Πιστοποιητικά Δημοτολογίου


Πιστοποιητικά Δημοτολογίου

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

  Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών, Τμήμα Δημοτολογίων, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος, τηλ. 2313 317418 και 2313 317426 και από τις έξι (6) Δημοτικές Κοινότητες.

  Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας του ατόμου που προσέρχεται στην υπηρεσία και είναι εγγεγραμμένος στην εν λόγω Οικογενειακή μερίδα (Ο.Μ).

  [Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο είναι απαραίτητο να έχει μαζί του είτε εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή είτε παραγγελία εισαγγελέα όταν δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/99 Άρθρο 5 §3].

  Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται και από τις έξι (6) Δημοτικές Κοινότητες, στα οποία όμως δεν καταχωρούνται μεταβολές, όπως για παράδειγμα η δήλωση κάποιου θανάτου ή καταχώρηση τέκνου. Επίσης δεν εκδίδονται πιστοποιητικά για μειωμένη θητεία ή αναβολή από τον στρατό.

  -Ώρες εξυπηρέτησης κοινού 8.00-14.00 (Ισχύει και για τις έξι (6) Δημοτικές Κοινότητες.

  – Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με τηλεφωνικές αιτήσεις.

  Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ζητούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας τα εν λόγω πιστοποιητικά, τα οποία του αποστέλλονται χωρίς την παρέμβαση τρίτων.

  Χάριν διευκόλυνσης των Ελλήνων του εξωτερικού δεχόμαστε αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης από τους ίδιους τους δημότες. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας τους, και αποστέλλονται κατευθείαν στην προξενική αρχή της επιλογής τους.

  Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ σε ιδιωτικά Fax για τους εξής λόγους:

  α. για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων,

  β. το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί φωτοτυπία και δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του.

  Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

  Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία ή αναβολή

  Ειδικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία ή αναβολή (σύμφωνα με το υπόδειγμα 112/82 της στρατολογίας) δεν εκδίδονται από τις έξι (6) Δημοτικές Κοινότητες. Το παραπάνω πιστοποιητικό εκδίδεται ύστερα από υπεύθυνη δήλωση (το κείμενο της οποίας υποδεικνύεται από την υπηρεσία μας )είτε του ιδίου του ενδιαφερόμενου είτε των γονέων του και υποβάλλεται πρωτότυπο στα στρατολογικά γραφεία και όχι στις μονάδες που υπηρετούν.

  Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του ενδιαφερόμενου είναι δημότης άλλου Δήμου ζητείται και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον άλλο Δήμο.

  Σημείωση: Το ανωτέρω πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα με βάση την υπ’ αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α/9667 του Υπουργείου Εσωτερικών. Την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αιτείται το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προς την ανωτέρω υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Από το γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης συμπληρώνονται και θεωρούνται:

  έγγραφα  του Συλλόγου Πολυτέκνων που αφορούν στον Δήμο μας
  ειδικά έντυπα συντηρήσεως
  ειδικά έντυπα των γερμανικών Αρχών τα οποία προσκομίζονται στην υπηρεσία μας από τους ενδιαφερόμενους δημότες.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως

  Για πιστοποιητικά εγγραφής στο δημοτολόγιο, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εξυπηρετηθεί από τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών, Τμήμα Δημοτολογίων που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος, τηλ. 2313 317416 και 2313 317426 , και από τις (6) έξι Δημοτικές Κοινότητες.

  Πιστοποιητικά γέννησης εκδίδονται για αλλαγή ταυτότητας, για σχολική χρήση, για αθλητικούς συλλόγους, για συμβολαιογραφική χρήση, για δικαστική χρήση, και για κάθε Δημόσια Υπηρεσία, κ.ά.

  Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
  Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αφορά ανηλίκους έως 12 ετών. Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου με τους γονείς του ή με τους ασκούντες την γονική μέριμνα στην υπηρεσία μας.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Αίτηση των γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα
  2. Δύο (2) φωτογραφίες του ανηλίκου
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986

  Επίσης στο τμήμα που εκδίδονται πιστοποιητικά γέννησης συμπληρώνονται τα έντυπα για τα έξοδα κηδείας συνταξιούχων του Ο.Γ.Α , έντυπα ασφαλιστικών φορέων του εξωτερικού για τους συνταξιούχους που είναι δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης γίνονται μεταφορές σε Μητρώα Αρρένων άλλων Δήμων, και δίνονται πιστοποιητικό αγαμίας και εντοπιότητας μόνο σε άγαμους

  Ο ενδιαφερόμενος για την παραλαβή του πιστοποιητικού πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητά. Σε περίπτωση απώλειας της μπορεί να προσκομίσει είτε φωτοναντίγραφο της είτε βεβαίωση απώλειας από την αστυνομία, ή διαβατήριο, ή δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο ή πάσο ή οποιοδήποτε έγγραφο με τη φωτογραφία του.

