Είμαι Έλληνας και κατοικώ Θεσσαλονίκη


Οι πολιτικοί γάμοι, τελούνται κάθε Τετάρτη απόγευμα από τις 18:00 έως τις 20:00, ανά δεκάλεπτο, σε ορισμένη από τον Δήμαρχο αίθουσα του δημαρχιακού μεγάρου. Δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για την τέλεση του γάμου, ενώ η ημερομηνία τέλεσης επιλέγεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
γραφείο πολιτικών γάμων του Τμ. Δημοτολογίου, γρ.123Γ,1ος όροφος,
στα τηλέφωνα 2313317408-09, ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση politikoigamoi@thessaloniki.gr
(Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 8:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή)
1.ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982, ο κάθε μελλόνυμφος εκδίδει μια άδεια γάμου από τον Δήμο που αποδεικνύει κατοικία.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει είναι τα παρακάτω:

1.Αίτηση  και Υπεύθυνη Δήλωση

2.Απλή φωτοτυπία της ταυτότητας.

3.Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό.

4.Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

5.Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα αποκλειστικά της Θεσσαλονίκης, χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ο τόπος τέλεσης.

6.Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

7.Παράβολο χαρτοσήμου ή διπλότυπο είσπραξης των 15 ευρώ από εφορία, (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό παράβολο)

8.Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, κινητή τηλεφωνία, εκκαθαριστικό εφορίας), όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Θεσσαλονίκης (Οι λογαριασμοί να είναι πρόσφατοι και να αφορούν τον αιτούντα).

Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).Πράξεις που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό(γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι κ.λ.π) η αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται μέσα από τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π προς το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, απαιτείται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο) :

  • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
  • Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
  • Φορέας ασφάλισης αυτών.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page