Είμαι αλλοδαπός και κατοικώ στο εξωτερικό


Οι πολιτικοί γάμοι, τελούνται κάθε Τετάρτη απόγευμα από τις 18:00 έως τις 20:00, ανά δεκάλεπτο, σε ορισμένη από τον Δήμαρχο αίθουσα του δημαρχιακού μεγάρου. Δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για την τέλεση του γάμου, ενώ η ημερομηνία τέλεσης επιλέγεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
γραφείο πολιτικών γάμων του Τμ. Δημοτολογίου, γρ.123Γ,1ος όροφος,
στα τηλέφωνα 2313317408-09, ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση politikoigamoi@thessaloniki.gr
(Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 8:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αν οι αλλοδαποί, κάτοικοι εξωτερικού, επιθυμούν να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα, απαιτείται:

1.Πιστοποιητικό γέννησης, μεταφρασμένο και επικυρωμένο

2.Άδεια γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, μεταφρασμένη και επικυρωμένη

3.Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, αποδεικτικό λύσης του προηγούμενου γάμου, μεταφρασμένο και επικυρωμένο.

4.Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη.

5.Απλή φωτοτυπία του διαβατηρίου

6.Απλή φωτοτυπία της νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (βίζα, διαβατήριο ή ταυτότητα Ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία)

Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, απαιτείται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο) :

– Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

– Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

– Φορέας ασφάλισης αυτών.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία να είναι μεταφρασμένα με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.
Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης “APOSTILLE” για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.
Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή εάν το πιστοποιητικό εκδοθεί από προξενείο άλλης χώρας στην Ελλάδα, θεώρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών (στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα πιστοποιητικά εκδίδονται διαφορετικά για κάθε χώρα. Επίσημη μετάφραση των αλλοδαπών κειμένων με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, θεωρημένη από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, ή από Έλληνα δικηγόρο (σφραγισμένο επιπλέον από δικηγορικό σύλλογο), είτε από μεταφραστή, απόφοιτο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page