  Η παραλαβή του πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο γίνεται μόνο με επικυρωμένη εξουσιοδότηση, την οποία έχει κάνει ο ενδιαφερόμενος σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, ή Κ.Ε.Π, ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Υπηρεσία (το ίδιο ισχύει και για γονείς που ζητούν πιστοποιητικά για τα παντρεμένα παιδιά τους).

  Χωρισμένοι γονείς ανηλίκων παιδιών που δεν έχουν καταθέσει την επιμέλεια των παιδιών τους στο Δήμο μας μπορούν να πάρουν πιστοποιητικό γι αυτά μόνον εκείνοι που τα έχουν εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα.

  Τα πιστοποιητικά που αποστέλλονται μέσω Κ.Ε.Π τα παραλαμβάνει ο αιτών ή η αιτούσα εντός λίγων ημερών.

  Πιστοποιητικά γέννησης μπορεί να ζητηθούν μέσω τη τηλεφωνικής αιτήσεώς του ενδιαφερομένου στο 1502 του Ο.Τ.Ε και μόνον σε αυτή την περίπτωση αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Διεύθυνση του ενδιαφερομένου (χρόνος αποστολής περίπου μία εβδομάδα).

  Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

  Σημείωση: Μετά την γέννηση ή την βάπτιση κάποιου παιδιού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να δηλώνονται τα απαραίτητα στοιχεία πρώτα στο Ληξιαρχείο.

 • Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών

  Τα πιστοποιητικά πλησιεστέρων συγγενών εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών, Τμήμα Δημοτολογίων, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος, τηλ. 2313 317441 και 2313 317412, 2313 317418.

  Τα πιστοποιητικά πλησιεστέρων συγγενών εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών, Τμήμα Δημοτολογίων, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος, τηλ. 2313 317441 και 2313 317412 και 2313 317418.
  Η έκδοση ενός πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, είναι απαραίτητη μετά από το θάνατο κάποιου, για διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, για την εφορία και τις τράπεζες.
  Εκδίδεται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο από την ανωτέρω υπηρεσία. Για χρήση σε Δημόσιες Υπηρεσίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει μια απλή φωτοτυπία του πρωτοτύπου διότι σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 ( Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» έχουν καταργηθεί οι επικυρώσεις.

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Έντυπη αίτηση. Χορηγείται από την υπηρεσία μας. Για την συμπλήρωσή της είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης του ενδιαφερομένου.
  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Ζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δηλωθεί η ακριβής ημερομηνία θανάτου και το Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο θάνατος.
  Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από μάρτυρες που είναι γνώστες της οικογενειακής κατάστασης του θανόντα: ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

  Α) που υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα στο Δημοτολόγιο Δήμου μας, αλλά δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις και Β) που άνδρας αποβιώσας, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα Δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας, αλλά είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας.

  ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

  Εκτός των πλησιεστέρων συυγγενών του θανόντος δικαίωμα αίτησης για την έκδοση ή την χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού έχουν:

  Τρίτο πρόσωπο που το έννομο συμφέρον του θεμελιώνεται με εισαγγελική παραγγελία.

  Κληρονόμος από διαθήκη είτε είναι είτε όχι πλησιέστερος συγγενής.

  Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι με προφορική εντολή από τον πελάτη τους (εφόσον δεν απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις )

  Άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του άμεσα ενδιαφερομένου με εξουσιοδότηση στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να αιτηθεί το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια δημοτική αρχή, ή Κ.Ε.Π, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 (και όχι από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο).Για τη σύνταξη Υπεύθυνης Δήλωσης (αν χρειαστεί) από άλλο πρόσωπο απαιτείται ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση.

  Σημείωση: Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικά γέννησης, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.

 • Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων

  Τα πιστοποιητικά Μητρώου Αρρένων εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών που εδρεύει στην οδό Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, τηλ. 231331-7383, FAX 231331-7460.
  Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  Μπορεί να ζητηθεί για τους εξής λόγους:
  * Για εγγραφή άρρενος μέλους οικογενείας σε Οικογενειακή μερίδα άλλου Δήμου ή Κοινότητας.
  * Για πενταετή κατάταξη στο Στρατό
  * Για Προξενικές Αρχές
  * Για Ληξιαρχεία , Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα
  * Για τη Στρατολογία
  Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του την ταυτότητά του.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page