Ενημέρωση

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων, ο  Δήμος Θεσσαλονίκης από τις 3 Μαρτίου 2020  έχει θέσει σε  λειτουργία γκισέ για την παραλαβή έντυπων Αιτήσεων για:

 1. έκδοση Βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ και
 2. μεταβολών σε ακίνητα.

Το γκισέ  λειτουργεί στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (Βασιλέως Γεωργίου Α΄, αρ. 1), κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00. Οι συναλλασσόμενοι θα καταθέτουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά (απλές φωτοτυπίες) και θα ειδοποιούνται για την οικονομική (όταν προκύπτει οφειλή) τακτοποίησή τους καθώς και για την παραλαβή της εκδοθείσης Διοικητικής Πράξης, σύμφωνα με το αίτημά τους.

Εναλλακτικά οι Δημότες μπορούν να αποστέλλουν τα Αιτήματα τους μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: tap@thessaloniki.gr με όλα τα δικαιολογητικά και την αντίστοιχη αίτηση, ψηφιοποιημένα (με τη χρήση scanner) από τις 10 Μαρτίου 2020.

Οι συναλλασσόμενοι θα λαμβάνουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ειδοποίηση μέσω τηλεφώνου  ή email  για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής τους.  Θα ειδοποιούνται για την πληρότητα (ή μη) των δικαιολογητικών, τον αριθμό πρωτοκόλλου της Αίτησής τους, τα στοιχεία του αρμόδιου υπαλλήλου – χειριστή της υπόθεσής τους,  την  οικονομική (όταν προκύπτει οφειλή) τακτοποίησή τους καθώς και για την παραλαβή της εκδοθείσης Διοικητικής Πράξης, σύμφωνα με το αίτημά τους.

Κατά την κατάθεση Αιτήσεων και δικαιολογητικών, είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά, να προσκομίζονται και  τυχόν αποδεικτικά  δηλώσεων  (Μ.Α.Δ.) των ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν στην Πλατφόρμα της ΚΕΔΕ (αναφορικά με διαφορές τετραγωνικών μέτρων  έως τις  30-9-2020)

Οι Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται ως ελλιπείς

Σημειώνεται ότι πριν την παραλαβή της εκδοθείσης  Διοικητικής πράξης θα πρέπει να γίνεται ταυτοποίηση με τη δια ζώσης προσέλευση του ενδιαφερομένου.

Ακολουθούν λίστες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση και αντίστοιχες Αιτήσεις σε επεξεργάσιμη μορφή και σε pdf.

Αιτήσεις διατίθενται και στο χώρο που λειτουργεί το Γκισέ για τη δια ζώσης κατάθεση.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά - Αιτήσεις
 • Βεβαίωση ΤΑΠ

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έκδοση Βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

  ΒΑΣΙΚΑ :

  1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας  ακινήτου. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το καθαρό εμβαδόν απαιτείται  κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού (όταν πρόκειται για εργολάβους  ή  ιδιοκτήτες που έχουν κτίσει μόνοι τους το ακίνητο απαιτείται εργολαβικό  ή  συμβόλαιο οικοπέδου και  κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού).
  2. Τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό ρεύματος ακινήτου
  3. Αποδεικτικό ΑΦΜ  του ιδιοκτήτη (ή  των ιδιοκτητών)
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών)
  5. Πεντασέλιδη Έκθεση Μηχανικού, για όλα τα ακίνητα (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017)
  6. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρημένα νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν  προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης  ή  σε περίπτωση πολλών συνιδιοκτητών. Για τους Δικηγόρους αρκεί η σφραγίδα με τον  Αριθμό Μητρώου τους. 

  Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ pdf, doc

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΛΑ  ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

 • Μεταβολές Ακινήτων

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  ΒΑΣΙΚΑ :

  1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας  ακινήτου. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το καθαρό εμβαδόν απαιτείται  κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού (όταν πρόκειται για εργολάβους  ή  ιδιοκτήτες που έχουν κτίσει μόνοι τους το ακίνητο  απαιτείται εργολαβικό  ή  συμβόλαιο οικοπέδου και  κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού).
  2. Πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος ακινήτου
  3. Αποδεικτικό ΑΦΜ  του ιδιοκτήτη (ή  των ιδιοκτητών)
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών)
  5. Έκθεση Μηχανικού, για τις περιπτώσεις τακτοποίησης χώρων (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017)
  6. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο , όταν το ακίνητο είναι μισθωμένο. Στις περιπτώσεις παλαιών μισθωμάτων       κατατίθεται σε έντυπη μορφή το μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από αρμόδια ΔΟΥ 
  7. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρημένα νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν  προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης  ή  σε περίπτωση πολλών συνιδιοκτητών. Για τούς Δικηγόρους αρκεί  η σφραγίδα με τον  Αριθμό Μητρώου τους.

  Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ pdf, doc

  ΚΑΤΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Πέρα των ανωτέρω, επί πλέον κατά περίπτωση, απαιτούνται και τα ακόλουθα :

  1. Για 1η  ηλεκτροδότηση :  
    • α) Ηλεκτρολογικό σχέδιο με τον αριθμό παροχής.
    • β) Οικοδομική άδεια, όταν πρόκειται για οικοδομή μέχρι επτά (7) ετών.
    • γ) Στις περιπτώσεις παλαιών ακινήτων (άνω των  7  ετών) προηγείται δήλωση τού ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενο.

   

  1. Για διαχωρισμό :
    • α) Ηλεκτρολογικά σχέδια με τις νέες παροχές.
    • β) Κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού, όπου θα αναγράφεται το εμβαδόν κάθε διαχωριζόμενου ακινήτου 
  1. Για αλλαγή χρήσης :

  Ηλεκτρολογικό σχέδιο, στο οποίο θα αναγράφεται  η  νέα χρήση.

   

  1. Για ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων οικοδομής :
    • α) Ηλεκτρολογικό σχέδιο με τον αριθμό παροχής.
    • β) Πίνακα οικοδομής, στον οποίο να αναγράφονται ανά όροφο και συνολικά τα κοινόχρηστα τετραγωνικά μέτρα  της οικοδομής.
  1. Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής :
    • α) Ηλεκτρολογικό σχέδιο με τον αριθμό παροχής.
    • β) Οικοδομική άδεια.
    • γ) Εργολαβικό  ή  συμβόλαιο  ιδιοκτησίας.
  1. Για μείωση (αναπηρία) :

  Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ), στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και  η χρονική διάρκεια  αυτής.

   

  1. Για μείωση (οικον.αδυναμία) :

  Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας (Κ.Ε.Α).

   

  1. Για μείωση (πολυτεκνία) :

  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

   

  1. Για μείωση (τριτεκνία) :
    • α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
    • β) Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. (Η μείωση ισχύει για οικογενειακό εισόδημα μέχρι  30.000  €)
  2. Για μείωση (μονογονεϊκή οικογένεια) :
    • α)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
    • β) Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. (Η μείωση ισχύει για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000  €)

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΛΑ  ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

   

Συχνές Ερωτήσεις
 • Γιατί στην απόδειξη ρεύματος χρεώνομαι στα Δημοτικά τέλη (ΔΤ) για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα;

  Ο ΔΘ έχει δύο ζώνες – συντελεστές  για την χρέωση των Δημοτικών τελών στις κατοικίες

  • Α’ ζώνη, με συντελεστή 1,50 €/τμ
  • Β’ ζώνη, με  συντελεστή  1,13  € /τμ

  Σύμφωνα με το Ν. 429/1976, στις περιπτώσεις καθορισμού περισσοτέρων του ενός συντελεστή, στη ΔΕΔΔΗΕ  γνωστοποιείται ένας συντελεστής (αυτός της Β’ ζώνης) και ο υπολογισμός των Δημοτικών τελών στα ακίνητα που ανήκουν στην Α’ ζώνη γίνεται με τη χρήση πλασματικών τετραγωνικών μέτρων.

   

 • Πώς υπολογίζονται τα πλασματικά τετραγωνικά μέτρα στα Δημοτικά τέλη;

  Τα πλασματικά τετραγωνικά μέτρα προκύπτουν από την αναλογία των συντελεστών Α’ και Β’ ζώνης.
  Δηλαδή 1,50  :  1,13  =  1,32
  Παράδειγμα : Τα πραγματικά 100 τμ. μετατρέπονται πλασματικά σε 100 τμ Χ 1,32 = 132 τμ
  ούτως ώστε να προκύπτει το ίδιο περίπου ποσό Δημοτικών τελών
  [100 τμ Χ 1,50 = 150 €/έτος ή 132 τμ Χ 1,13 = 149,20 €/έτος]