Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών – Απαλλαγές Δημοτικών τελών επιχειρήσεων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ  COVID-19

 ΑΠΟ  6/11/2020  (ΦΕΚ  4899/2020)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά το αυξημένο ενδιαφέρον που διαπιστώθηκε από επαγγελματίες και επιχειρηματίες που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους δόθηκε από τον Δήμο για απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού (σε εφαρμογή της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου – ΦΕΚ 68 Τεύχος Α’/20-3-2020), παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων

 ΜΕΧΡΙ  ΤΙΣ  30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.

 Η απαλλαγή αφορά την περίοδο ισχύος περιοριστικών μέτρων λόγω κορωνοϊού από τις 6 Νοεμβρίου 2020 κι έπειτα. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά για το διάστημα κατά το οποίο ισχύει η απαλλαγή θα υπάρξει συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και επιχειρηματίες που διέκοψαν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους καλούνται να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής δημοτικών τελών ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: αρχική σελίδα –       ΘΕΛΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΔΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ  COVID-19.

H αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

  • Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού (όλες οι σελίδες) ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου.
  • Έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, από το οποίο να προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και να τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της (και η ημερομηνία έναρξης της διακοπής) – Προσοχή: Εκτυπωμένο αντίγραφο ή στιγμιότυπο οθόνης (print screen-screenshot) από το ΕΡΓΑΝΗ. (Δεν απαιτείται όταν η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό).
  • Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης από ΤΑΧΙNET

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν  ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ μέχρι τις  30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021             και ώρα  24:00  Ελλάδος

Στη συνέχεια να εκτυπώσουν την υποβληθείσα αίτηση ΚΛΙΚ να την υπογράψουν και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 e.mail:apallagescovid@thessaloniki.gr  

συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται  ΕΔΩ

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα γίνονται δεκτές μόνο οι αιτήσεις με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία και με όλα τα δικαιολογητικά