Διόρθωση Ληξιαρχικής πράξης


Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1.- Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση:
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:

– Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)

– Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.

– Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα.

– Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

2.- Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.
Στην περίπτωση αυτή, αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από απαιτούμενα δικαιολογητικά

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης,

– Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων,

– Πιστοποιητικό γάμου από Ι. Μητρόπολη, κ.λ.π.

Λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, αναλυτικές οδηγίες για τη προσκόμιση δικαιολογητικών δίνονται από το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Ληξιαρχείου.

3.- Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση του Ληξίαρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών, όπως στην παραπάνω αναφερόμενη περίπτωση. Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.

Τηλέφωνα: 2313 317505, 2313 317489, 2313 317488, 2313 317308, Φαξ: 2313 317513-14

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page