Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών – Απαλλαγές Δημοτικών τελών επιχειρήσεων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά του να ανακουφίσει τους πληττόμενους επιχειρηματίες, σε εφαρμογή της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (ΦΕΚ 68 Τεύχος Α’/20-3-2020) ενέκρινε κατά πλειοψηφία με την υπ’αριθμ. 247/08-4-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, την απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρηματιών που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID -19.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημότες που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής δημοτικών τελών στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

thessaloniki.gr (αρχική σελίδα) στο πεδίο ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΔΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19

H αίτηση (PDF) θα συνοδεύεται από τα κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού (όλες οι σελίδες )ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου . Εάν στον λογαριασμό δεν υπάρχει σήμανση εξόφλησης να προσκομιστεί και η απόδειξη εξόφλησης .π.χ. τράπεζας.
  • Έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της ( και η ημερομηνία έναρξης της διακοπής ) Προσοχή Εκτυπωμένο αντίγραφο ή στιγμιότυπο οθόνης (print screen-screenshot ) από το ΕΡΓΑΝΗ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
μέχρι τις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 24:00 Ελλάδος

Στη συνέχεια να εκτυπώσουν την υποβληθείσα αίτηση (PDF) να την υπογράψουν και να την
αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
e.mail: apallagescovid@thessaloniki.gr