδήμαρχος Νεότητας, Αθλητισμού & Εθελοντών : Πασχαλίδου Μαρία (έως 19/2/2013) (PDF)

  Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  Τακτικά Μέλη:

  Παππάς Αθανάσιος : Πρόεδρος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου Άννα (PDF)

  Αγκαθίδου Δήμητρα (έως 14/4/2013)

  Δημαρέλος Γεώργιος

  Γεράκης Γεώργιος (έως 5/8/2013 λόγω θανάτου)

  Σεβαστιάδης Θεμιστοκλής (έως 14/4/2013)

  Ασπασίδης Γεώργιος

  Θεοτοκάτος Ερωτόκριτος

  Μηταφίδης Τριαντάφυλλος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής)

  Στεργίου Αρμόδιος (PDF)

  Κανάκης Στυλιανός

  Ελευθεριάδης Χρήστος – Κωνσταντίνος

  Κιοσέογλου Ελευθέριος

  Αναπληρωματικά Μέλη:

  Καρούμπης Αντώνιος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Χρυσίδου Έλλη (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Πατέλης Θεόφιλος

  Μάτης Χρήστος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις των Τακτικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής)

  Κουράκης Ανδρέας (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Δελής Ιωάννης (PDF)

  Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Οικονομικής Επιτροπής

  Τακτικά Μέλη:

  Ζέρβας Κωνσταντίνος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Ζαχαριάδης Λάζαρος (έως 14/4/2013)

  Αρβανίτης Γεώργιος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Σταυρίδου Μαρία (έως 14/4/2013)

  Λεκάκης Πέτρος

  Ελευθεριάδης Χρήστος – Κωνσταντίνος (έως 14/4/2013)

  Κιοσέογλου Ελευθέριος (έως 14/4/2013)

  Δρίτσα Πολυξένη

  Καρακωστάνογλου Βενιαμίν (PDF)

  Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

  Μάτης Χρήστος (PDF)

  Ακριτίδου Μαρία (PDF)

  Τελίδης Αναστάσιος (PDF)

  Τανιμανίδου Στεφανία (PDF)

  Σεβαστιάδης Θεμιστοκλής

  Αναπληρωματικά Μέλη:

  Γεράκης Γεώργιος (έως 5/8/2013 λόγω θανάτου)

  Λειψιστινού Θεοδώρα (PDF)

  Ευθυμίου Άννα

  Μηταφίδης Τριαντάφυλλος (PDF)

  Στεργίου Αρμόδιος (PDF)

  Ρουμελιώτη Κυβέλη

 • Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 2015

  Έχοντας υπόψη την παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 3852/2010 ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

  Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημάρχου

  Δήμαρχος : Ιωάννης Μπουτάρης (PDF)

  Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχων

  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας : Παππάς Αθανάσιος (PDF)

   Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης : Γούλα Καλυψώ (PDF)

  Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διεθνών Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : Πέγκας Σπυρίδων (PDF)

  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού (από 25 Φεβρουαρίου 2015): Χρυσίδου Ελένη (Έλλη)

  Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης : Καπόν Χασδάι (έως 4 Μαρτίου 2015) (PDF)

  Αντιδήμαρχος Οικονομικών  (από 5 Μαρτίου 2015) : Ρανέλλα Γεωργία (PDF)

  Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης (από 5 Μαρτίου 2015) : Λεκάκης Πέτρος (PDF)

  Αντιδήμαρχος Κινητοποίησης των Πολιτών, Νεολαίας και Αθλητισμού (έως 24 Φεβρουαρίου 2015) :
  Ζέρβας Κωνσταντίνος (PDF)

  Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  Τακτικά Μέλη :

  Παππάς Αθανάσιος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Ζέρβας Κωνσταντίνος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Πέγκας Σπυρίδων (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Θεοτοκάτος Ερωτόκριτος

  Δημητριάδης Σωκράτης (PDF)

  Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου Άννα (PDF)

  Δημαρέλος Γεώργιος

  Κουράκης Ανδρέας

  Κανάκης Στυλιανός (PDF)

  Κιοσέογλου Ελευθέριος

  Ασπασίδης Γεώργιος

  Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

  Στεργίου Αρμόδιος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Οικονομικής Επιτροπής)

  Ιωαννίδου Ελένη – Άννα

  Bensasson Chimchi Simon

  Γωγάκος Στέφανος

  Λιάκου Μαγδαληνή

  Παντελίδης Ευστάθιος

  Αναπληρωματικά Μέλη :

  Καρούμπης Αντώνιος

  Χρυσίδου Ελένη (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Πατέλης Θεόφιλος

  Δελής Ιωάννης

  Μάτης Χρήστος

  Καλφακάκου Γλυκερία

  Κωνσταντινίδης Μιχάλης

  Αβραμίδου Στέλλα (PDF)

  Λεκάκης Πέτρος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Φωτίου Νικόλαος

  Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Οικονομικής Επιτροπής

  Τακτικά Μέλη :

  Ζέρβας Κωνσταντίνος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Δρίτσα Πολυξένη

  Κυριζίδης Εφραίμ

  Λεκάκης Πέτρος (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Ακριτίδου Μαρία

  Αρβανίτης Γεώργιος

  Τελίδης Αναστάσιος (PDF)

  Τανιμανίδου Στεφανία

  Σεβαστιάδης Θεμιστοκλής

  Καρακωστάνογλου Βενιαμίν (PDF)

  Κωνσταντινίδης Μιχάλης

  Μάτης Χρήστος

  Ζαχαριάδης Λάζαρος

  Κουράκης Ανδρέας (PDF)

  Μπαρμπουνάκης Αθανάσιος – Αλέξανδρος

  Παπαναστασίου Αθανάσιος

  Παπαστεργίου Χρήστος

  Ράπτης Δημήτριος

  Αβαρλής Γεώργιος (PDF)

  Δελής Ιωάννης

  Αναπληρωματικά Μέλη :

  Λειψιστινού Θεοδώρα

  Ρουμελιώτου Κυβέλη

  Ευθυμίου Άννα

  Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

  Στεργίου Αρμόδιος (PDF)

  Ρανέλλα Γεωργία (Δείτε πιο πάνω στις δηλώσεις Αντιδημάρχων)

  Αδαμίδου – Γκιουλέκα Σωτηρία (PDF)

   Ρακκάς Γεώργιος (PDF)

Χρήσιμες πληροφορίες

Πληροφορίες και χρήσιμα αρχεία – links για τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

Οδηγός του Δημότη

 • Υπηρεσίες του Δήμου - Υποστηρικτικό υλικό

  Οδηγός του Δημότη – Συνοπτική Έκδοση – Υποστηρικτικό υλικό για την συνοπτική καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Υπηρεσίες του Δήμου

  Για να μεταφορτώσετε (download) το αρχείο, το οποίο θα χρειαστείτε για την συνοπτική καταγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει η Υπηρεσία σας στον δημότη, κάντε κλικ εδώ. Το αρχείο περιέχει ήδη δεδομένα ως παράδειγμα, τα οποία θα πρέπει να διαγραφούν.

Χρήσιμες πληροφορίες

Πληροφορίες και χρήσιμα αρχεία – links για τον Οδηγό του Δημότη

Διακηρύξεις

Ανακοινώσεις

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page